Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Izvršna kancelarija

Violeta Jovanović - Izvršni direktor
violeta_jovanovic_final.jpg
Od 1998. gradi ekspertizu u oblasti lokalnog razvoja i standardizacije, kao stručnjak i tim lider na USAID-ovim programima u Srbiji i regionu, kroz osmišljavanje i realizaciju kompleksnih razvojnih projekata za oporavak privrede i preduzetništva u vrednosti od preko 10 miliona dolara. Kao prvi zaposleni u NALED-u, na poziciji izvršnog direktora od jula 2007. pokreće osamostaljivanje i izgradnju članske organizacije koja izrasta u najveću javno-privatnu asocijaciju usmerenu na izgradnju povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji. Tokom deset godina rada u organizaciji, prikupljeno je preko 12 miliona evra sredstava od donatora i privrede za unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji. Kao diplomirani filolog, dodatno obrazovanje u domenu ekonomije i projektnog menadžmenta stiče na specijalizovanim obukama i studijskim programima u SAD i Evropi. Član je Vladinih radnih grupa za izmene propisa i stručnih komisija. Angažovana je kao motivacioni govornik i moderator na stručnim skupovima na temu liderstva i ženskog preduzetništva u zemlji i inostranstvu. Poseduje međunarodno iskustvo kao konsultant u oblasti sertifikacije i zaštite intelektualne svojine. Aktivno doprinosi očuvanju tradicionalnog nasleđa Srbije i zapošljavanju žena kroz ulogu osnivača i predsednika Etno mreže za čije delovanje je prikupljeno preko 5miliona evra. Dobitnik je nagrade “Svet različitosti” 2013. koju dodeljuje Međunarodna alijansa žena u SAD (TIAW) za doprinos ekonomskom osnaživanju žena.
Adis Berberović - Saradnik za građevinske dozvole i ugovore
AdisBerberovic.jpg
Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položio pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde. Radio kao advokatski pripravnik, potom kao advokat iz oblasti građanske materije, radno-pravnih odnosa, obligacionih i ugovora privrednog prava, kao i na poslovima spoljno trgovinskog prometa. Od 2001. godine radio kao interni kontrolor na sprovođenju primene propisa, pravilnika i procedura USAID-a, DAI-a i primeni projektnih aktivnosti na USAID-ovom projektu SLGRP koji se bavio reformom lokalne samouprave. Pet godina radio kao interni kontrolor i HR menadžer na USAID-ovom projektu MEGA, koji se bavio lokalnim ekonomskim razvojem, gde je učestvovao na izradi i primeni pravilnika i procedura, kao i primeni radno pravnih i propisa pozitivnog zakonodavstva. U NALED-u je od septembra 2011. godine gde se najviše bavi praćenjem i zagovaranjem regulatornih reformi od značaja za privredu i unapređenje poslovanja,  procesa usvajanja relevantnih podzakonskih akata. Bavi se i poslovima ljudskih resursa, ugovornog prava i pruža pravne savete.
Dragana Ilić - Pravni savetnik za saradnju sa privredom
dragana.jpg
Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006, Dragana je sticala profesionalno iskustvo u različitim oblastima, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Znanje i iskustvo je sticala u tužilaštvu i poreskoj upravi, nakon čega  je radila u internacionalnoj telekomunikacionoj kompaniji na pravnim poslovima. Od 2009, u Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije SIEPA, pružala je pravne savete domaćim i stranim kompanijama, aktivno učestvovala u izradi investicionih ugovora između Vlade RS i renomiranih stranih investitora, kao i na odobravanju i sprovođenju programa finansijskih podsticaja za privlačenje direktnih investicija. Paralelno sa sticanjem profesionalnog iskustva, stručno se usavršavala u zemlji i inostrantvu i između ostalih, stekla sertifikate u oblasti unapređenja regulative za promociju stranih direktih investicija (Kjoto, Japan), privlačenja investicija (London, UK) i regulative dodele državne pomoći u EU i RS (Maastricht, Holandija). Od maja 2015. je u NALED-u gde se bavi unapređenjem regulatornog okvira za poslovanje, pripremom zakona i komentara zakona od značaja za privredu, amandmana, preporuka za unapređnje privrednog ambijenta (unapređenje propisa i procedura). Pored toga učestvuje u pripremi projekata i izveštavanju međunarodnih organizacija, a jedno od ključnih zaduženja je priprema i koordinacija izrade i sprovođenja nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.
Jelena Bojović - Direktor za regulatornu reformu
bojovic_2.jpg
Kao stručnjak u oblasti regulatorne reforme i sprovođenja lokalnih politika ekonomskog razvoja, poslednjih četrnaest godina radila je na reformi zakonodavnog procesa i regulatornog okvira za poslovanje, privlačenju investicija, programima za podršku privredi i uspostavljanju partnerstava između javnog i privatnog sektora. Karijeru je započela u Međunarodnom republikanskom institutu (IRI) na poslovima razvoja političkih partija, organizacija građanskog društva i lokalnih samouprava. Nakon toga pet godina je radila kao Šef tima za lokalni ekonomski razvoj u USAID-ovom Programu za podsticaj ekonomskom razvoju opština. Bila je angažovana na izradi više od 50 strategija ekonomskog razvoja i na izgradnji insitucionalnih kapaciteta za bavljenje ekonomijom u više od 30 lokalnih samouprava. Na sličnim programima radila je i u Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Slovačkoj, Kirgistanu i Jordanu. Poslednje četiri godine radi u NALED-u najpre kao Programski direktor a potom kao Direktor za regulatornu reformu. Radila je na analizama efekata zakona, preporukama za regulatornu reformu i učestvovala u izradi zakona i podzakonske regulative. 

Milica Anđelković - Saradnik
m_andj_41964.png
Odbranom diplomskog rada pod temom „Problemi oporezivanja dohotka od rada u Srbiji“ završila je osnovne studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru Makroekonomska analiza i politika. Trenutno je student master studija na istom fakultetu, smer Kvantitativna analiza – aktuarstvo. Stipendista je Republike Srbije i Fonda za mlade talente Aleksinac.
U NALED-u je angažovana kao praktikant od januara 2016. u okviru Policy tima. Glavni projekat na kome trenutno radi je projekat uvođenja elektronskog sistema objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola u Srbiji gde je zadužena za organizaciju obuka službenika u nadležnim organima i preduzećima širom Srbije, kao i za vođenje evidencije i izveštavanje o održanim obukama, posetama, radu Pozivnog centra za građevinske dozvole. Pored ovog, učestvovala je u realizaciji više drugih projekata poput: Prikupljanja i objavljivanja podataka o lokalnim taksama i naknadama za on-line aplikaciju Kalkulator; Prikupljanja podataka za Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.
Nataša Paunić - Saradnik
NP.png
Završila je osnovne i master studije na Fakultetu političkih nauka, smer – Međunarodni odnosi sa prosekom 9,76. i master modul politikologije – Država i političko nasilje. Odbranila je master rad na temu „Studentski i građanski protesti 1996/1997. u Srbiji kao primer građanske neposlušnosti“. Tokom studiranja je bila dvostruka dobitnica Fonda za mlade talente – Dositeja, kao i dobitnica stipendije grada Beograda i Republičke stipendije. Završila je kurs novinarstva Udruženja novinara Srbije. Stažirajući u Centralno-efropskom forumu za razvoj, stekla je svoje prvo iskustvo u radu u nevladinim organizacijama. Bila je polaznica programa „Pokreni karijeru“  Centra za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata i Beogradske otvorene škole. Objavila je rad „Finansiranje političkih stranaka u Srbiji - Privatno iii javno?", CeSid, USAID, Beograd. U NALEDu je angažovana od oktobra 2015. godine u Policy timu kao praktikant na projektu „Zdrava inicijativa“ (Javno – privatni dijalog o održivom zdravstvu) čija su zaduženja bila prikupljanje i obrada podataka za istraživanje. Od decembra 2015. je deo Info tima Pozivnog centra za Zakon o  planiranju i izgradnji. U okviru projekta uvođenja elektronskog sistema objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola u Srbiji , zadužena je za komunikaciju i pružanje saveta korisnicima sistema i  koordinaciju pružanja odgovora na postavljana pitanja.
Nebojša Žugić - Koordinator za regulatornu reformu
Neboj_a_ugi_5_Custombela_pozadina.JPG
Nebojša Žugić diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za vreme studija bio je osnivač i aktivan član studentskih organizacija, dok je pravničko iskustvo sticao volontirajući u advokatskoj kancelariji. Činovničku karijeru započinje 2006. godine u Nacionalnoj službi za zapošljavanje obavljajući poslove planiranja, realizacije postupaka i evidentiranja javnih nabavki. Septembra 2008. godine počinje da radi u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, a nakon gašenja Agencije 2009. godine, nastavlja sa radom u novoformiranoj Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na poziciji Šefa odeljenja za pravne i zajedničke poslove, a od maja 2012. preuzima poziciju Pomoćnika direktora za pravne, finansijske i zajedničke poslove. U maju 2014. postaje savetnik u kabinetu ministra privrede, a u decembru 2014. prelazi u Državnu lutriju Srbije, gde obavlja poslove direktora Sektora za pravne i opšte poslove. Od januara 2017. godine priključuje se timu NALED-a na poziciji koordinatora za regulatornu reformu i zadužen je za podršku članovima kroz savete vezane za donošenje, primenu i izmene zakona, saradnju sa Vladom i institucijama kroz učešće u radnim grupama, pripremu nacrta propisa i amandmana, analize propisa i politika, pripremu predloga projekata, njihovo sprovođenje i izveštavanje.
Senka Anđelković - Saradnik za regulatornu reformu
senka_a.png
Završila je osnovne studije politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. U NALED-u je angažovana od februara 2015. u Policy timu kao saradnik za regulatornu reformu u kome se bavi elektronskim građevinskim dozvolama, regulativi koju meri Doing business index Svetske banke, a učestvuje u koordinaciji Saveza za E-upravu i Zajedničke grupe Vlade RS za unapređenje pozicije Srbije na Doing busienss listi. Pored toga, trenirala je službenike jedinica lokalne samouprave i javnih preduzeća da primenjuju objedinjenu proceduru elektronskog izdavanja dozvola za gradnju. Senka je u Doing business report-u Svetske banke prepoznata kao kontributor. Dobitnica je stipendija Fonda za mlade talente – Dositeja, Hemofarm fondacije i Fonda za podsticanje mladih talenata grada Kruševca. Stažirala je i volontirala u nekoliko NVO među kojima su Srbija u pokretu, Inicijativa za društvenu odgovornost i druge. U publikaciji Budućnost iza ugla – javne politike u Srbiji objavljen je njen rad u kome je analizirala regulatorne agencije u Srbiji, a objavila je i dva rada na temu regulisanja prava na eutanaziju i političke participacije mladih. 
Slobodan Krstović - Saradnik za ekonomske analize
SlobodanKrstovic.jpg
Osnovne studije završio na Ekonomskom fakultetu univerziteta u Beogradu, na smeru "Finansije, bankarstvo i osiguranje". Uspešno odbranio Master rad na temu “Dozvoljeni oblici državne pomoći u pravu konkurencije Srbije i Evropske unije” na pravnom fakultetu na smeru ekonomska analiza prava 2012. godine. Dodatne obuke prošao u okviru seminara o trgovini i izazovima iz okruženja zemalja u razvoju, održanog u Pekingu 2011. godine i seminara o održivom razvoju održanog u Veneciji 2013. godine. Od 2010. angažovan u NALED-u na poziciji Saradnika za ekonomske analize. Koordinirao i učestvovao u implementaciji velikog broja projekata na temu porekog prava, javnih finansija, fiskalne politike i zagovaranja javnih politika na lokalnom i republičkom nivou. Koautor i učesnik u izradi različitih studija i analiza u oblasti regulatorne i neporeske reforme i oceni kvaliteta poslovnog okruženja pripremljenih u okviru tima za regulatornu reformu NALED-a. Vredan i odgovoran saradnik otvoren za timski rad i kao takav okrenut ka ispunjenju zadatih ciljeva.
Tatjana Volarev - Programski koordinator
tanja2.jpg
Tatjana Volarev je projektni  menadžer u NALEDu od oktobra 2014. godine, angažovana na razvoju i  upravljanju projektima, praćenju i  identifikaciji potencijalnih donatora i programa finansiranja, identifikaciji partnera i koordinaciji saradnje. Diplomirani je pravnik i magistar pravnih nauka u oblasti zaštite potrošača, sa pravosudnim ispitom i specijalizacijom u međunarodnom ugovornom pravu. U svom dosadašnjem radu stekla je profesionalno i upravljačko iskustvo u radu na razvojnim programima sa međunarodnim, nacionalnim i regionalnim organizacijama, organima Vlade, institucijama za istraživanje i razvoj, akademskim institucijama i privatnim sektorom. Ovo uključuje Ministarstvo za  ekonomske odnose sa inostranstvom,  Evropski centar za mir i razvoj (osnovan od strane Univerziteta za mir Ujedinjenih Nacija), Agenciju za osiguranje depozita, norvešku fondaciju SINTEF, kompaniju International Development Norway i druge.

Irena Đorđević - Saradnik
Irena_bela_pozadina.png
Osnovne studije novinarstva završila je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu kao student generacije, a trenutno na Univerzitetu u Beogradu pohađa master studije Terorizma, organizovanog kriminala i bezbednosti. Prva radna iskustva stiče u najaktivnijem studentskom i zvaničnom časopisu FPN-a “Politikolog”. Od januara 2016. angažovana je kao praktikanat  u odeljenju za komunikacije NALED-a gde je zadužena za održavanje web sajta i baze podataka, organizaciju događaja i pripremu promotivnih materijala, a saradnik je na izradi Regulatornog indeksa Srbije za 2015. i na USAID-ovom projektu Public-private dialogue u Srbiji. Stipendista je Fonda za mlade talente – Dositeja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i Sekretarijata za obrazovanje grada Beograda. Stručno se usavršavala kroz Međunarodni trening istraživačkog novinarstva u oblasti finansija pod pokroviteljstvom Švedskog instituta, radionicu Preduzetništvo u novinarstvu u ogranizaciji Konrad  Adenauer Stiftung-a, kao i  kroz radionicu u Sektoru za analitiku, telekomunikacione i informativne tehnologije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Polaznik regionalne škole Medijske etike  Veća za štampu BiH i fondacije Konrad  Adenauer za jugoistočnu Evropu. Jedan je od autora u studentskom zborniku “SAD i izazivači” publikovanom 2015. u izdanju Čigoja štampe i FPN-a. Govori engleski i italijanski.
Ivana Bogosavljević - Čikić - Projektni menadžer
ivana.jpg
Na poziciju projektnog menadžera u NALED-u stupa marta 2009. godine u okviru koje je zadužena za promovisanje i unapređivanje visokih standarda povoljnog poslovnog okruženja među lokalnim samoupravama u Srbiji i regionu (Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Makedonija). U okviru svog tima Ivana je zadužena i za primenu principa dobrog upravljanja na lokalu u cilju povećanja transparentnosti u radu lokalne samouprave i uvođenje evropskih standarda. Učestvovala je na mnogobrojnim seminarima u zemlji i inostranstvu zarad profesionalnog razvoja, među kojima je i tronedeljni kurs u Americi posvećen društveno odgovornom poslovanju. Pored engleskog govori i turski jezik i poseduje osnovno znanje nemačkog i persijskog. Osnovne studije završila je na Filološkom fakultetu, odsek turski jezik i književnost, a prvo radno iskustvo stiče kao nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi u Pećincima. 
Marko Marić - Saradnik za projekte
MarkoMaric.jpg
Završio V Beogradsku gimnaziju, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer „Međunarodno pravo“, gde je trenutno na završnoj godini master studija u oblasti međunarodnih odnosa, organizacija i evropskih integracija. Tokom studija, prva radna iskustva stiče u Vojvođanskoj i NLB banci na poslovima promocije, neposredne prodaje i savetovanja klijenata pri izboru bankarskih proizvoda i usluga, da bi nakon toga bio angažovan kao eksterni pravni konsultant u Agenciji za razvoj Sandžaka (SEDA). Od 2010. u NALED-u angažovan na pripremi tematskih diskusija i implementaciji projekata finansiranih od strane GIZ-a, USAID-a i EU usmerenih pre svega na jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i privlačenja investicija. Izuzetne komunikacijske veštine. Otac dvoje dece, Vuka i Luke. 
Ivan Radak - Savetnik za odnose s javnošću
Ivan_Radak_2_1.JPG
U tim NALED-a ušao je u maju 2012. kao savetnik za medije kako bi dotadašnjim iskustvom u novinarstvu doprineo jačanju medijske zastupljenosti organizacije. Zadužen je za odnose sa novinarima, pripremu saopštenja, mesečnog biltena, žurnala Sinergija, nastupe u medijima ispred NALED-a i druge aktivnosti u cilju promocije alijanse. Novinarstvom je počeo da se bavi 2003. kao novinar u ekonomskoj rubrici dnevnog lista Danas. U junu 2009. unapređen je u urednika ekonomske rubrike. Nedugo potom usledio je angažman u nedeljniku NIN gde je takođe bio urednik ekonomske rubrike. Iz NIN-a prelazi na mesto urednika ekonomije u najtiražnijem dnevnom listu u zemlji – Blic, gde je radio do dolaska u NALED. Znanje je usavršavao na kursevima Rojtersa i Evropskog centra za novinare iz Brisela. Dobitnik je nagrade za najboljeg mladog ekonomskog novinara u Srbiji za 2008. godinu (Narodna banka Srbije). Takođe, dobitnik je Evropske nagrade za mlade novinare za 2010. (European Young Journalist Award 2010) koju dodeljuje Generalni direktorat za proširenje u Evropskoj komisiji.
Jovana Ćirić - Saradnik za komunikacije
jovanaciric_23290.JPG
Angažovana u NALED-u od 2012. godine kao saradnik za marketing. U okviru marketing tima učestvuje u promotivnim aktivnostima, pripremi materijala, organizaciji događaja, vodi naloge na društvenim mrežama i prevodi sve štampane i online materijale. Od početka studija radi kao prevodilac u raznim oblastima, čime razvija stručnost u prevodilačkom pozivu. Prethodno iskustvo stiče u civilnom sektoru radeći na projektima edukacije o reproduktivnom zdravlju i pravima za osetljive grupe. Posebno se interesuje za oblast online marketinga, istraživanja tržišta i preduzetništva. Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, smer Španski jezik i hispanske književnosti. Nakon završenih osnovnih studija, u želji da proširi svoje obrazovanje, završava master studije iz oblasti marketing menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, sa master tezom "Doprinos destinacijskog marketinga privlačenju investicija". Svoja znanja proširuje i učešćem na obukama poput "Certificate Course in Performance Management" u Nju Delhiju, Indija.
Milica Dobrašinović - Saradnik za odnose s javnošću
mm12_sa_sajta_63837.jpg
Na poziciji Saradnik za odnose sa javnošću, u Marketing timu NALED-a, angažovana je od 2012. godine. Prva iskustva stiče radom u medijima (TV B92, KeyConnection Media), baveći se društvenim i ekonomskim temama. U Odeljenju za lokalnu samoupravu u Narodnoj kancelariji predsednika Republike, bliže upoznaje rad i ulogu privatnog, javnog i civilnog sektora. Iskustvo u nevladinom sektoru stiče u Udruženju građana Srbija u pokretu, radom na promociji projekta Podignimo rampu. U NALED-u je angažovana za organizaciju događaja, promociju u medijima, na internetu i društvenim mrežama. Diplomirani je novinar-politikolog i stekla je certifikate NDI (Efikasno komuniciranje), CINS i NUNS (Istraživačko novinarstvo – javne finansije) i Konrad Adenauer (Medijska škola za studente novinarstva u JIE). 
Milica Stefanović - Direktor za komunikacije i razvoj
Milica_S_16__1195x800_41874.JPG
Od 2002. do danas stekla je jedinstveno iskustvo radeći sa privatnim, javnim i civilnim sektorom. Prva iskustva u struci stekla je na poziciji marketing asistenta u kompaniji Link group, gde je radila na analizama tržišta i marketing miksa, i pripremi promotivnih materijala. Od 2007. radila kao savetnik za marketing na USAID-ovom programu za podsticaj ekonomskom razvoju opština (MEGA) vrednom $26 miliona. Specifičnu ekspertizu stekla je u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i promocije investicija. U oktobru 2010. prelazi u NALED na poziciju marketing menadžera, i kasnije – direktora marketinga. Zadužena je za strateške komunikacije i odnose s javnošću NALED-a, kreiranje i sprovođenje kampanja javnog zagovaranja, organizaciju događaja, off i on-line promociju, razvoj proizvoda i usluga. Diplomirani je ekonomista, marketing orijentacije i ima certifikate iz biznis planiranja, marketinga (Academic Training Association) i promocije investicija (FIAS, Svetska banka). Dodatna znanja stekla je na stručnom usavršavanju u SAD-u i Kini. Član je Mense. 
Višnja Račić - Menadžer za razvoj članstva
DSC_0003_1195x800_10417.JPG
Osnovne studije završila na Filološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku slavistike, smer poljski jezik i književnost.  Svoje stručno obrazovanje i veliko iskustvo u radu sa privredom i privatnim licima sticala je na poslovima u bankarskom sektoru gde je preko 10 godina provela na različitim pozicijama i poslovima u radu sa klijentima banke, kao i na menadžerskim pozicijama u okvirima kojih je bila zadužena za upravljanje  i rukovođenje radom ekspozitura i njenih zaposlenih. Najveće iskustvo u radu sa korporativnim klijentima stiče na poziciji Savetnika za rad sa velikim klijentima sa koje prelazi i pridružuje se timu NALED-a. Na poziciji Menadžera za razvoj članstva, u sektoru za komunikacije i razvoj NALED-a, angažovana je od jula 2015. godine. Njena osnovna zaduženja na ovoj poziciji su priprema strategije za razvoja članstva, razvijanje saradnje sa postojećim članovima, privlačenje i uključivanje novih članova iz redova lokalnih samouprava, kompanija i organizacija civilnog društva, promovisanje vrednosti i ideje NALED-a kao organizacije koja radi u opštem interesu Srbije i definisanje novih aktivnosti i programa sa članovima.
Ana Radosavljević - Administrativni asistent
Ana_R_7_86806_1.JPG
Od 2001. godine u visoko profesionalnoj atmosferi hotela Hyatt Regency Belgrade stiče radno iskustvo na poslovima recepcionera i konsijerža. Tokom rada u Hyatt-u pohađala je više treninga i obuka i stekla zavidno iskustvo u internoj i eksternoj  komunikaciji. Od aprila 2002. godine u Ambasadi Republike Koreje u Beogradu obavljala je više poslova: receprioner, prevodilac, asistent u odeljenju za obrađivanje viza, asistent diplomatama na administrativnim poslovima. Rad u ambasadi donosi nova iskustva vezana za diplomatski kor i protokol i kulturu i običaje naroda Republike Koreje. U januaru 2005. godine zapošljava se u britanskom predstavništvu firme koja se bavi trgovinom čelika i to na pozicijama menadžer kancelarije i administrativni asistent. Svakodnevna komunikacija sa poslovnim partnerima i posete kancelariji u Londonu, doprineli su profesionalnom usavršavanju u oblasti poznavanja govornog i pisanog engleskog jezika. U NALED dolazi u februaru 2013. godine na poziciju Administrativnog asistenta, gde između ostalog radi na održavanju redovne telefonske i pisane komunikacije sa članovima NALED-a, kao i na pripremi članske dokumentacije i Sporazuma. 

Biljana Milutinović - Saradnik za finansije i administraciju
Biljana_M.JPG
Biljana je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu i svoja prva radna iskustva stiče u oblasti marketinga i odnosa sa javnošću uzimajući učešće u organizaciji i realizaciji raznovrsnih projekata i događaja za najveća i najpoznatija imena svetske privrede i industrije (Seat, Nestle, Audi, British American Tobacco itd.), kao i vođenjem javnih nastupa. U NALED dolazi 2010. godine na poziciju menadžera kancelarije, na kojoj je bila zadužena za održavanje poslovne prepiske sa članovima i partnerima, pripremanje i arhiviranje članske i projektne dokumentacije i baze podataka. Paralelno, učestvuje u organizaciji i relizaciji projekata i događaja, moderiranju skupovima. Od 2014.godine Biljana prelazi na poziciju saradnika za finansije gde najviše komunicira sa bankama, zadužena je za sva plaćanja, pripremu i praćenje finansijskih izveštaja.

Marko Stanojević - Direktor finansija i administracije
MarkoStanojevic.jpg
Osamnaestogodišnje profesionalano iskustvo stečeno radeći u privatnom sektoru i na međunarodnim projektima. Prva radna iskustva stiče na poslovima komercijaliste u kompaniji koja se bavila izvozom jagodičastog voća, gde je ubrzo napredovao na poziciju menadžera sektora. Od početka 2003. godine radio na USAID-ovom programu SLGRP na poziciji logističara programa gde stiče potrebna iskustva rada u administraciji, sa posebnim osvrtom na organiziju velikog broja seminara, radionica, konferencija i drugih događaja. Od 2006. godine unapređuje stečena iskustva radom u administraciji na poziciji menadžera kancelarije USAID-ovog programa MEGA kroz vođenje tima i organizaciju funkcionisanja kancelarije. Od januara 2011. godine počinje da radi u NALED-u na poziciji direktora operative (Domaćin NALED-a) sa osnovnim ciljem i zadatkom da izvrši reorganizaciju iz oblasti finansijskog poslovanja, administracije i HR-a. Ubrzo prelazi na poziciju direktora finansija i administracije gde pored vođenja tima od 6 ljudi ima vrlo značajnu ulogu u menadžmentu organizacije. Zadužen je za upravljanje finansijama organizacije, organizaciju događaja i aktivnosti NALED-a. Završio je ekonomsku školu u Beogradu, i trenutno privodi kraju studije na Sportskoj akademiji u Beogradu.
Stefani Kostić - Saradnik za projekte i administraciju
Stefani_NALED_ozbiljna_slika.jpg
Radno iskustvo u civilnom sektoru i privredi je sticala tokom više od petnaest godina. Saradnju sa međunarodnim organizacijama započela na USAID-ovom CRDA projektu gde je radila na poziciji Reginalnog koordinatora za četiri opštine zapadne Srbije. Bila je odgovorna za koordinaciju, upravljanje i izveštavanje svih projekata kancelarije, a kao deo tima učestvovala je u izradi prvih strategija za lokalni ekonomski razvoj u Srbiji. Nakon kraćeg angažovanja u Grupi 484 na poziciji asistenta projektnog koordinatora, prelazi u farmaceutsku kompaniju Inpharm, a zatim na poziciju asistenta MoneyGram tima koji uvodi uslugu transfera novca na srpsko bankarsko tržište. Specifično iskustvo stekla je u najvećoj medijskoj kompaniji na Balkanu – Adria Media Group, radeći na poziciji administrativnog koordinatora i ličnog asistenta generalnog direktora. 2015. prelazi u NALED na poziciju administrativnog asistenta, gde je često prvo lice u susretu i komunikaciji sa članovima i partnerima NALED-a, i administrativna podrška organizacije. Diplomirala na je Politehničkoj akademiji u Beogradu, i ima zvanje strukovnog ekonomiste, a prošla je dodatne  obuke u domenu LER-a, upravljanja projektima i tehnika pregovaranja. Govori engleski i grčki.
Vladimir Dunđer - Logističar
VladimirDundjer.jpg
Prvo radno iskustvo stiče 2006.godine u preduzeću “Protector Security System” doo, na radnom mestu šefa odeljenja za transport, gde obavlja poslove logistike, organizacije poslovanja i aktivno učestvuje u kreiranju poslovne politike firme, pri čemu njegova lojalnost i odgovornost naročito dolazi do izražaja. Nakon toga u junu 2010. godine, počinje da radi u NALED-u na poziciji logističara. Zadužen je za logističku podršku u organizaciji događaja, administrativne poslove, održavanje voznog parka. Usavršavanje poslovnih sposobnosti i znanja je cilj kome teži u svakodnevnim radnim zadacima.
Vladimir Milutinović - Saradnik za nabavke i događaje
VladimirMilutinovic.jpg
Prva radna iskustva stiče 2002. godine u Vrhovnom sudu Srbije na poslovima arhive i administracije, a potom u privatnom sektoru, u maloprodaji telekomunikacione opreme. Od 2005. godine radi na pozicijama shop i retail menadžera u Roaming Electronicsu, gde je zadužen za nadzor i koordinaciju osoblja u prodaji i marketingu, i eksternu komunikaciju s partnerima. Tokom 2008. godine počinje da radi kao logistička podrška na organizaciji događaja i promotivnih aktivnosti za klijente u kiparskoj kompaniji Ultima Communications. Dolaskom u NALED 2009. godine, prvobitno je angažovan na poslovima web administratora, održavanja IT opreme i logističke podrške, da bi dve godine kasnije bio unapređen na poziciju menadžera logistike. Zadužen je za nabavke, tehničku podršku organizaciji događaja i održavanje informacionih sistema, opreme i inventara NALED-a.