Registar neporeskih i parafiskalnih nameta

Eksportuj u PDF
Br. Taksa Zakon Podzakonski akt Obveznik Osnovica Stopa / Iznos Napomena raspodela prihoda
1 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa Zakon o finansiranju lokalne samouprave , član 15. stav 1. tačka 12. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011) Odluka o lokalnim komunalnim taksama Korisnik reklamnog panoa Broj m2 reklamne površine prema zonama ako su utvrđene (Različite tarife za pokretne panoe , plakate , reklamne zastave itd..) Na osnovu broja dana korišćenja reklamnih panoa i elemenata iz Osnovice Organ nadležan za naplatu javnih prihoda u opštini/gradu 100% Opština/Grad
2 Komunalna taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina Zakon o finanisranju lokalne samouprave. član 15, stav 1 tačka 3 ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011) Odluke o lokalnim komunalnim taksama Vlasnik motornog vozila Broj KV, cm3,nosivost(t), Apsolutni iznosi – zavisno od JLS Nadležni organ Opštine/grada-Direkcija Opština/Grad 100%
3 Sredstva za uvođenje, funkcionisanje i unapređenje sistema za praćenje, kontrolu i regulisanje saobraćaja - video nadzor na putevima od 1,2% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju - član 45. stav 4, ("Sl.gl. RS", br. 51/2009, i 78/2011) Društvo za osiguranje Bruto premija osiguranja od autoodgovornosti 1,2% Republika 100%
4 Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta Zakon o poljoprivrednom zemljištu-Član 25., ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 41/2009) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -član 36. Stav 1 tačka 7. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011) Vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta Tržišna vrednost zemljišta 50% jednokratno, i 20% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta za promenu namene iz člana 23. stav 1. tačka 3) zakona. Nadležni organ Opštine/grada Opština/Grad – 40% , Republika 60%
5 Naknada za korišćenje ribarskih područja Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda - Član 6. (Službeni glasnik RS", br. 36/2009) Korisnik ribarskog područja Novčani iznos troškova za izdavanje dozvole za privredni ribolov, odnosno troškova za izdavanje dozvole za rekreativni ribolov 15% za privredna društva, 10% za rekreativne ribolovce Prihod Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Van AP 100% Republika Za AP 100% AP
6 Naknada za emisije pojedinačnih izvora zagađivanja; Zakon o zaštiti životne sredine- Član 85.,85a i 86., ("Sl.gl. RS", br. 135/2004 ,36/2009 i 72/2009) Zakon o finansiranju lokalne samouprave- Član 36. Stav 1. tačka 2.("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011) 1)Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl.gl. RS", br. 113/2005, 6/2007, 8/2010 i 102/2010) 2)Uredba o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili smanjenje plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine("Sl.gl. RS", br. 113/2005 i 24/2010.) 3)Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za zagađivanje životne sredine ("Sl.gl. RS", br. 7/2011) Zagađivači za emisije SO2 i/ili NO2 i/ili praškastih materija iz postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola; Zagađivači praškastih materija iz asfaltnih baza obračunava se prema vrsti, količini ili osobinama emisija: a) oksida sumpora izraženih kao sumpor-dioksid b) oksida azota izraženih kao azot-dioksid v) praškaste materije. OSNOVICA - godišnja količina emisije SO2 i/ili NO2 i/ili praškastih materija u tonama, prema podacima iz Nacionalnog registra zagađivanja životne sredine, odnosno rezultata merenja, u skladu sa propisom o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidentiranja podataka 1) jednu tonu emisije SO2 - 5.330 dinara; 2) jednu tonu emisije NO2 - 4.264 dinara; 3) jednu tonu emisije praškastih materija - 8.528 dinara. -Naknada za emisije SO2, NO2 i praškastih materija obračunava se prema izrazu N = N1 x E x Kk N1 - naknada za jednu tonu emisije E - količina emisije u tonama u kalendarskoj godini; Kk - korektivni podsticajni koeficijent koji zavisi od količine i porekla emisije. Izuzetak - visina godišnje naknade za jednu tonu praškastih materija iz asfaltnih baza iznosi 120 000 dinara/t. Fond za zaštitu životne sredine sa sedištem u Beogradu 40% Opština/grad 60% Republika, odnosno 20% opština/grad i 80% Republika za područja od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine
7 Naknada za proizvedeni ili odloženi otpad; Zakon o zaštiti životne sredine- Član 85.,85a i 86., ("Sl.gl. RS", br. 135/2004 ,36/2009 i 72/2009) Zakon o finansiranju lokalne samouprave- Član 36. Stav 1. tačka 2.("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011) 1)Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl.gl. RS", br. 113/2005, 6/2007, 8/2010 i 102/2010) 2)Uredba o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili smanjenje plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine("Sl.gl. RS", br. 113/2005 i 24/2010.) 3)Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za zagađivanje životne sredine ("Sl.gl. RS", br. 7/2011) Proizvođač, odnosno odlagač neopasnog industrijskog otpada i opasnog otpada za postrojenja za koja se izdaje integrisana dozvola; obračunava se prema vrsti, količini i osobinama otpada proizvedenog ili odloženog u periodu od godinu dana, a koja se određuje prema realizovanom kapacitetu proizvodnje i izražava u jedinicama mase u tonama OSNOVICA- Osnovica za obračunavanje naknade za proizvedeni ili odloženi otpad obračunava se prema podacima o količinama otpada iz Nacionalnog registra zagađivanja životne sredine, odnosno u skladu sa realizovanom proizvodnjom i stvorenom količinom otpada. 181 dinara za jednu tonu odloženog neopasnog industrijskog otpada, odnosno 906 dinara za jednu tonu proizvedenog opasnog otpada Fond za zaštitu životne sredine sa sedištem u Beogradu 40% Opština/grad 60% Republika, odnosno 20% opština/grad i 80% Republika za područja od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine
8 Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač; Zakon o zaštiti životne sredine- Član 85.,85a i 86., ("Sl.gl. RS", br. 135/2004 ,36/2009 i 72/2009) Zakon o finansiranju lokalne samouprave- Član 36. Stav 1. tačka 2.("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011) 1)Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl.gl. RS", br. 113/2005, 6/2007, 8/2010 i 102/2010) 2)Uredba o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili smanjenje plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine("Sl.gl. RS", br. 113/2005 i 24/2010.) 3)Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za zagađivanje životne sredine ("Sl.gl. RS", br. 7/2011) uvoznici supstanci koje oštećuju ozonski omotač; obračunava se prema uvezenoj količini tih supstanci u periodu od tri meseca 45 dinara za jedan kilogram uvezene supstance Fond za zaštitu životne sredine sa sedištem u Beogradu 40% Opština/grad 60% Republika, odnosno 20% opština/grad i 80% Republika za područja od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine
9 Naknada za plastične polietilenske kese tzv. treger kese Zakon o zaštiti životne sredine- Član 85.,85a i 86., ("Sl.gl. RS", br. 135/2004 ,36/2009 i 72/2009) Zakon o finansiranju lokalne samouprave- Član 36. Stav 1. tačka 2.("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011) 1)Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl.gl. RS", br. 113/2005, 6/2007, 8/2010 i 102/2010) 2)Uredba o merilima i uslovima za povraćaj, oslobađanje ili smanjenje plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine("Sl.gl. RS", br. 113/2005 i 24/2010.) 3)Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za zagađivanje životne sredine ("Sl.gl. RS", br. 7/2011) Proizvođači, odnosno uvoznici plastičnih kesa, osim biorazgradivih kesa. obračunava se prema vrsti i sastavu proizvedene, odnosno uvezene plastične kes a) za plastične kese sa aditivima - 1.000 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije; b) za plastične kese bez aditiva - 20.000 dinara po toni plastičnih kesa stavljenih na tržište Republike Srbije. Za više informacija o korektivnim elementima videti Uredbu pod tačkom 1) Fond za zaštitu životne sredine sa sedištem u Beogradu 40% Opština/grad 60% Republika, odnosno 20% opština/grad i 80% Republika za područja od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine
10 Boravišna taksa Zakon o turizmu - članovi 103-109, ("Sl.gl. RS", br. 36/2009 i 88/2010) Zakon o lokalnoj samoupravi - član 20. Stav 1. tačka 23.("Sl.gl. RS", br. 129/2007) Zakon o finansiranju lokalne samouprave - član 6. Stav 1. tačka 4. .("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011) Zakon o porezu na dohodak građana - Član 68. Stav 2. ("Sl.gl. RS", br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009 ,44/2009, 18/2010 i 50/2011) Uredba o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse ("Sl.gl. RS", br. 51/2010) Taksu plaća lice za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj, izvan svog prebivališta broj dana koje lice provede u ugostiteljskim objektima Za prvu kategoriju (I) turističkog mesta(maks-min):prva zona 140-120 za drugu 120-100 za treću 110-80 Za kategoriju II : Prva zona 120-100 , druga zona 100-80 treća zona 90-70 Za kategoriju III prva zona 110-80 , druga zona 90-70 treća zona 80-50 Za kategoriju IV, prva zona 100-70, druga zona 80-60 , treća zona 70-50 Davalac smeštaja naplaćuje boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge smeštaja. 100% Opština/Grad
11 Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine Zakon o zaštiti životne sredine -Član 87., ("Sl.gl. RS", br. 135/2004 ,36/2009 i 72/2009) Zakon o finansiranju lokalne samouprave - Član 6. Stav 1. tačka 7.("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011) Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i najvišeg iznosa naknade. "Sl.gl. RS", br. 111/2009 Odluka o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine ( U zavisnosti od JLS) 1)Imaoci prava svojine na nepokretnosti, odnosno zakupci ako se nepokretnosti koriste po osnovu prava zakupa 2) pravna lica i preduzetnici, koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu 3) vlasnici teretnih vozila, odnosno pravna i fizička lica koja obavljaju transport nafte i naftnih derivata, kao i sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa statusom ugrožene životne sredine na području od značaja za Republiku Srbiju 1) Površina za korišćenje stambenih i poslovnih zgrada, stanova i poslovnih prostorija za stanovanje, odnosno obavljanje poslovne delatnosti, kao i za korišćenje zemljišta za obavljanje redovne delatnosti privrednih subjekata 2) ostvareni prihod od obavljanja određenih aktivnosti koje utiču na životnu sredinu- iznos koji pravno lice, odnosno preduzetnik ostvari od prodaje sirovine, poluproizvoda i proizvoda u zemlji i inostranstvu. 3) nosivost transportnog sredstva preko 5 tona i količina tereta prilikom transporta nafte i naftnih derivata, kao i sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa statusom ugrožene životne sredine na području od značaja za RS 1) po osnovu korišćenja nepokretnosti : - 3 dinara/m2 za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata - 0,50 dinara/m² za korišćenje zemljišta za obavljanje redovne delatnosti privrednih subjekata( zemljište na kojem nije izgrađen objekat ili na kojem postoji privremena građevina, kao i zemljište na kojem se ne nalazi nepokretnost iz tačke 1) 2) po osnovu obavljanja određenih aktivnosti koje utiču na životnu sredinu 0,4% ostvarenog prihoda na godišnjem nivou 3) po osnovu transporta 100 dinara po toni tereta. ako je jedno lice obveznik plaćanja naknade po više osnova, najviši iznos naknade koju taj obveznik plaća ne može biti veći od 0,4% ostvarenog prihoda na godišnjem nivou Opštinski/gradski nadležni organ za naplatu javnih prihoda 100% Opština/Grad
12 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru ("zabavne igre") Zakon o finansiranju lokalne samouprave - Član 15. Stav 1. tačka 10. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011) Odluka o lokalnim komunalnim taksama Korisnik prostora u kome se drži (priređuje) zabavna igra Broj kompjutera, flipera, bilijara i sl. Propisuje se odlukom Opštinski/Gradski nadležni organ za naplatu javnih prihoda 100% Opština/ Grad
13 Posebna naknada za upotrebu državnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (putarina) Zakon o javnim putevima ( član 17. Stav 1 tačka 5) član 18. Stav 3 i 4. , član 21. stav 2,član 22., član 24. i član 25. ("Službeni glasnik RS", br. 101/2005 i 123/2007.) Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)( Sl. glasnik RS", br. 56/2006, 42/2007, 126/2007, 20/2008 i 12/2009) 1) za motorna vozila registrovana na teritoriji Srbije 2) za motorna vozila strane registracije. Vrsta vozila u zavisnosti od kategorije vozila i karakteristične deonice autoputa videti tačku 2. Odluke Sektor za naplatu putarine u sastavu Javnog preduzeća "Putevi Srbije" 100% Republika
14 Naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. na državnom putu Zakon o javnim putevima Član 17. Stav 1 tačka 10, član 18. Stav 3 i 4, član 21. stav 2 , i član 22("Službeni glasnik RS", br. 101/2005 i 123/2007.) Odluka o visini naknada za upotrebu državnog puta (član 6.) ("Službeni glasnik RS", br. 16/2009) Investitor Metar instalacije 24,00 dinara po metru postavljenih instalacija prečnika (širine) do 0,01 metara, a za instalacije većeg prečnika (širine), naknada se srazmerno povećanju prečnika (širine) linearno uvećava Javno preduzeće "Putevi Srbije" 100% Republika
15 Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa državnog puta Zakon o javnim putevima - Član 17. Stav 1 tačka 11, član 18. Stav 3 i 4, član 21. stav 2 , i član 22("Sl.gl. RS", br. 101/2005 i 123/2007.) Odluka o visini naknada za upotrebu državnog puta (član 8.) ("Sl.gl. RS", br. 16/2009) Fizičko i pravno lice vlasnici odnosno korisnici objekta m2 korisne površine objekta Videti član 8. Odluke o visini naknada za upotrebu državnog puta( Sl. gl. RS", br. 16/2009 od 6.3.2009.) Javno preduzeće "Putevi Srbije" 100% Republika
16 Naknada za upotrebu državnog puta za vozila registrovana u inostranstvu Zakon o javnim putevima - Član 17. Stav 1 tačka 13, član 18. Stav 1, član 21. stav 2 , i član 22("Sl.gl. RS", br. 101/2005 i 123/2007) Odluka o naknadi za puteve za strana vozila koja koriste puteve u Saveznoj Republici Jugoslaviji ( "Sl. lt. SFRJ", br. 25/81, 27/81, 21/83, 75/91 i"Sl. Lt. SRJ", br. 36/92, 4/98 u 7/98“) Vozač stranog vozila Videti tačku 2. Odluke – prema težini, broju sedišta, broj brutotonskih kilometara Videti tačku 2. Odluke – izraženo u dolarima Uprava Carina u korist Javnog preduzeća "Putevi Srbije" 100% Republika
17 Posebna naknada za upotrebu opštinskog puta i ulica, njihovog dela ili putnog objekta, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave Zakon o javnim putevima ( član 17. Stav 1 tačka 5., član 18. Stav 3 i 4. , član 21. stav 2 , i član 22("Sl.gl. RS", br. 101/2005 i 123/2007) Odluke JLS o loklanim javnim putevima Lokalno javno preduzeće za upravljanje javnim putevima 100% Opština/ Grad
18 Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave Zakon o javnim putevima ( član 17. Stav 1 tačka 12., član 18. Stav 3 i 4. , član 21. stav 2 , i član 22("Sl.gl. RS", br. 101/2005 i 123/2007) Odluke JLS o loklanim javnim putevima Investitor , korisnik odnosno vlasnik objekta m2 korisne površine Definiše se Olukom Lokalno javno preduzeće za upravljanje javnim putevima 100% Opština/ Grad
19 Naknada za postavljanje objekata i sredstva za oglašavanje i obaveštavanje u predelu opštinskog puta i ulice, ako je upravljač puta nadležni organ lokalne samouprave Zakon o javnim putevima ( član 17. Stav 1 tačka 4., član 18. Stav 3 i 4. , član 21. stav 2 , i član 22("Službeni glasnik RS", br. 101/2005 i 123/2007) Odluke JLS o loklanim javnim putevima Postavljač objekata i sredstava za oglašavanje Definiše se Odlukom Definiše se Odlukom Lokalno javno preduzeće za upravljanje javnim putevima 100% Opština/ Grad
20 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru Zakon o finansiranju lokalne saamouprave - član 15 stav 1. tačka 1. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011) Odluke o lokalnim komunalnim taksama Pravna i fizička lica registrovana za obavljanje poslovne delatnosti kod Agencije za privredne registre i Trgovinskog suda koja imaju istaknuti naziv ili ime na poslovnom prostoru, koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja delatnost u tom prostoru U odnosu na zone ,delatnost , kvadraturu poslovnog prostora , broj poslovnih prostora U zavisnoszi od JLS Opštinski/Gradski nadležni organ za naplatu javnih prihoda 100% Opština / Grad
21 Naknada za koriš. min.sirovina - za sve vrste uglja i uljnih škriljaca Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova Prihod ostvaren od iskorišćenih ili prodatih mineralnih sirovina 3% od prihoda Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
22 Naknada za koriš. min.sirovina - za ugljovodonike u tečnom i gasovitom stanju (nafta i gas) i ostale prirodne gasove Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova Prihod ostvaren od prodaje neprerađene mineralne sirovine ili prihoda ostvarenog od prodaje tehnološki prerađene mineralne sirovine. 7% od prihoda Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
23 Naknada za koriš. min.sirovina - za radioaktivne sirovine Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova Prihod ostvaren od prodaje neprerađene mineralne sirovine ili prihoda ostvarenog od prodaje tehnološki prerađene mineralne sirovine. 2% od prihoda Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
24 Naknada za koriš. min.sirovina -za sve metalične sirovine Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136. stav 4. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova Prihod od prodaje krajnjeg proizvoda umanjen za troškove topljenja, rafinacije, transporta, pretovara, osiguranja i prodaje. Neto prihod od topionice ne može se umanjivati po osnovu amortizacije, troškova kapitala ili poreskih olakšica 5% od neto prihoda od topionice Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
25 Naknada za koriš. min.sirovina -tehnogene sirovine koje su rezultat eksploatacije i prerade mineralnih sirovina Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova Prihod ostvaren od prodaje neprerađene mineralne sirovine ili prihoda ostvarenog od prodaje tehnološki prerađene mineralne sirovine. 1% od prihoda Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
26 Naknada za koriš. min.sirovina -za nemetalične sirovine Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova Prihod ostvaren od prodaje neprerađene mineralne sirovine ili prihoda ostvarenog od prodaje tehnološki prerađene mineralne sirovine. 5% od prihoda Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
27 Naknada za koriš. min.sirovina nemetalične sirovine za dobijanje građevinskog materijala - tehničko građevinski kamen - sedimentne i metamorfne stene: krečnjak, dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak; Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136 stav 5. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2012. godinu ("Sl.gl. RS", br. 100/2011) Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova količina iskopane mineralne sirovine ( u tonama) (1) krečnjak 22 dinara; (2) dolomit 22 dinara; (3) dolomitisani krečnjak 22 dinara; (4) mermerisani krečnjak 22 dinara, Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
28 Naknada za koriš. min.sirovina nemetalične sirovine za dobijanje građevinskog materijala - tehničko-građevinski kamen - magmatske stene: granit, granodiorit, trahit, dacit, andezit, andezit-bazalt, bazalt, dijabaz, amfibolit; Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136 stav 5. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2012. godinu ("Sl.gl. RS", br. 100/2011) Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova količina iskopane mineralne sirovine ( u tonama) (1) granit 33 dinara; (2) granodiorit 33 dinara; (3) trahit 33 dinara; (4) dacit 33 dinara; (5) andezit 33 dinara; (6) andezit-bazalt 33 dinara; (7) bazalt 33 dinara; (8) dijabaz 33 dinara; (9) amfibolit 33 dinara, Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
29 Naknada za koriš. min.sirovina nemetalične sirovine za dobijanje građevinskog materijala: granit, granodiorit, bazalt, mermer, krečnjačka breča, mermerna breča, travertin, bigar-siga, mermerni oniks Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136 stav 5. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2012. godinu ("Sl.gl. RS", br. 100/2011) Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova količina iskopane mineralne sirovine ( u tonama) (1) granit 54 dinara; (2) granodiorit 54 dinara; (3) bazalt 54 dinara; (4) mermer 54 dinara; (5) krečnjačka breča 54 dinara; (6) mermerna breča 54 dinara; (7) travertin 54 dinara; (8) bigar-siga 54 dinara; (9) mermerni oniks 54 dinara, Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
30 Naknada za koriš. min.sirovina-gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju: keramička glina, opekarska glina, les, vatrostalna glina, kaolinitisani granit, feldspat; Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136 stav 5. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2012. godinu ("Sl.gl. RS", br. 100/2011) Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova količina iskopane mineralne sirovine ( u tonama) (1) keramička glina 27 dinara; (2) opekarska glina 16 dinara; (3) les 16 dinara; (4) vatrostalna glina 22 dinara; (5) kaolinitisani granit 27 dinara; (6) feldspat 27 dinara, Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
31 Naknada za koriš. min.sirovina-sirovine za cementnu industriju i industriju kreča: laporac, laporoviti krečnjak, krečnjak, gips, sve vrste tufova Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136 stav 5. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2012. godinu ("Sl.gl. RS", br. 100/2011) Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova količina iskopane mineralne sirovine ( u tonama) 1) laporac 54 dinara; (2) laporoviti krečnjak 22 dinara; (3) krečnjak 22 dinara; (4) gips 22 dinara; (5) sve vrste tufova 22 dinara, Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
32 Naknada za koriš. min.sirovina-kalcijum-karbonatna sirovina kao punilo za industriju boja i lakova, fasadnih i termoizolacionih materijala: mermer, kalcit, dolomit, dolomitisani krečnjak, mermerisani krečnjak Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136 stav 5. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2012. godinu ("Sl.gl. RS", br. 100/2011) Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova količina iskopane mineralne sirovine ( u tonama) (1) mermer 54 dinara; (2) kalcit 54 dinara; (3) dolomit 54 dinara; (4) dolomitisani krečnjak 54 dinara; (5) mermerisani krečnjak 54 dinara, Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
33 Naknada za koriš. min.sirovina-kvarcni pesak, građevinski pesak i šljunak. Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136 stav 5. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2012. godinu ("Sl.gl. RS", br. 100/2011) Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova količina iskopane mineralne sirovine ( u tonama) (1) Kvarcni pesak 27 dinara; (2) Građevinski pesak 18 dinara; (3) Građevinski šljunak 18 dinara. Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
34 Naknada za koriš. min.sirovina - za sve vrste soli i sonih voda Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova Prihod ostvaren od iskorišćenih ili prodatih mineralnih sirovina 1% od prihoda Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
35 Naknada za koriš. min.sirovina - za podzemne vode iz kojih se dobijaju korisne mineralne sirovine, kao i podzemne vode vezane za rudarsku teh.u i gasove koji se sa njima javljaju Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova Prihod ostvaren od iskorišćenih ili prodatih mineralnih sirovina 3% od prihoda Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
36 Naknada za koriš. min.sirovina - za geotermalnu energiju Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima -Član 4. Stav 2., Član 136. i član 137. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Zakon o budžetskom sistemu ( član 17. Stav 1 tačka 8, ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Član 36. Stav 1. tačka 3. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2012. Godinu (Sl.gl.RS", br. 100/2011) Nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova Prihod ostvaren od iskorišćenih ili prodatih mineralnih sirovina 2% od prihoda Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ ili organ lokalne samouprave 40% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, a u visini od 20% su sopstveni prihod Ministarstva. Za AP: u visini od 40% prihod su budže
37 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta Zakon o šumama -Član 82. stav 1. tačka 1.stav 3. i 4.,član 84. stav 2. i 3.,i član 85.( "Sl.gl. RS", br. 30/2010) Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za šume Republike Srbije("Sl.gl. RS", br. 100/2010) Odluka o obrazovanju Budžetskog fonda za šume Autonomne Pokrajine Vojvodine"Službenom listu APV", br. 21/2010 Korisnik, odnosno sopstvenik šuma Osnovicu za obračun naknade koju plaća korisnik šuma, čini ukupan godišnji prihod korisnika šuma ostvaren gazdovanjem šumama Osnovicu za obračun naknade, koju plaća sopstvenik šume, čini tržišna vrednost izrađenih drvnih sortimenata na mestu seče Za korisnika - 3% Za sopstvenika 5% Namenski račun Budžetskog fonda za šume 30% Opština-Grad , 70% Republika Za AP: 30% Opština/Grad 70% AP
38 Naknada za umanjenu vrednost višegodišnjih zasada Zakon o poljoprivrednom zemljištu- Član 63. ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006 i 41/2009) Zakupac Vrednost zasada Srazmerno smanjenju vrednosti zasada koje je načinio zakupac 60% prihod su budžeta Republike Srbije, a u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave i
39 Naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači Zakon o divljači i lovstvu-Član 80. ("Službeni glasnik RS", br. 18/2010) Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 100/2010) Odluka o obrazovanju Budžetskog fonda razvoj lovstva Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službenom listu APV", br. 22/2010) Korisnik lovišta Vrednost planiranog odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači za tekuću lovnu godinu 5% za lovišta posebne namene i 10% za ostala lovišta Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači pripadaju Budžetskom fondu za razvoj lovstva Republike Srbije i budžetskom fondu za razvoj lovstva autonomne pokrajine (evidenciona konta) Van AP-Republika 100% Na teritoriji AP: 30% pripadaju Budžetskom fondu za razvoj lovstva Republike Srbije, a u visini od 70% pripadaju budžetskom fondu za razvoj lovstva autonomne pokrajine
40 Naknada za promenu namene šuma Zakon o šumama (član 10, 11. , član 12 i članovi 81-84 i član 90.) ( "Sl.gl. RS", br. 30/2010) Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za šume Republike Srboje("Sl.gl. RS", br. 100/2010) Odluka o obrazovanju Budžetskog fonda za šume Autonomne Pokrajine Vojvodine("Službenom listu APV", br. 21/2010) Pravno lice na čiji zahtev se vrši promena namene šuma 1)kada je to utvrđeno planom razvoja šumskog područja –vrednost šume 2) ako to zahteva opšti interes utvrđen posebnim zakonom ili aktom Vlade-vrednost šume 3) radi izgradnje objekata za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za ove namene < 15 ha 4) u postupku komasacije i arondacije poljoprivrednog zemljišta i šuma 5) radi izgradnje ekonomskih ili stambenih objekata sopstvenika šuma na površini do 10 ari 6) radi izgradnje objekata za korišćenje ostalih obnovljivih izvora energije malih kapaciteta i eksploatacije mineralnih sirovina, ako je površina šuma i šumskog zemljišta za ove namene < od 15 ha.- vrednost šume Za 1) i 2): desetostruka vrednost šume čija namena se menja utvrđene u skladu sa zakonom Za 3),4) i 5) se ne plaća Za 6) petostruka vrednost šume čija namena se menja utvrđene u skladu sa ovim zakonom Namenski računi Budžetskih fondova za šume Van AP 100% Republika Za AP – 100% AP
41 Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti Zakon o finansiranju loklne samouprave - Član 15. Stav 1. tačka 9.("Službeni glasnik RS", br. 62/2006 i 47/2011) Odluke o lokalnim komunalnim taksama Korisnik prostora Svaki započeti m2 Propisano odlukama LPA 100% Opština /Grad
42 Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima Zakon o finansiranju loklne samouprave - Član 15. Stav 1 tačka 13 .("Službeni glasnik RS", br. 62/2006 i 47/2011) Odluke o lokalnim komunalnim taksama Korisnik prostora za parkiranje Vreme provedeno na parking mestu u zavisnosti od zona Propisano odlukama Nadležni organ/direkcija opštine/grada 100% Opština /Grad
43 Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja Zakon o finansiranju loklne samouprave - Član 15. stav 1. tačka 14.("Službeni glasnik RS", br. 62/2006 i 47/2011) Odluke o lokalnim komunalnim taksama Korisnik površine m2 zauzete javne površine Propisano odlukama Nadležni organ/direkcija opštine/grada 100% Opština /Grad
44 Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnji nafte i gasa Zakon o plaćanju i usmeravanju sredstava naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa u proizvodnji električne energije i proizvodnje nafte i gasa - član 1. ("Sl.gl. RS", br. 16/90) Zakon o finansiranju loklane samouprave- Član 36. Stav 1. Tačka 10. ("Sl.gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011) Preduzeća koja obavljaju delatnost proizvodnje električne energije, prozvodnje uglja površinskom eksploatacijom i proizvodnje nafte i gasa Broj proizvedenih kWh, količina proizvedenog uglja, prihod ostvaren od prodaje nafte i gasa 0,45 para po kWh električne energije proizvedene u hidroelektrani, - 0,17 para po kWh električne energije proizvedene u termoelektrani, - 2,21 dinara po toni uglja proizvedenog na površinskom kopu za potrebe termoelektrana, -2% od prihoda ostvarenog prodajom nafte i gasa. menja se srazmerno procentu promene cene električne energije na mreži prenosa u toku godine u odnosu na prethodnu godinu. poseban račun Fonda koji osniva skupština opštine 100% Opština
45 Naknada za korišćenje voda Zakon o vodama - član 154 stav 1. tačka 1) , član 155. , član 186 stav 1 tačka 2) ,189 stav 1 tačka 2., član 191-194. ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu - član 3. ("Sl.gl. RS", br. 80/2011) Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje 1) vodu zahvaćenu iz površinskih i podzemnih voda koristi za piće, navodnjavanje, pogonske, tehnološke, komunalne i druge namene; 2) regionalnim i višenamenskim hidrosistemima zahvata i distribuira vodu; 3) koristi vodu za uzgoj riba u ribnjacima; 4) vrši snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda; 5) zahvata vodu radi flaširanja, odnosno korišćenja u finalnom proizvodu; 6) koristi vodu za proizvodnju električne energije za prodaju ili za sopstvene potrebe i za pogon postrojenja; 7) koristi vodu za rad toplana; Za korišćenje vode za aktivnosti od 1) do 4) gde postoje uređaji za merenje količina vode - prema količini (m3) i kvalitetu zahvaćene vode; 2) flaširanje vode - prema kol. (l) prodate flaširane vode, a za koriš. vode u finalnom proizvodu prema kol.(l) vode u tom proizvodu; 3) termalne vode - prema kol. (m3) zahvaćene vode; 4) korišćenje vode za navodnjavanje polj. zemljišta, gde ne postoji mogućnost merenja kol. isporučene vode - prema površini (ha) polj. zemljišta koja se navodnjava; 5) komercijalni uzgoj ribe, gde ne postoji mogućnost merenja kol. isporučene vode - prema površini (ha) i vrsti (hladnovodni i toplovodni) ribnjaka; 6) prema količini proizvedene el energije (kWh) na pragu hidroelektrane ili termoelektrane; 7) pogon drugih postrojenja - prema snazi postrojenja (kW); Videti član 3. Uredbe Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine za teritoriju autonomne pokrajine. Sredstva se uplaćuju na račun Budžetskog fond za vode Republike Srbije odnosno Pokrajinskog fonda za teritoriju AP Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
46 Naknada za korišćenje vodnog zemljišta Zakon o vodama - član 154. stav 1. tačka 2) ,159 član 186 stav 1 tačka 2) i 189 stav 1 tačka 2. , članovi od 191-195 ("Sl.gl. RS", br. 30/2010 Zakon o budžetskom sistemu (član 17 stav 1 tačka 1) ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu - član 4. ("Sl.gl. RS", br. 80/2011) Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje: 1) vrši eksploataciju rečnih nanosa iz ležišta na vodnom zemljištu i na područjima ugroženim erozijom; 2) koristi vodno zemljište za obavljanje privredne delatnosti (deponije, tovarišta i drugo); 3) koristi vodno zemljište za postavljanje objekta privremenog karaktera za obavljanje privredne delatnosti; 4) koristi vodno zemljište za sport, rekreaciju i turizam Za izuzetke od plaćanja videti Član 159. Zakona o vodama Za: 1) pozajmište rečnih nanosa - prema vrsti pozajmišta (rečno korito, sprud u rečnom koritu, inundacija, starača, područje ugroženo erozijom i drugo) i količini (m3) izvađenog materijala, bez obzira na kvalitet tog materijala; 2) obavljanje privredne delatnosti na vodnom zemljištu - prema površini (m2) korišćenog zemljišta i vrsti delatnosti; 3) postavljanje privremenog objekta za obavljanje privredne delatnosti - prema površini (m2) i nameni privremenog objekta; 4) korišćenje vodnog zemljišta za sport, rekreaciju i turizam - prema površini (m2) vodnog zemljišta koja se koristi, kategoriji korisnika (pravno ili fizičko lice) i nameni objekta. 1) Za izvađeni pesak, šljunak i slično: (1) iz korita vodotoka, prirodnih i veštačkih akumulacija 51,4082 dinara po 1 m3 izvađenog materijala, (2) sa zemljišta ugroženog erozijom 64,2523 dinara po 1 m3 izvađenog materijala, (3) sa poljoprivrednog, šumskog i drugog zemljišta 100,2349 dinara po 1 m3 izvađenog materijala. 2) obavljanje privredne delatnosti videti član 4. tačku 2) i 3) 3) postavljanje objekta privremenog karaktera za obavljanje privredne delatnosti : (1) Za teritoriju van AP i Beograda 1.796 po m2 (2) Za teritoriju grad Beograda 1.663 po m2 (3) Za AP Bojvodinu 1.814 po m2 4) korišćenje vodnog zemljišta za sport, rekreaciju i turizam -videti član 4. tačku 5) Uredbe Za obveznike pod 1) Ministarstvo odnosno nadležni organ AP. Za obveznike iz tačke 2) do 4) Javno vodoprivredno preduzeće – JP «Srbijavode» Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
47 Naknada za korišćenje vodnog tela površinske vode za boravak i vodnog zemljišta za privez plovnog objekta Zakon o vodama - član 154. stav 1. tačka 2) ,član 159, član 186. stav 1 tačka 2) i 189. stav 1 tačka 2. , članovi od 191-195 ("Sl.gl. RS", br. 30/2010 Zakon o budžetskom sistemu (član 17. stav 1 tačka 1) ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu - član 5, 6 i 7 ("Sl.gl. RS", br. 80/2011) Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje koristi vodno telo površinske voda za boravak i vodno zemljište za privez plovnog objekta, uključujući i ugostiteljski objekat na plovećem objektu; Za boravak i privez plovnog objekta - prema vrsti plovnog objekta, kategoriji površinskih voda i površini (m2) korišćenog vodnog tela površinske vode i obale; 1)Za teritoriju Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda – videti član 5. Uredbe 2) Za teritoriju grada Beograda – videti član 6. Uredbe 3) Za teritoriju AP Bojvodine – videti član 7. Uredbe Javno vodoprivredno preduzeće – JP «Srbijavode» Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
48 Naknada za korišćenje vodnog tela površinske vode za boravak plovnog objekta za eksploataciju (plovni bager, barža i dr.) na pozajmištu rečnih nanosa Zakon o vodama - član 154. stav 1. tačka 2) ,član 159, član 186. stav 1 tačka 2) i 189. stav 1 tačka 2. , članovi od 191-195 ("Sl.gl. RS", br. 30/2010) Zakon o budžetskom sistemu (član 17. stav 1 tačka 1) ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu - član 8. ("Sl.gl. RS", br. 80/2011) Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje vrši eksploataciju rečnih nanosa iz ležišta na vodnom zemljištu i na područjima ugroženim erozijom Za pozajmište rečnih nanosa - prema vrsti pozajmišta (rečno korito, sprud u rečnom koritu, inundacija, starača, područje ugroženo erozijom i drugo) i količini (m3) izvađenog materijala, bez obzira na kvalitet tog materijala; Videti član 8. Uredbe apsolutni iznosi Javno vodoprivredno preduzeće – JP «Srbijavode» Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
49 Naknada za ispuštenu vodu Zakon o vodama -Član 160-163, član 168.,član 186 stav 1 tačka 2) i 189 stav 1 tačka 2) , članovi od 191-195 ("Sl.gl. RS", br. 30/2010) Zakon o budžetskom sistemu - Član 17 stav 1 tačka 1) ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu ("Sl.gl. RS", br. 80/2011) Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje: 1) ispušta otpadne vode u sopstvenu kanalizaciju, vodotok, kanal, jezero, akumulaciju i slično; 2) vrši sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda sistemom javne kanalizacije; 3) proizvodi električnu energiju u termoelektranama sa otvorenim - protočnim sistemom za hlađenje. Obveznici iz tačke 1) i 2) plaćaju naknadu za ispuštenu vodu prema količini (m3) i vrsti ispuštene otpadne vode. Obveznici iz tačke 3) plaćaju naknadu za ispuštenu vodu prema količini proizvedene električne energije (kW) 1) otpadne vode iz procesa proizvodnje, prerade i prometa nafte i naftnih derivata, crne metalurgije, obojene metalurgije, tekstilne industrije, hemijske industrije, industrije papira, celuloze, kože i tekstila, svinjogojskih farmi, klanične industrije i servisa vozila i mašina 4,5622 dinara po 1 m3 vode; 2) otpadne vode iz brodogradnje, elektroindustrije, industrije gume, termoelektrana sa recirkulacijom, prehrambene industrije, metaloprerađivačke i građevinske industrije 2,6655 dinara po 1 m3 vode; 3) otpadne vode iz drvne i drvnoprerađivačke industrije, proizvodnje i prerade nemetala, proizvodnje i prerade građevinskih materijala i prerade duvana 2,5575 dinara po 1 m3 vode; 4) komunalne otpadne vode koje se sakupljaju u sistemima javne kanalizacije 0,1863 dinara po 1 m3 vode; 5) ostale vrste otpadnih voda 1,2722 dinara po 1 m3 vode; 6) termoelektrane sa otvorenim - protočnim sistemom za hlađenje za svaki kilovat čas proizvedene električne energije i to 1,25% na cenu jednog kilovat časa od 3,1951 dinara. Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine za teritoriju autonomne pokrajine Budžetski fond za vode Republike Srbije Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
50 Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave Zakon o vodama -Član 169-173,član 186 stav 1. tačka 2) i 189 stav 1 tačka 2) , članovi od 191-195("Sl.gl. RS", br. 30/2010 Zakon o budžetskom sistemu Član 17. stav 1. tačka 1.) ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu – član 10-12. ("Sl.gl. RS", br. 80/2011) Fizičko lice vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta Katastarski prihod 1)na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda – videti član 10. Uredbe 2) Na teritoriji Beograda – videti član 11. Uredbe 3) Na teritoriji AP Vojvodina – videti član 12. Uredbe Iznosi se utvrđuju u % od katastarskog prihoda Poreska uprava u korist budžetskih fondova za vode (Republički i Pokrajinski) Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
51 Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljišta od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave Zakon o vodama -Član 169-173,član 186 stav 1. tačka 2) i 189 stav 1 tačka 2) , članovi od 191-195("Sl.gl. RS", br. 30/2010 Zakon o budžetskom sistemu Član 17. stav 1. tačka 1.) ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu – član 13-15. ("Sl.gl. RS", br. 80/2011) Fizičko lice vlasnik, odnosno korisnik šumskog zemljišta Katastarski prihod 1)na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda – videti član 13. Uredbe 2) Na teritoriji Beograda – videti član 14. Uredbe 3) Na teritoriji AP Vojvodina – videti član 15. Uredbe Iznosi se utvrđuju u % od katastarskog prihoda , Poreska uprava u korist budžetskih fondova za vode (Republički i Pokrajinski) Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
52 Naknada za odvodnjavanje građevinskog i drugog zemljišta od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave Zakon o vodama -Član 169-173, član 186 stav 1. tačka 2) i 189 stav 1 tačka 2) , članovi od 191-195("Sl.gl. RS", br. 30/2010 Zakon o budžetskom sistemu Član 17. stav 1. tačka 1.) ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu – član 16.-18. ("Sl.gl. RS", br. 80/2011) Fizičko lice vlasnik, odnosno korisnik 1) objekta, odnosno prostora namenjenog za obavljanje privredne i druge delatnosti, izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije; 2) stambenog objekta, izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije; Prosečni katastarski prihod u opštini u kojoj se nalazi građevinsko zemljište 1) Na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda - dvadesetostruki iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta iz člana 10. Uredbe. 2) Na teritoriji Beograda – dvadesetostruki iznos naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta iz člana 11. Uredbe 3) Na teritoriji AP Vojvodina -dvadesetostruki iznos naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta iz člana 12. Uredbe. Poreska uprava u korist budžetskih fondova za vode (Republički i Pokrajinski) Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
53 Naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta od pravnih lica Zakon o vodama -Član 169-173, član 186. stav 1. tačka 2., 189. stav 1 tačka 2. , članovi od 191-195("Sl.gl. RS", br. 30/2010 Zakon o budžetskom sistemu - Član 17. stav 1. tačka 1. ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu – član 10-12. ("Sl.gl. RS", br. 80/2011) Pravno lice, vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta Katastarski prihod 1)na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda – videti član 10. Uredbe 2) Na teritoriji Beograda – videti član 11. Uredbe 3) Na teritoriji AP Vojvodina – videti član 12. Uredbe Iznosi se utvrđuju u % od katastarskog prihoda Javno vodoprivredno preduzeće- Srbijavode , za AP Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
54 Naknada za odvodnjavanje šumskog zemljištaod pravnih lica Zakon o vodama -Član 169-173, član 186. stav 1. tačka 2., 189. stav 1 tačka 2. , članovi od 191-195("Sl.gl. RS", br. 30/2010 Zakon o budžetskom sistemu - Član 17. stav 1. tačka 1. ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu – član 13-15. ("Sl.gl. RS", br. 80/2011) Pravno lice , vlasnik, odnosno korisnik šumskog zemljišta Katastarski prihod 1)na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda – videti član 13. Uredbe 2) Na teritoriji Beograda – videti član 14. Uredbe 3) Na teritoriji AP Vojvodina – videti član 15. Uredbe Iznosi se utvrđuju u % od katastarskog prihoda , Javno vodoprivredno preduzeće- Srbijavode , za AP Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
55 Naknada za odvodnjavanje građevinskog i drugog zemljišta od pravnih lica Zakon o vodama -Član 169-173, član 186. stav 1. tačka 2., 189. stav 1 tačka 2. , članovi od 191-195("Sl.gl. RS", br. 30/2010 Zakon o budžetskom sistemu - Član 17. stav 1. tačka 1. ("Sl.gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu – član 16.-18. ("Sl.gl. RS", br. 80/2011) Pravno lice vlasnik, odnosno korisnik: 1) građevinskog zemljišta 2) objekta, odnosno prostora namenjenog za obavljanje privredne i druge delatnosti, izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije; 3) stambenog objekta, izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije; 4) saobraćajne infrastrukture (puteva, železnica, luka, pristaništa, aerodroma i drugo), izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije ili na drugi način; 5) dobara u opštoj upotrebi (parkovi, trgovi, ulice i drugo), izuzev ako je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije ili na drugi način. Prosečni katastarski prihod u opštini u kojoj se nalazi građevinsko zemljište 1) Na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda - dvadesetostruki iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta iz člana 10. Uredbe. 2) Na teritoriji Beograda – dvadesetostruki iznos naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta iz člana 11. Uredbe 3) Na teritoriji AP Vojvodina -dvadesetostruki iznos naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta iz člana 12. Uredbe. Javno vodoprivredno preduzeće- Srbijavode , za AP Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
56 Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za snabdevanje vodom stanovništva, industrije i ribnjaka 1)Zakon o vodama (član 174-177, član 186 stav 1 tačka 2) i 189 stav 1 tačka 2) , članovi od 191-195("Službeni glasnik RS", br. 30/2010 2)Zakon o budžetskom sistemu -Član 17. stav 1. tačka 1.) ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu ("Službeni glasnik RS", br. 80/2011) Odluka o visini naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga u 2010. godini ( "Sl. list APV", br. 12/2010 i 17/2010) Vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, industrijskih i drugih objekata koji vodne objekte i sisteme koriste za navodnjavanje, industriju i druge potrebe; 1) navodnjavanje, snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika: - prema instalisanom kapacitetu obveznika naknade, za svaki (l/s) instalisanog kapaciteta u industriji, odnosno površini (ha) za navodnjavanje i ribnjake, - prema angažovanom kapacitetu, odnosno preuzetoj količini vode (m3) gde postoje uređaji za merenje količine isporučene vode, - prema angažovanom kapacitetu, odnosno maksimalnoj godišnjoj količini vode koju može zahvatiti svojim instalisanim kapacitetom, u slučaju industrije i drugih korisnika, gde ne postoje uređaji za merenje količine isporučene vode, - prema angažovanom kapacitetu, odnosno prema površini koja se navodnjava, u slučaju korišćenja vode za navodnjavanje, gde ne postoje uređaji za merenje količine isporučene vode; Član 19. Uredbe ( apsolutni iznosi) Javno vodoprivredno preduzeće- Srbijavode , za AP Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
57 Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za navodnjavanje 1)Zakon o vodama (član 174-177, član 186 stav 1 tačka 2) i 189 stav 1 tačka 2) , članovi od 191-195("Službeni glasnik RS", br. 30/2010 2)Zakon o budžetskom sistemu -Član 17. stav 1. tačka 1.) ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu ("Službeni glasnik RS", br. 80/2011) Odluka o visini naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga u 2010. godini ( "Sl. list APV", br. 12/2010 i 17/2010) Vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, industrijskih i drugih objekata koji vodne objekte i sisteme koriste za navodnjavanje Član 20. Uredbe (apsolutni iznosi) Javno vodoprivredno preduzeće- Srbijavode , za AP Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
58 Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za uzgoj riba Zakon o vodama (član 174-177, član 186 stav 1 tačka 2) i 189 stav 1 tačka 2) , članovi od 191-195("Službeni glasnik RS", br. 30/2010 Zakon o budžetskom sistemu -Član 17. stav 1. tačka 1.) ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu ("Službeni glasnik RS", br. 80/2011) Odluka o visini naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga u 2010. godini ( "Sl. list APV", br. 12/2010 i 17/2010) Vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, industrijskih i drugih objekata koji vodne objekte i sisteme koriste za navodnjavanje, industriju i druge potrebe; 1) 10.695,10 dinara/ha površine vodnog ogledala pri normalnom nivou vode u akumulaciji i kanalu na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda; 2) 9.902,88 dinara/ha površine vodnog ogledala pri normalnom nivou vode u akumulaciji i kanalu na teritoriji grada Beograda Javno vodoprivredno preduzeće- Srbijavode , za AP Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
59 Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za odvođenje otpadnih voda Zakon o vodama (član 174-177, član 186 stav 1 tačka 2) i 189 stav 1 tačka 2) , članovi od 191-195("Službeni glasnik RS", br. 30/2010 Zakon o budžetskom sistemu -Član 17. stav 1. tačka 1.) ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu ("Službeni glasnik RS", br. 80/2011) Odluka o visini naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga u 2010. godini ( "Sl. list APV", br. 12/2010 i 17/2010) Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje vodne objekte i sisteme koriste za odvođenje otpadnih voda iz industrijskih i drugih objekata, kao i plovidbu kanalima i druge namene. Član 22.- 24. Uredbe ( apsolutni iznosi) Javno vodoprivredno preduzeće- Srbijavode , za AP Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
60 Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema i drugih vodnih objekata za odvođenje otpadnih voda Zakon o vodama (član 174-177, član 186 stav 1 tačka 2) i 189 stav 1 tačka 2) , članovi od 191-195("Službeni glasnik RS", br. 30/2010 Zakon o budžetskom sistemu -Član 17. stav 1. tačka 1.) ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu ("Službeni glasnik RS", br. 80/2011) Odluka o visini naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga u 2010. godini ( "Sl. list APV", br. 12/2010 i 17/2010) Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje vodne objekte i sisteme koriste za odvođenje otpadnih voda iz industrijskih i drugih objekata, Član 25-26 Uredbe ( apsolutni iѕnosi) Javno vodoprivredno preduzeće- Srbijavode , za AP Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
61 Naknada za korišćenje vodnih objekata Hidrosistema "Dunav - Tisa - Dunav" 1)Zakon o vodama (član 174-177, član 186 stav 1 tačka 2) i 189 stav 1 tačka 2) , članovi od 191-195("Službeni glasnik RS", br. 30/2010 2)Zakon o budžetskom sistemu -Član 17. stav 1. tačka 1.) ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu ("Službeni glasnik RS", br. 80/2011) Odluka o visini naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga u 2010. godini ( "Sl. list APV", br. 12/2010 i 17/2010) Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje vodne objekte i sisteme koriste za odvođenje otpadnih voda iz industrijskih i drugih objekata, kao i plovidbu kanalima i druge namene. Član 27. - 31 Uredbe ( apsplutni iznosi) Javno vodoprivredno preduzeće- Srbijavode , za AP Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
62 Naknada za korišćenje objekata regionalnih sistema za navodnjavanje i drugih vodnih objekata Zakon o vodama (član 174-177, član 186 stav 1 tačka 2) i 189 stav 1 tačka 2) , članovi od 191-195("Službeni glasnik RS", br. 30/2010 Zakon o budžetskom sistemu -Član 17. stav 1. tačka 1.) ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010.) Uredba o visini naknada za vode za 2011. Godinu ("Službeni glasnik RS", br. 80/2011) Odluka o visini naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata i za vršenje drugih usluga u 2010. godini ( "Sl. list APV", br. 12/2010 i 17/2010) Pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje vodne objekte i sisteme koriste za odvođenje otpadnih voda iz industrijskih i drugih objekata, kao i plovidbu kanalima i druge namene. Član 32. - 34. Uredbe (apsolutni iznosi) Javno vodoprivredno preduzeće- Srbijavode , za AP Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” Van AP – 100% Republika Za AP – 100% AP
63 Sredstva u iznosu od 1,5% od ukupno ostvarene mesečne pretplate Radiodifuzne ustanove za razvoj domaće kinematografije Zakon o radiodifuziji - Član 83. stav 6. ("Sl.gl. RS", br. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 62/2006, 85/2006, 86/2006 i41/2009) Radiodifuzna ustanova Srbije ukupno ostvarena mesečna pretplata 1,5% Sredstva se uplaćuju na račun budžeta Republike Srbije za razvoj domaće kinematografije 100% Republika
64 Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada -Naknada za gume Zakon o upravljanju otpadom - Član 79. stavovi 4-6 ("Sl.gl. RS", br. 36/2009 i 88/2010) 1)Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl.gl. RS", br. 54/2010 i 86/2011.) 2)Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada ("Sl.gl. RS", br. 23/2011) Obveznici plaćanja naknade jesu: 1) proizvođači i uvoznici guma, odnosno vozila čiji su sastavni deo gume koji stavljaju u upotrebu gumu kao poseban proizvod, odnosno vozilo čiji su sastavni deo gume, osim guma na vozilima za koje se plaća naknada za vozila; KG,L,T,Kom a)Naknada za gume- videti član 7. Uredbe Fond za zaštitu životne sredine 100% Republika
65 Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada -Naknada za proizvode koji sadrže azbest Zakon o upravljanju otpadom - Član 79. stavovi 4-6 ("Sl.gl. RS", br. 36/2009 i 88/2010) 1)Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl.gl. RS", br. 54/2010 i 86/2011.) 2)Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada ("Sl.gl. RS", br. 23/2011) Proizvođači i uvoznici proizvoda koji sadrže azbest; KG b) Naknada za proizvode koji sadrže azbest - 100 dinara/kg po proizvodu Fond za zaštitu životne sredine 100% Republika
66 Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada -Naknada za baterije ili akumulatore, odnosno vozila i uređaje čiji su sastavni deo baterije ili akumulatori Zakon o upravljanju otpadom - Član 79. stavovi 4-6 ("Sl.gl. RS", br. 36/2009 i 88/2010) 1)Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl.gl. RS", br. 54/2010 i 86/2011.) 2)Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada ("Sl.gl. RS", br. 23/2011) Proizvođači, odnosno uvoznici akumulatora i baterija, odnosno vozila i uređaja čiji su sastavni deo akumulatori i baterije, koji stavljaju u upotrebu akumulatore i baterije kao poseban proizvod, odnosno vozila ili uređaje čiji su sastavni deo akumulatori i baterije, osim vozila iz tačke 6) ovog člana; Kg v) Naknada za baterije ili akumulatore: - startere 15 dinara/kg; - prenosne baterije ili akumulatore 150 dinara/kg; - industrijske baterije i akumulatore 15 dinara/kg. Fond za zaštitu životne sredine 100% Republika
67 Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada -Naknada za ulja Zakon o upravljanju otpadom - Član 79. stavovi 4-6 ("Sl.gl. RS", br. 36/2009 i 88/2010) 1)Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl.gl. RS", br. 54/2010 i 86/2011.) 2)Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada ("Sl.gl. RS", br. 23/2011) Proizvođači, odnosno uvoznici svežeg mineralnog ili sintetičkog ulja ili maziva; L g)Naknada za ulja – videti Prilog 1 Uredbe Fond za zaštitu životne sredine 100% Republika
68 Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada - Naknada za električne i elektronske proizvode Zakon o upravljanju otpadom - Član 79. stavovi 4-6 ("Sl.gl. RS", br. 36/2009 i 88/2010) 1)Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl.gl. RS", br. 54/2010 i 86/2011.) 2)Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada ("Sl.gl. RS", br. 23/2011) Proizvođači, odnosno uvoznici električnih i elektronskih proizvoda koje sami stavljaju na tržište u Republici Srbiji ili koje sami koriste kao krajnji potrošači; kom d)Naknada za električne i elektronske proizvode- videti Prilog 2 Uredbe Fond za zaštitu životne sredine 100% Republika
69 Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada -Naknada za vozila Zakon o upravljanju otpadom - Član 79. stavovi 4-6 ("Sl.gl. RS", br. 36/2009 i 88/2010) 1)Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl.gl. RS", br. 54/2010 i 86/2011.) 2)Pravilnik o utvrđivanju usklađenih iznosa naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada ("Sl.gl. RS", br. 23/2011) Proizvođači, odnosno uvoznici vozila koje sami stavljaju na tržište u Republici Srbiji ili koje sami koriste kao krajnji potrošači Tona đ)Naknada za vozila - 12.000 dinara po toni vozila Fond za zaštitu životne sredine 100% Republika
70 Naknada za stavljanje ambalaže u promet Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu - Član 43. ("Sl.gl. RS", br. 36/2009) Uredba o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili upakovan proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade, kao i o načinu obračunavanja i plaćanja naknade ("Sl.gl. RS", br. 8/2010) Isporučilac koji ambalažu ili upakovan proizvod stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije Prema vrsti, količini, sastavu i nameni ambalaže, materijalu od kojeg je ambalaža izrađena, kao i u odnosu na nacionalne ciljeve. Videti član 3. do 7. Uredbe Fond za zaštitu životne sredine 100% Republika
71 Naknada za upis u registar sorti poljoprivrednog bilja Zakon o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja - Član 35. ("Službeni glasnik RS", br. 30/2010) Odluka o visini naknade za ispitivanje i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik RS", br. 9/2011) Podnosilac zahteva za upis u registar po sorti kulture, odnosno grupi kultura poljoprivrednog bilja, za svaku godinu ispitivanja (VCU-test, DUS-test i dodatno ispitivanje) Videti tačku 2. Odluke – Apsolutni iznosi Uprava za zaštitu bilja - Odeljenje za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja 100% Republika
72 Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist Fonda za restituciju Zakon o planiranju i izgradnji - Član 107. i član 108. ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 i 24/2011) Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu ("Službeni glasnik RS", br. 67/2011) Nosioci prava Korišćenja odnosno dugoročni zakupaci građevinskog zemljišta – podnosioci zahteva za konverziju Tržišna vrednost zemljišta Iznos naknade utvrđuje Sudski veštak tako što procenjenu ili utvrđenu tržišnu vrednost zemljišta u momentu konverzije prava umanjuje za troškove pribavljanja prava korišćenja i druge stvarne troškove, u skladu sa Zakonom i Uredbom LPA, Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove 100% Republika-Fond za restituciju
73 Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa gradova/opština Zakon o planiranju i izgradnji –Član 107. i član 108. ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 i 24/2011) Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu ("Službeni glasnik RS", br. 67/2011) Nosioci prava Korišćenja odnosno dugoročni zakupaci građevinskog zemljišta – podnosioci zahteva za konverziju Tržišna vrednost zemljišta Iznos naknade utvrđuje Sudski veštak tako što procenjenu ili utvrđenu tržišnu vrednost zemljišta u momentu konverzije prava umanjuje za troškove pribavljanja prava korišćenja i druge stvarne troškove, u skladu sa Zakonom i Uredbom LPA, Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imovinsko-pravne poslove 100% Grad
74 Taksa za rešenje kojim se odobrava izgradnja prototipa železničkih voznih sredstava Zakon o republičkim administrativnim taksama - Tarifni broj 148. ("Sl. gl. RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10 i 70/2011) Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju - član 31. tačka 2. ( Službeni list SRJ", br.60/98 i 36/99.) Pravno lice proizvođač železničkih voznih sredstava – podnosilac zahteva Vrednost projekta izgradnje prototipa železničkih voznih sredstava 0,3% od predračunske vrednosti projekta 100% Republika
75 Taksa za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje u saobraćaju novih tipova železničkih voznih sredstava Zakon o republičkim administrativnim taksama - Tarifni broj 148. ("Sl. gl. RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10 i 70/2011) Javno preduzeće, drugi oblik preduzeća, drugo pravno lice ili preduzetnik registrovani za obavljanje delatnosti javnog prevoza u železničkom saobraćaju Vrednost novog tipa voznog sredstva 0,6% od vrednosti vozila 100% Republika
76 Naknada za korišćenje vrste konstrukcije železničkog vozila, koja se prvi put koristi na železničkoj infrastrukturi Republike Srbije - Zakon o železnici član 69. (“Sl. glasnik RS”, br 18/2005 Pravilnik o visini naknade za izdavanje dozvole za korišćenje železničkih vozila, delova i opreme za železnička vozila i uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu ("Sl. gl. RS", br. 117/2005 i92/2009 javno preduzeće, drugi oblik preduzeća, drugo pravno lice ili preduzetnik registrovani za obavljanje delatnosti javnog prevoza u železničkom saobraćaju Vrednost železničkog vozila koje se prvi put koristi na železničkoj infrastrukturi Republike Srbije 1% od vrednosti vozila Direkcija za železnice 100% Republika
77 Taksa za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje novih tipova delova i opreme za železnička vozila Zakon o republičkim administrativnim taksama - Tarifni broj 148. ("Sl. gl. RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10 i 70/2011) Javno preduzeće, drugi oblik preduzeća, drugo pravno lice ili preduzetnik registrovani za obavljanje delatnosti javnog prevoza u železničkom saobraćaju Vrednost novih tipova delova i opreme za železnička vozila 0,6% od vrednosti novih tipova delova i opreme za železnička vozila 100% Republika
78 Naknada za korišćenje delova i opreme za železnička vozila Zakon o železnici Pravilnik o visini naknade za izdavanje dozvole za korišćenje železničkih vozila, delova i opreme za železnička vozila i uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu ("Sl. gl. RS", br. 117/2005 i92/2009 Javno preduzeće, drugi oblik preduzeća, drugo pravno lice ili preduzetnik registrovani za obavljanje delatnosti javnog prevoza u železničkom saobraćaju 95.000 din Direkcija za železnice 100% Republika
79 Taksa za rešenje kojim se daje dozvola za korišćenje novih tipova uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu Zakon o republičkim administrativnim taksama Tarifni broj 148. ("Sl. gl. RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10 i 70/2011) Upravljač železničkom infrastrukturom Vrednost novihtipova uređaja i opreme za železničku infrastrukturu 0,6% 100% Republika
80 Naknada za korišćenje uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu Zakon o železnici -član 69. (“Sl. glasnik RS”, br 18/2005 Pravilnik o visini naknade za izdavanje dozvole za korišćenje železničkih vozila, delova i opreme za železnička vozila i uređaja, delova i opreme za železničku infrastrukturu ("Sl. gl. RS", br. 117/2005 i92/2009 Upravljač železničkom infrastrukturom 1) za korišćenje uređaja za železničku infrastrukturu - 145.000 dinara, 2) za korišćenje delova i opreme za železničku infrastrukturu - 95.000 dinara. Direkcija za železnice 100% Republika
81 Taksa za potvrdu republičkog organa o prijemu dokumentacije za izgradnju objekta ili za izvođenje radova Zakon o republičkim administrativnim taksama - Tarifni broj 167. ("Sl. gl. RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10 i 70/2011) Investitor objekta Predračunska vrednost objekta , odnosno radova 0,2% 100% Republika
82 Taksa za rešenje kojim se odobrava izgradnja telekomunikacionih objekata Zakon o republičkim administrativnim taksama - Tarifni broj 169.("Sl. gl. RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10 i 70/2011) Telekomunikacioni operater Predračunsku vrednost telekomunikacionog objekta 0,3% 100% Republika
83 Taksa za rešenje koje donosi organ nadležan za poslove telekomunikacija, kojim se odobrava upotreba objekta Zakon o republičkim administrativnim taksama - Tarifni broj 170. ("Sl. gl. RS", br. 43/03, 51/03 - ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - dr. zakon, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10 i 70/2011) Telekomunikacioni operater predračunsku vrednost objekta, odnosno radova 0,1% 100% Republika
84 Naknada za izdavanje licence za upravljanje železničkom infrastrukturom Zakon o železnici – član 11. ("Sl. gl. RS", broj 18/05) Pravilnik o visini naknade za izdavanje licence za upravljanje železničkom infrastrukturom ("Sl. gl. RS", br. 39/2006) Javno preduzeće, drugi oblik preduzeća, drugo pravno lice ili preduzetnik – upravljač železničkom infrastrukturom 468.000,00 Direkcija za železnice 100% Republika
85 Naknade za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom, odnosno industrijskom železnicom Zakon o železnici – član 14. ("Sl. gl. RS", broj 18/05) Pravilnik o visini naknade za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom, odnosno industrijskom železnicom ("Sl. gl. RS", br. 39/2006) Javno preduzeće, drugi oblik preduzeća, drugo pravno lice ili preduzetnik – upravljač železničkom infrastrukturom Broj km pružnih i staničnih koloseka, broj vozila 1) za magistralne pruge 940,00 dinara po kilometru pružnih i staničnih koloseka; 2) za regionalne pruge 782,00 dinara po kilometru pružnih i staničnih koloseka; 3) za lokalne pruge 665,00 dinara po kilometru pružnih i staničnih koloseka; 4) za industrijske železnice i industrijske koloseke 631,00 dinara po kilometru pružnih i staničnih koloseka; 5) za vučna vozila i vozila za posebne namene 1.190,00 dinara po vozilu; 6) za putnička kola 680,00 dinara po kolima; 7) za teretna kola 500,00 dinara po kolima. Direkcija za železnice 100% Republika
86 Naknade za izdavanje licence za prevoz u železničkom saobraćaju Zakon o železnici -57. stav 2. ("Sl. gl. RS", broj 18/05) Pravilnik o visini naknade za izdavanje licence za prevoz u železničkom saobraćaju ("Sl. gl. RS", br. 39/2006) Prevoz putnika, lica i robe u železničkom saobraćaju 1) za putnički saobraćaj - 204.000,00 dinara, 2) za teretni saobraćaj - 225.000,00 dinara, 3) za putnički i teretni saobraćaj - 386.000,00 dinara. Direkcija za železnice 100% Republika
87 Sudska taksa za overu potpisa na ugovorima Zakon o sudskim taksama –Tarifni broj 13. ("Sl. gl. RS", br. 28/94, 53/95, 16/97,9/2002, 29/2004, 61/2005, 31/2009) i 101/2011 ) Ugovarači Vrednost ugovora 1)do 10.000 dinara vrednosti - 980 dinara; 2)od 10.000 do 100.000 dinara vrednosti - 980 dinara uvećano za 1% vrednosti ugovora; 3)preko 100.000 do 1.000.000 dinara vrednosti - 2.900 dinara uvećano za 0,5% vrednosti ugovora; 4) preko 1.000.000 dinara vrednosti - 12.600 dinara uvećano za 0,25% od vrednosti ugovora, a najviše 39.000 dinara. 100% Republika
88 Naknada za izdavanje i produženje uverenja o zdravstvenom stanju životinja Zakon o veterinarstvu - Član 140. ("Službeni glasnik RS", br. 91/2005 i 30/2010). Uredba o visini naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja ("Službeni glasnik RS", br. 43/2010) Držalac životinja U zavisnosti od vrste životinja Videti član 2. Uredbe Veterinarska stanica 50% vetrinarska stanica koja izdaje uverenje, 50% Budžet Republike
89 Naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u međunarodnom prometu Zakon o veterinarstvu član 140. ("Službeni glasnik RS", br. 91/2005 i 30/2010). Odluka o visini naknade za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede pošiljki u međunarodnom prometu ("Službeni glasnik RS", br. 8/2006 i 34/2010). Podnosilac zahteva za vetrinarsko-sanitarne preglede Po toni,vrsti prevoza , u zavisnosti da li se radi o uvozu ili provozu Videti Odluku Veterinarska stanica 50% ovlašćena veterinarska stanica koja vrši pregled, 50% Budžet Republike
90 Naknada za izdavanje i produženje uverenja o zdravstvenom stanju životinja Zakon o veterinarstvu - Član 140. ("Službeni glasnik RS", br. 91/2005 i 30/2010). Uredba o visini naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja ("Službeni glasnik RS", br. 43/2010) Držačac životinja U zavisnosti od vrste životinja Videti član 2. Uredbe Veterinarska stanica 50% vetrinarska stanica koja izdaje uverenje, 50% Budžet Republike
91 Naknada za obavezni zdravstveni pregled pošiljki bilja u prometu preko državne granice, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju bilja u unutrašnjem prometu i troškova laboratorijskog ispitivanja uzoraka bilja Zakon o zdravlju bilja - Član 88. ("Službeni glasnik RS", br. 41/2009) Odluka o visini naknade za izvršeni zdravstveni pregled pošiljaka bilja i kontrolu pesticida i đubriva u prometu preko državne granice ("Službeni glasnik RS", br. 57/2008) Pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji se bave proizvodnjom i prometom biljaka Broj pošiljki 1)Za obavezni zdravstveni pregled pošiljki : videti odluku tačke 1-6 2)Za uverenje o zdravstvenom stanju bilja: 200,00 din rep. Adm. Taksa i 600,00 din Generalnom inspektoratu za naknadu troškova postupka Uprava za zaštitu bilja, Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, Generalni inspektorat 100% Republika
92 Naknada za obeležavanje i evidenciju životinja Zakon o veterinarstvu - Član 140. ("Službeni glasnik RS", br. 91/2005 i 30/2010). Odluka o visini naknade za obeležavanje i evidenciju životinja ("Službeni glasnik RS", br. 47/2009) Držaoc životinja Broj životinja 1) za goveda, po životinji - 300 dinara; 2) za ovce i koze, po životinji - 50 dinara; 3) za svinje, po životinji - 50 dinara; 4) za pse, po životinji - 200 dinara; 5) za konje, po životinji - 400 dinara; 6) za pčele, po košnici - 30 dinara. Visina naknade za evidenciju mačaka iznosi 100 dinara, po životinji. Veterinarska stanica 50% vetrinarska stanica koja izdaje uverenje, 50% Budžet Republike
93 Sredstva od naplaćenih troškova za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova iz zaštite na radu Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – član 18. stav 7 i 8. ("Službeni glasnik RS", br. 101/2005) Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ("Službeni glasnik RS", br. 60/2006) Poslodavac prema delatnosti , koju poslodavac obavlja i površini objekta ( m2 ) Apsolutni iznosi Videti članove 3-7 Pravilnika Ministarstvo za rad i socijalne politike 100% Republika
94 Troškovi za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu - Član 56. ("Službeni glasnik RS", br. 101/2005) Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu "Službeni glasnik RS", br. 29/2006, 72/2006 i62/2007 1)pravno lice i preduzetnik za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu – podnosioc zahteva za izdavanje licence 2) pravno lice i odgovorno lice za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline- podnosilac zahteva za izdavanje licence Vrsta licence 1) za licencu pravnom licu, odnosno preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu - 50.000,00 dinara 2) za licencu pravnom licu za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline - 200.000,00 dinara, a za licencu za obavljanje poslova odgovornog lica za preglede i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline - 30.000,00 dinara. Ministarstvo za rad i socijalne politike 100% Republika
95 Administrativne takse u korist nivoa AP Vojvodina 1)Zahtevi 2) Pravni lekovi 3) Rešenja 4) Uverenja 5) Prepisi, overe i razgledanje spisa 6) Opomena 7) Spisi i radnje u vezi sa upisima u registre 8) Spisi i radnje u oblasti ekonomije i regionalnog razvoja 9)Spisi i radnje u oblasti prostornog planiranja i izgradnje 10)Spisi i radnje u oblasti obrazovanja 11) Spisi i radnje u oblasti socijalne politike Zakon o budžetskom sistemu -Član 24. stav 1. tačka 3. "Sl. gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010 Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine -Član 63. stav 3. alineja 1 ("Službeni list APV", br. 17/2009) Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskim administrativnim taksama "Službenom listu APV", br.20/2009 i 3/2011 Obveznik takse jeste lice koje se zahtevom, odnosno podneskom obraća organu radi pokretanja upravnog, odnosno drugog postupka kod organa Broj zahteva Propisan tarifama Nadležni pokrajinski organi 100% AP Vojvodina
96 Gradske administrativne takse : 1)zahtevi 2)pravni lekovi 3)rešenja 4)uverenje, odnosno potvrda 5)razgledanje spisa i izdavanje duplikata 6)opomena 7)spisi i radnje u komunalnoj oblasti 8)spisi i radnje u oblasti saobraćaja 9)spisi i radnje u oblasti privrede 10)spisi i radnje u oblasti urbanizma i građevinarstva 11)spisi i radnje u stambenoj oblasti 12)spisi i radnje u oblasti imovinsko pravnih poslova 13)spisi i radnje u poreskom postupku Zakon o budžetskom sistemu - Član 25. stav 1. tačka 2. podtačka 1. ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave -Člana 6. stav 1. tačka 2. ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006 i 47/2011) Odluka o gradskim administrativnim taksama Obveznik takse jeste lice koje se zahtevom obraća organu radi pokretanja upravnog, odnosno drugog postupka kod organa. Broj zahteva Propisan tarifama Organi Gradske uprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije u vršenju javnih ovlašćenja koja su im poverena odlukom Skupštine 100% Grad
97 Opštinske administrativne takse Zakon o budžetskom sistemu (član 25. stav 1. tačka 2. alineja 1.) ("Sl. gl. RS", br. 54/2009, 73/2010 i 101/2010) Zakon o finansiranju lokalne samouprave (člana 6. stav 1. tačka 2.) "Sl. gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011 Odluka o opštinskim administrativnim taksama Obveznik takse jeste lice koje se zahtevom obraća organu radi pokretanja upravnog, odnosno drugog postupka kod organa. Propisan tarifama Organi Opštinske uprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije u vršenju javnih ovlašćenja koja su im poverena odlukom Skupštine 100% Opština
98 Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta Zakon o finansiranju lokalne samouprave - Član 6. stav 1. tačka 6. ("Sl. gl. RS", br. 62/2006 i 47/2011) Zakon o planiranju i izgradnji - Član 92, 93, 94 i član 185 ("Sl. gl. RS", br. 72/2009, 81/2009 i 24/2011) Odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta ( mogu se naći i odluke drugačijeg naziva u zavisnosti od JLS) Investitor Definiše se ugovorom Visina naknade za uređivanje građevinskog zemljišta utvrđuje se na osnovu: stepena komunalne opremljenosti, godišnjih programa za uređivanje građevinskog zemljišta, urbanističke zone, namene i površine objekta. Nadležni organ JLS / Direkcija 100% Opština
99 Naknada za dozvolu za posebne igre na sreću u igračnicama Zakon o igrama na sreću - Član 17. stav 3. tačka 3., član 18. Član 41. stav 3. tačka 7. i stav 4. ("Sl. gl. RS", br. 88/2011) 1)Uredba o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama ("Sl. gl. RS", br. 77/2005, 69/2006 85/2008i 7/2009) 2)Pravilnik o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i napojnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara ("Sl. gl. RS", br. 35/2006“) Podnosilac zahteva za dobijanje dozvole Vlada može dati najviše deset dozvola za priređivanje igara na sreću u igračnicama. Dozvole se izdaju na osnovu rang liste koja je utvrđena prema kriterijumima iz Uredbe ne može biti manja od 500.000 evra na dan podnošenja prijave na javni poziv Uprava za igre na sreću 60% budžet Republike drugi deo od 40% se izdavja namenski i u procentima za: 19%- Crveni krst Srbije 19%-organizacije osoba sa invaliditetom 19%- ustanove socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-
100 Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću na automatima Zakon o igrama na sreću -Član 17. stav 3. tačka 2., član 18.i član 80. ("Sl. gl. RS", br. 88/2011) Pravno lice-priređivač koje dobije odobrenje od Uprave za igre na sreću Broj automata 25 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti po automatu. Uprava za igre na sreću 60% budžet Republike drugi deo od 40% se izdavja namenski i u procentima za : 19%- Crveni krst Srbije 19% - organizacije osoba sa invaliditetom 19%- ustanove socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekonomskog i društven
101 Naknada za odobrenje za posebne igre na sreću - klađenje Zakon o igrama na sreću -Član 17. stav 3. tačka 3., član 18. i član 95. ("Sl. gl. RS", br. 88/2011) Pravno lice-priređivač Broj kladionica Priređivač plaća naknadu za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje u visini od 100 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, po kladionici. Uprava za igre na sreću 60% budžet Republike drugi deo od 40% se izdavja namenski i u procentima za: 19%- Crveni krst Srbije 19%-organizacije osoba sa invaliditetom 19%- ustanove socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-
102 Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću Zakon o igrama na sreću Član 17. stav 3. tačka 2., član 18., član 19 i član 35. ("Sl. gl. RS", br. 88/2011) Uredba o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka "Sl. gl. RS", br. 128/2004,91/2010 i 13/2011 Pravo na priređivanje klasičnih igara na sreću ima jedino Državna lutrija Srbije Državna lutrija Srbije može da sklopi ugovore sa operaterima i agentima koji plaćaju naknadu 1)Za Državnu lutruju: razlika između ukupne vrednosti primljenih uplata i ukupnog iznosa fonda dobitaka 1) 60% 2) Za operatere i agente visina naknade definiše se ugovorom Uprava za igre na sreću 60% budžet Republike drugi deo od 40% se izdavja namenski i u procentima za: 19%- Crveni krst Srbije 19%-organizacije osoba sa invaliditetom 19%- ustanove socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-
103 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama Zakon o igrama na sreću -Član 17. stav 3. tačka 2., član 18. i član 59. ("Sl. gl. RS", br. 88/2011) Pravno lice-priređivač posebnih igara na sreću u igračnicama 1) kod igara koje učesnici igraju jedan protiv drugog (poker, chemin de fer i dr.) - vrednost primljenih uplata; 2) kod ostalih igara - razlika između vrednosti primljenih uplata za učestvovanje u igri i isplaćenih dobitaka igračima za pojedinu vrstu igre. osnovica za obračun i plaćanje naknade može se umanjiti najviše za 2% na ime ukupne vrednosti promotivnih žetona koji se ne mogu otkupiti novcem, a igračnica ih daje samo uz dozvolu Uprave i najviše za 1% na ime prihoda od napojnica koje se primaju u skladu sa ovim zakonom 1) 3% 2) 25% Uprava za igre na sreću 60% budžet Republike drugi deo od 40% se izdavja namenski i u procentima za: 19%- Crveni krst Srbije 19%-organizacije osoba sa invaliditetom 19%- ustanove socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-
104 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima Zakon o igrama na sreću -Član 17. stav 3. tačka 2., član 18. Član 81. ("Sl. gl. RS", br. 88/2011) Pravno lice-priređivač posebnih igara na sreću na automatima razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata 1)5% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što iznos naknade ne može biti manji od 35 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, po automatu 2)Ako priređivač ostvari godišnji promet po automatu veći od dinarske protivvrednosti 18.000 evra, dužan je da na iznos ostvarenog prometa preko 18.000 evra godišnje u dinarskoj protivvrednosti plati naknadu za priređivanje u visini od 10% Uprava za igre na sreću 60% budžet Republike drugi deo od 40% se izdavja namenski i u procentima za: 19%- Crveni krst Srbije 19%-organizacije osoba sa invaliditetom 19%- ustanove socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-
105 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - klađenje Zakon o igrama na sreću - Član 17. stav 3. tačka 2., član 18. i član 96. ("Sl. gl. RS", br. 88/2011) Pravno lice-priređivač posebnih igara na sreću - klađenje razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata 15% na osnovicu koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što iznos naknade ne može biti manji od dinarske protivvrednosti 500 evra mesečno, po kladionici. Uprava za igre na sreću 60% budžet Republike drugi deo od 40% se izdavja namenski i u procentima za: 19%- Crveni krst Srbije 19%-organizacije osoba sa invaliditetom 19%- ustanove socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-
106 Naknada za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama Zakon o igrama na sreću -Član 17. stav 3. tačka 2., član 18 i član 113. ("Sl. gl. RS", br. 88/2011) Pravno lice-priređivač nagradne igre u robi i uslugama Vrednost nagradnog fonda 25% od ukupne vrednosti nagradnog fonda. Uprava za igre na sreću 60% budžet Republike drugi deo od 40% se izdavja namenski i u procentima za: 19%- Crveni krst Srbije 19%-organizacije osoba sa invaliditetom 19%- ustanove socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekono
107 Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza Zakon o igrama na sreću - Član 17. stav 3. tačka 2., član 18 i član 107. ("Sl. gl. RS", br. 88/2011) Pravno lice-priređivač posebnih igara na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza Razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata 15% na osnovicu, a za ostale igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u visini od 5% na osnovicu, koju čini razlika između ukupno ostvarenih uplata i ukupno ostvarenih isplata, s tim što ukupan iznos naknade ne može biti manji od dinarske protivvrednosti 7.500 evra mesečno. Uprava za igre na sreću 60% budžet Republike drugi deo od 40% se izdavja namenski i u procentima za: 19%- Crveni krst Srbije 19%-organizacije osoba sa invaliditetom 19%- ustanove socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-ekono
108 Naknada za odobrenje za priređivanje svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije Zakon o igrama na sreću - Član 17. stav 3. tačka 3., član 18 i Član 106. ("Sl. gl. RS", br. 88/2011) Pravna lica-priređivači svih vrsta igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije Po odobrenju 2.500 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti Uprava za igre na sreću 60% budžet Republike drugi deo od 40% se izdavja namenski i u procentima za: 19%- Crveni krst Srbije 19%-organizacije osoba sa invaliditetom 19%- ustanove socijalne zaštite i drugih udruženja čiji je cilj unapređenje socijalno-
109 Naknada za davanje dozvole za obavljanje maloprodaje duvanskih proizvoda Zakon o duvanu ( član 45 stav 1. tačka 4. ) "Sl. gl. RS", br. 101/05, 90/07 ,95/10 i 36/2011 Usklađeni iznosi naknade iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu ("Sl. gl. RS", br. 4/2011) Podnocioci zahteva za izdavanje dozvole Broj maloprodajnih objekata 11.855,14 dinara za svaki maloprodajni objekat * iznosi se usklađuju svake godine indeksom rasta potrošačkih cena Uprava za duvan 100% Budžet Republike
110 Naknada za davanje dozvole za obavljanje ostalog prometa duvanskih proizvoda -Za upis u Registar uvoznika duvana Zakon o duvanu- član 54. stav 3. ("Sl. gl. RS", br. 101/05, 90/07 ,95/10 i 36/2011) Usklađeni iznosi naknade iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu ("Sl. gl. RS", br. 4/2011) Podnosilac zahteva za upis u registar 1) 8.250.659,16 * iznosi se usklađuju svake godine indeksom rasta potrošačkih cena Uprava za duvan 100% Budžet Republike
111 Upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima Zakon o duvanu –Član 40. stav 3. i član 54. Stav 3. ("Sl. gl. RS", br. 101/05, 90/07 ,95/10 i 36/2011) Usklađeni iznosi naknade iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu ("Sl. gl. RS", br. 4/2011) Podnosioci zahteva za upis u Registar Po zahtevu 2) 8.250.659,16 * iznosi se usklađuju svake godine indeksom rasta potrošačkih cena Uprava za duvan 100% Budžet Republike
112 Naknada za korišćenje podataka i dokumentacije osnovnih geoloških istraživanja Zakon o geološkim istraživanjima -Član 134. ("Sl. gl. RS", br. 88/2011) Korisnik podataka realna vrednost izvedenih istraživanja na tom istražnom prostoru 5%
113 Troškovi postupka sanitarnih i zdravstvenih inspektora po zahtevu stranke 1)Zakon o sanitarnom nadzoru ( član 20 stav 1.) "Službeni glasnik RS", br. 125/2004 2)Zakona o zdravstvenoj zaštiti - Član 250. ("Službeni glasnik RS", br. 107/2005, 88/2010, 99/2010 i 57/2011) 1)Pravilnik o načinu utvrđivanja i visini troškova u postupku sanitarnog nadzora na zahtev stranke ("Službeni glasnik RS", br. 17/2006) 2)Pravilnik o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke ("Službeni glasnik RS", br. 17/2009) Podnosilac zahteva Broj objekata 1) Za sanitarni nadzor: videti Član 3. Pravilnika o načinu utvrđivanja i visini troškova u postupku sanitarnog nadzora na zahtev stranke 2) Za zdravstveni nadzor : videti Član 3. Pravilnika o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtevu stranke Generalni inspektorat - Fitosanitarna inspekcija 100% Republika
114 Troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike, troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi Zakon o zdravstvenoj zaštiti -Član 179. i član 189. stav 3. i 4. ("Službeni glasnik RS", br. 107/2005, 88/2010,, 99/2010 i 57/2011) Odobravanje polaganja stručnog ispita www.zdravlje.gov.rs Polagač stručnog ispita odnosno kandidat za dobijanje naziva primarijus 1) Troškovi polaganja stručnog ispita 8.990 100% Republika
115 Troškovi polaganja stručnih ispita za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu - Član 54. "Službeni glasnik RS", br. 101/2005 Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica ("Službeni glasnik RS", br. 29/2006 i 62/2007) Poslodavac ili stručno lice koje se priajvi za polaganje Vrsta stručnog ispita 1)za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu - 12.000,00 dinara 2) za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica, za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i za stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti odgovornog lica za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti - 15.000,00 dinara. Uprava za bezbednost i zdravlja na radu Republika 100%
116 Naknada nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja -Član 17. ("Službeni glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009i 36/2010) Uredba o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", br. 8/2006) Zaiteresovana lica koja podnose zahtev Broj zahteva Kopija dokumenata po strani: na formatu A3 6 dinara na formatu A4 3 dinara Kopija dokumenata u elektronskom zapisu: - disketa 20 din - CD 35 din - DVD 40 din Kopija dokumenta na audio kaseti 150 din Kopija dokumenta na audio-video kaseti 300 din Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik 30 din Upućivanje kopije dokumenta – prema ptroškoviniku PTT-a Organ od koga se zahteva informacija od javnog značaja 100% Republika
117 Sredstva na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili socijalnom preduzeću ili organizaciji Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom – član 26. stav 2. (Sl. gl. RS", br. 36/2009) Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Sl. gl. RS", br. 33/2010 i 48/2010) Poslodavac koji po Zakonu zaposlio osobe sa invaliditetom Prosečna zarada u privredi Republike Srbnije prema oslednjem objavnjenom podatku RZS-a ne može biti manje od 50% prosečne zarade u privredi Republike Srbije prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike Poreska Uprava - u korist Budžetskog fonda za za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom 100% republika
118 Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju , član 17. stav 2. ("Službeni list SRJ", br. 60/98, 5/99,44/99, 74/99, 4/2000 i "Sl. gl. RS", br. 18/2010) Odluka o visini naknade za utvrđivanje uslova za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju ("Službenim list SRJ", br. 64/99) Prevoznik koji želi da obavlja međunarodni javni prevoz Po prijavi,za svako vozilo posebno 19.200 dinara, ako organ nadležan za poslove saobraćaja ispunjenost uslova utvrđuje prvi put Odeljenje za međunarodni transport 100% Republika
119 Naknada za promene u ispunjenju uslova za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju (promena voznog parka, promena adrese, promena pravne forme privrednog društva, i sl.) Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju , član 17. stav 2. Odluka o visini naknade za utvrđivanje uslova za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju ("Službenim list SRJ", br. 64/99) Prevoznik koji vrši izmene u svom voznom parku Po prijavi, za svako vozilo posebno 3.600 ako organ nadležan za poslove saobraćaja utvrđuje da li je svaka promena u pogledu ispunjenja uslova u skladu sa Zakonom o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju i propisima donetim na osnovu njega Odeljenje za međunarodni transport 100% Republika
120 Naknada za troškove utvrđivanje uslova za obavljanje javnog prevoza putnika/stvari Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju član 42. stav 2. Prevoznik koji podnosi zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova Po zahtevu 8 Republička inspekcija za drumski saobraćaj 100% Republika
121 Taksa za izdavannje dozvola u međunarodnom prevozu Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju – član 38. stav 3. Prevoznik koji obavlja prevoz u međunarodnom saobraćaju Po zahtevu 200 Odeljenje za međunarodni transport 100% Republika
122 Naknada za troškove utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova po traženoj šifri licence Zakon o planiranju i izgradnji , član 126 stav 7. i 8. ("Sl. gl. RS", br. 72/2009,81/2009 i 24/2011) Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje Ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za oduzimanje tih licenci ("Sl. gl. RS", br. 114/2004) Pravna i fizička lica koja se bave projektovanjem /izvođenjem radova Prema šifri licence od 30.000- 250.000 din zavisno od šifre licence Sektor za građevinarstvo i investicione projekte 100% Republika
123 Taksa za numeraciju sertifikata Prevoznik 150 Odeljenje za međunarodni transport 100% republika
124 Troškovi polaganja stručnog ispita za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u bankama Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma – član 40. ("Sl. gl. RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010) Banke, preduzeća za reviziju i osiguravajuća društva, pravna lica koja se bave faktoringom i forfetingom, davaoci finansijskog lizinga, društva za upravljanjem investicionim fondovima, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, organizatori posebnih igara na sreću koje se organizuju putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza, organizatori igara na sreću u igračnicama, lica koja pružaju usluge prenosa novca i brokersko-dilerska društva, ovlašćeni menjači, lica koja se bave poštanskim saobraćajem, poreski savetnici, posrednici u zaključivanju kreditnih poslova i davanju zajmova, davaoci jemstava i lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga 1) za banke, preduzeća za reviziju i osiguravajuća društva: 50.000 dinara 2) za pravna lica koja se bave faktoringom i forfetingom, davaoce finansijskog lizinga, društva za upravljanjem investicionim fondovima, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, organizatore posebnih igara na sreću koje se organizuju putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza, organizatore igara na sreću u igračnicama, lica koja pružaju usluge prenosa novca i brokersko-dilerska društva: 30.000 dinara 3) za ovlašćene menjače, lica koja se bave poštanskim saobraćajem, poreske savetnike, posrednike u zaključivanju kreditnih poslova i davanju zajmova, davaoce jemstava i lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga: 10.000 dinara. Uprava za sprečavanje pranja novca Republika 100%
125 Naknada za registraciju objekta za promet lekova i medicinskih sredstava na veliko koji se upotrebljavaju u veterini Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima član. 121. ("Sl. gl. RS", br. 30/2010 ) Pravilnik o uslovima za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, podacima koji se upisuju u Registar izdatih dozvola za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, kao i načinu upisa ("Sl. gl. RS", br. 10/2012) Privredno društvo/preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti prometa lekova i medicinskih sredstava na veliko u veterini Broj objekata-apoteka 1.500 po objektu Uprava za veterinu 100% Republika
126 Prijava rasadnika i matičnjaka za zdravstveni pregled-Naknada troškova postupka Zakon o reproduktivnom materjalu šumskog drveća –član 43. stav1 tačka 3. ("Sl. gl. RS", br. 135/2004, 8/2005 i41/2009.) Proizvođači šumskog reproduktivnog materijala Po jednom pregledu 800 din Uprava za šume 100% Republika
127 Prijava šumskih rasadnika i matičnjaka za kontrolu proizvodnje- Naknada za troškove postupka Zakon o reproduktivnom materjalu šumskog drveća – član 21. i član 24. ("Sl. gl. RS", br. 135/2004, 8/2005 i 41/2009) Proizvođači šumskog reproduktivnog materijala Po jednoj kontroli 800 din Uprava za šume 100% Republika
128 Uverenje o poreklu šumskog sadnog materijala-Naknada troškova postupka Zakon o reproduktivnom materjalu šumskog drveća – član 22. ("Sl. gl. RS", br. 135/2004, 8/2005 i 41/2009) Proizvođači šumskog reproduktivnog materijala Po zahtevu 370 din Uprava za šume 100% Republika
129 Naknada za polaganje stručnog ispita za upravljača motornog čamca, rukovaoca motorne skele, rukovaoca skele, mornara plovećeg postrojenja Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama - Član 165. stav 2. ("Sl. gl. RS", br. 73/2010) Rešenje Ministra za infrastrukturu i energetiku Kandidat Po jednom polaganju Utvrđuje se Rešenjen ministra Direkcija za vodne puteve 100% republika
130 Naknada za izdavanje dozvole za rad agenciji za zapošljavanje Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti – član 24. ("Sl. gl. RS", br. 36/2009 i 88/2010) Uredba o visini naknade za izdavanje dozvole za rad agenciji za zapošljavanje („Sl. gl. RS”, broj 104/2009) Agencija za zapošljavanje -podnosilac zahteva 1)15.000,00 dinara (pre početka obavljanja delatnosti zapošljavanja, otvaranja poslovne jedinice i u drugim slučajevima kada se utvrđuje ispunjenost svih uslova za rad propisanih zakonom) 2.) 7.500,00 dinara (u slučaju produženja dozvole za rad i promene sedišta) 100% Republika
131 Naknada za stručni pregled dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za dodelu prava na korišćenje ekološkog znaka Zakon o zaštiti životne sredine- član 54. stav 5. i 6. ("Sl. gl. RS", br. 135/2004 i 36/2009.) Pravilnik o visini troškova dodele prava na korišćenje ekološkog znaka ("Sl. gl. RS", br. 81/2010) Pravno ili fizičko lice proizvođač -podnosilac zahteva 10.000 din 100% Republika
132 Naknada za izradu izveštaja i predloga akta o dodeli prava na korišćenje ekološkog znaka Zakon o zaštiti životne sredine- član 54. stav 5. i 6. ("Sl. gl. RS", br. 135/2004 i 36/2009.) Pravilnik o visini troškova dodele prava na korišćenje ekološkog znaka ("Sl. gl. RS", br. 81/2010) Pravno ili fizičko lice proizvođač -podnosilac zahteva 5.000 din 100% Republika
133 Naknada za izdavanje rešenja za karantiranje životinja iz uvoza Zakon o veterinarstvu član 98. stav 5. ("Sl. gl. RS", br. 91/2005 i 30/2010.) Vlasnik / držalac životinje-podnosilac zahteva 1.500 din Uprava za veterinu 100% Republika
134 Troškovi postupka za registraciju u registar držalaca pčela - pčelinjak Zakon o veterinarstvu - 84. st. 5. i 6. ("Sl. gl. RS", br. 91/2005 i 30/2010.) Pravilnik o načinu obeležavanja pčelinjih društava i registraciji pčelinjaka ("Sl. gl. RS", br. 54/2010) Podnosilac zahteva Po zahtevu 1.500 din Uprava za veterinu 100% Republika
135 Troškovi postupka za registraciju novog i obnovu dozvole za promet gotovog đubriva Zakon o zaštiti bilja član 81. stav 3 („Sl. List SRJ“,br.24/98, 26/98 i „Sl. Glasnik RS“ br. 101/2005-drugi zakon) 1) Domaći proizvođač đubriva 2) Ovlašćeni zastupnik ili distributer inostranog proizvođača đubriva Po jednom đubrivu 6.000 din za novu i obnovu postojeća dozvole Uprava za zaštitu bilja - Odeljenje za sredstva za zaštitu bilja 100% Republika
136 Toškovi postupka za izdavanje rešenja za proširenje dozvole za promet gotovog đubriva Zakon o zaštiti bilja član 81. stav 3 („Sl. List SRJ“,br.24/98, 26/98 i „Sl. Glasnik RS“ br. 101/2005-drugi zakon) 1) Domaći proizvođač đubriva 2) Ovlašćeni zastupnik ili distributer inostranog proizvođača đubriva Po jednom đubrivu 3.000 za proširenje dozvole Uprava za zaštitu bilja - Odeljenje za sredstva za zaštitu bilja 100% Republika
137 Troškovi pregleda kod registracije čamaca Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama član 125. ("Sl. gl. RS", br. 73/2010) Rešenje Ministra o Visini naknade za pregled čamaca i plovećih postrojenja br. 342-01-64/2005-15/1 Vlasnik čamca/skutera Dužni metar plovila, KW motora .- za čamac do 5 metara - 300,00 dinara (bez kabine) - 500,00 dinara (sa kabinom) - za čamac preko 5 do 10 metara - 650,00 dinara (bez kabine) - 900,00 dinara (sa kabinom) - za čamac preko 10 do 15 metara - 1000,00 dinara (bez kabine) - 1.500,00 (sa kabinom) Za čamce koji se koriste u privredne svrhe visina naknade se uvećava za 50% Za čamce sa pogonom dodaje se u obračun visina naknade u zavisnosti od snage motora, i to : - do 2,94 KW - 80,00 dinara - preko 2,94 KW do 7,35 KW - 200,00 dinara - preko 7,35 KW do 22,05 KW - 360,00 dinara - preko 22,05 KW do 96,60 KW - 700,00 dinara - preko 96,60 KW - 1.500,00 dinara Visina naknade za vodene skutere: do 73,6 KW - 3.000,00 dinara - preko 73,6 KW do 96,6 KW - 4.000,00 dinara - preko 96,6 KW - 5.000,00 dinara Direkcija za vode 100 % Republika
138 Troškovi za polaganje stručnog ispita Carinski zakon - član 7. stav 4. („Službeni glasnik RS“, br. 18/10) Pravilnik o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, i izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 97/10) Kandidat za polaganje stručnog ispita 9.500 din Uprava Carina 100% Republika
139 Naknada troškova postupka za izdavanje Uverenja o zdravstvenom stanju pošiljke bilja u unutrašnjem prometu Zakon o zdravlju bilja – član 54. 88. i 89. ("Sl. gl. RS", br. 41/2009) Pravna lica, preduzetnici i fizička lica za izvršeni fitosanitarni pregled bilja, rasada i semena Broj pošiljki 600 din Generalni inspektorat- Fitosanitarna inspekcija 100% Republika
140 Naknada za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti Zakon o energetici - član 21. stav 5. , član 46. stav 1. tačka 4. ("Službenm glasnik RS", br. 57/2011 i 80/2011) 1. Pravilnik o uslovima u pogledu stručnog kadra i načinu izdavanja i oduzimanja licence za obavljanje energetskih delatnosti ("Sl. gl. RS", br. 117/2005, 40/2006, 44/2006 i 44/2010) 2. Kriterijumi i merila za određivanje visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti ("Sl. gl. RS", br. 76/2011) 3.Odluka o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2012. godinu ("Sl. gl. RS", br. 2/2012) 4.Pravilnik o kriterijumima i merilima za određivanje visine naknade za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti ( za JLS) 5. Kriterijum i merila za određivanje visine naknade za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti (za JLS) 6. Rešenje o utvrđivanju vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti za ____. godinu ( Za JLS) Pravna lica i preduzetnici - energetski subjekti Za svaku energetsku delatnost je propisan koeficijenat za obračun licence kog određuje Savet Agencije za energetiku,odnosno nadležni organ lokalne samouprave Kriterijumi za određivanje visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti su: 1) vrsta i obim regulatornih poslova Agencije 2) uslovi poslovanja energ. subjekta 3) tehničke karakteristike energ. objekata, odnosno kapaciteta ili specifičnosti uslova obavljanja pojedinih vrsta licenciranih delatnosti. Za svaki od ovih kriterijuma utvrđuju se merila za određivanje visine naknade za licencirane delatnosti Za više o koeficijentima za obračun videti Kriterijume i merila za određivanje visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti Vrednost koeficijenta za obračun visine naknade za licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2012. godinu iznosi 14.400,00 dinara Agencija za energetiku , Nadležan organ JLS Nema raspodele energetski subjekt plaća i Agenciji i JLS naknadu za izdavanje licence stim što JLS plaćaju samo oni energetski subjekti koji su obuhvaćeni njihovim pravilnicima a ne svi.
141 Troškovi akreditacionog tela Zakon o akreditaciji Član 12. Stav1. ("Službeni list SCG", broj 44/05) Odluka o visini troškova akreditacije ("Sl. gl. RS", br. 31/2008) Telo za ocenjivanje usaglašenosti -podnosilac prijave za akreditaciju Broj korišćenih metoda, procesa, oblasti itd. Strukturu troškova čine radnje i postupci propisani Odlukom – apsolutni iznosi Akreditaciono telo Srbije 100% Republika
142 Izdavanje rešenja za ovlašćivanje, po pojedinačnoj delatnosti Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti-član 6. stav 1. tačka 13, član 26. Stav 4. ("Sl. gl. RS", br. 36/2009) Pravilnik o visini naknade za izdavanje licenci, dozvola,rešenja, potvrda o evidentiranju i sertifikata ("Sl. gl. RS", br. 100/2010) Pravno lice, odnosno preduzetnik koji obavlja radijacionu delatnost 80.000,00din Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost 100% Republika
143 Izdavanje potvrde o evidentiranju izvora jonizujućih zračenja Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti- član 6. stav 1. tačka 13, član 32. ("Sl. gl. RS", br. 36/2009) Pravilnik o visini naknade za izdavanje licenci, dozvola,rešenja, potvrda o evidentiranju i sertifikata ("Sl. gl. RS", br. 100/2010) Pravno lice, odnosno preduzetnik koji obavlja radijacionu delatnost 5.000,00din Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost 100% Republika
144 Izdavanje sertifikata odgovornim licima za zaštitu od jonizujućih zračenja Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti- član 6. stav 1. tačka 13, član 31. Stav 5.("Sl. gl. RS", br. 36/2009) Pravilnik o visini naknade za izdavanje licenci, dozvola,rešenja, potvrda o evidentiranju i sertifika ("Sl. gl. RS", br. 100/2010) Pravno lice, odnosno preduzetnik koji obavlja radijacionu delatnost 10.000,00din Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost 100% Republika
145 Troškovi akreditacije zdravstvenih ustanova Zakon o zdravstvenoj zaštiti - Član 218. ("Sl. gl. RS", br. 107/2005, 88/2010, 99/2010 i 57/2011) Odluka o visini troškova akreditacije zdravstvenih ustanova ("Sl. gl. u RS", br. 42/2010) Zdravstvena ustanova koja je podnela zahtev za akreditaciju Visina ukupnih troškova akreditacije za svaku zdravstvenu ustanovu koja je podnela zahtev za sticanje akreditacije određuje se ugovorom sa zdravstvenom ustanovom, u zavisnosti od potrebnog broja edukatora i ocenjivača i vremena potrebnog da bi se realizovala akreditacija. Troškovi akreditacije obuhvataju: 1. Obradu zahteva za sticanje akreditacije 30.000,00 dinara 2. Edukaciju za samoocenjivanje 30.000,00 dinara dan/edukator 3. Spoljašnje ocenjivanje 55.000,00 dinara dan/ocenjivač 4. Izradu završnog izveštaja sa preporukama za unapređenje kvaliteta rada 150.000,00 dinara 5. Edukaciju za izradu planova unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite 30.000,00 dinara dan/edukator 6. Redovne posete 50.000,00 dinara dan/ocenjivač Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova 100% Republika
146 Tromesečne premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica Zakon o Agenciji za osiguranje depozita ("Sl. gl. RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10) Zakon o osiguranju depozita član član 9. Stav 1., 13. stav 1. ("Sl. gl. RS", br. 61/2005, 116/2008 i 91/2010 ) Odluka o utvrđivanju stope tromesečne premije za 2012 ("Sl. gl. RS", br. 76/2011) Statut Agencije za osiguranje depozita ("Sl. gl. RS", broj 84/05) Banka Iznos osiguranog depozita fizičkih lica, preduzetnika i malih i srednjih pravnih lica u visini od 0,1% osiguranog depozita Agencija za osiguranje depozita 100% Republika
147 Naplata Početne premije Zakon o Agenciji za osiguranje depozita - člana 17. ("Sl. gl. RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10) Zakon o osiguranju depozita -član 5, 9. i 12. ("Sl. gl. RS", br. 61/2005, 116/2008 i 91/2010 ) Odluka o utvrđivanju načina i rokova obračuna i naplate početne premije osiguranja depozita ("Sl. gl. RS", br. 6/2009) Novoosnovana banka Minimalni osnivački kapital banke Početna premija iznosi 0,3% novčanog dela minimalnog osnivačkog kapitala banke. Agencija za osiguranje depozita 100% Republika
148 Naknada za izdavanje uverenja o usklađenosti sa propisima o homologaciji Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima - 10. stav 2 i 249. Stav 3. ("Sl. gl. RS", br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011.) Uredba o cenama usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja ("Sl. gl. RS", br. 70/2011) Vlasnici motornih i priključnih vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode ili prepravljaju, odnosno njihovi uređaji, sklopovi i oprema Vrsta uređaja Videti član 2. Uredbe – apsolutni iznosi Agencija za bezbednost saobraćaja – Odeljenje za homologaciju 100% Republika
149 Naknada za izdavanje potvrde za "normu euro 3" za upotrebljavano vozilo Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima - 10. stav 2 ("Sl. gl. RS", br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011.) Uredba o cenama usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja ("Sl. gl. RS", br. 70/2011) Vlasnik vozila Broj vozila 3.000 din Agencija za bezbednost saobraćaja 100% Republika
150 Naknada za obradu dokumentacije za homologaciju tipa proizvoda Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima - 10. stav 2 ("Sl. gl. RS", br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011.) Uredba o cenama usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja ("Sl. gl. RS", br. 70/2011) Vlasnici motornih i priključnih vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode ili prepravljaju, odnosno njihovi uređaji, sklopovi i oprema 3.300 din Agencija za bezbednost saobraćaja – Odeljenje za homologaciju 100% Republika
151 Naknada za obradu dokumentacije za proširenje homologacije tipa proizvoda Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima - 10. stav 2("Sl. gl. RS", br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011.) Uredba o cenama usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja ("Sl. gl. RS", br. 70/2011) Vlasnici motornih i priključnih vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode ili prepravljaju, odnosno njihovi uređaji, sklopovi i oprema 1.600 din Agencija za bezbednost saobraćaja – Odeljenje za homologaciju 100% Republika
152 Naknada za izdavanje ovlašćenja pravnim licima za homologaciona ispitivanja i/ili kontrolu saobraznosti po UN/ECE pravilniku Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima - 10. stav 2 ("Sl. gl. RS", br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011.) Uredba o cenama usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja("Sl. gl. RS", br. 70/2011) po jednom UN/ECE pravilniku do ukupno 5 UN/ECE pravilnika istovremeno iznosi 50.000,00 dinara, a po jednom UN/ECE pravilniku za preko 5 UN/ECE pravilnika istovremeno iznosi 35.000,00 dinara Agencija za bezbednost saobraćaja 100% Republika
153 Naknade za obavljanje poslova kontrole saobraznosti novih proizvoda iz uvoza Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima - 10. stav 2 ("Sl. gl. RS", br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011.) Uredba o cenama usluga koje plaćaju korisnici usluga i posebnih naknada za obavljanje poslova koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja("Sl. gl. RS", br. 70/2011) Uvoznici proizvoda Prema kategoriji: Prema kategoriji: 1..Motocikli i tricikli (L2/L4/L5kategorija) 2.Putnička / Laka teretna vozila (M1/N1 kategorija) 3.Autobusi / Teška teretna vozila (M2,3/ N2,3 kategorija) 4.Prikolice i poluprikolice (O kategorija) 5.Traktori (T kategorija) 6.Oprema i delovi Videti član 5. Uredbe – apsolutni iznosi Agencija za bezbednost saobraćaja 100% Republika
154 Naknade koje koje Agencija za licenciranje stečajnih upravnika , naplaćuje za pružanje usluga iz okvira poslova iz svoje nadležnosti. 1.)Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika - član 8. ("Sl. gl. u RS", br. 84/2004 i 104/2009) Tarifa o određivanju cena usluga koje pruža Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ("Sl. gl. RS", br. 54/2010) stečajni upravnik, stečajni dužnik, odnosno stečajna masa, fizičko lice koje polaže stručni ispit za dobijanje licence, specijalizovana organizacija koja je posebnim zakonom određena da obavlja poslove stečajnog upravnika, kao i podnosilac zahteva Zavisno od usluge Visina naknada za pružene usluge određuje se po tarifnim brojevima, – Videti član 3. Tarife ( apsolutni iznosi) Agencija za licenciranje stečajnih upravnika 100% Republika
155 Troškovi za izdavanje dozvole za obavljanje poštanskih usluga Zakona o poštanskim uslugama - 66. stav 1. tačka 9. i član 82. ("Sl. gl. RS", br. 18/2005 i 30/2010) Pravilnik o utvrđivanju troškova za izdavanje dozvola i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga ("Sl. gl. RS", br. 14/2010) Poštanski operator Troškovi ne mogu preći iznos od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti Agencija za poštanske usluge 100% Republika
156 Godišnja naknada za obavljanje poštanskih usluga. Zakon o poštanskim uslugama- 66.stav 1. tačka 9. i člana 82. ("Sl. gl. RS", br. 18/2005 i 30/2010) Pravilnik o utvrđivanju troškova za izdavanje dozvola i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga ("Sl. gl. RS", br. 14/2010) Poštanski operator Ostvareni godišnji prihod poštanskog operatera u visini od 0,5% od ostvarenog prihoda poštanskog operatora u obavljanju poštanskih usluga Agencija za poštanske usluge 100% Republika
157 Godišnja naknada za korišćenje dodeljenih brojeva za ostale negeografske usluge Zakon o elektronskim komunikacijama (čl. 8 , 23,29,30) ("Sl. gl. RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini godišnje naknade za korišćenje numeracije ("Sl. gl. RS", br. 67/201) Operator imalac dozvole za korišćenje numeracije broj dodeljenih brojeva operatoru(Do), broj dodeljenih brojeva korisnicima (Dk), koeficijent veličine bloka (B) 1) godišnja naknada za korišćenje dodeljenih brojeva za ostale negeografske usluge čiji nacionalni odredišni kôd počinje ciframa "78" i "9", obračunava se prema sledećoj formuli: N = (Do - Dk) x B + 12.000 x Dk 2) godišnja naknada za korišćenje dodeljenih brojeva za ostale negeografske usluge čiji nacionalni odredišni kôd počinje ciframa "72" i "76", obračunava se prema sledećoj formuli: N=8xDk 3) godišnja naknada za korišćenje dodeljenih brojeva za ostale negeografske usluge čiji nacionalni odredišni kôd počinje ciframa "70" i "8" obračunava se prema sledećoj formuli: N = (Do - Dk) x B + 1.200 x Dk Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
158 Godišnja naknada za korišćenje pojedinačno dodeljenih kratkih kodova iz Plana numeracije Zakon o elektronskim komunikacijama (čl. 8 , 23,29,30) ("Sl. gl. RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini godišnje naknade za korišćenje numeracije ("Sl. gl. RS", br. 67/201) 2.Odluka o visini godišnje naknade za korišćenje dodeljenih brojeva i adresa iz plana numeracije Operator imalac dozvole za korišćenje numeracije Do - broj dodeljenih brojeva operatoru, 1)Godišnja naknada za korišćenje pojedinačno dodeljenih kratkih kôdova za usluge od javnog interesa obračunava se prema sledećoj formuli: N = Kk x Do Kk - koeficijent koji za: - trocifreni kôd iznosi 250.000; - četvorocifreni kôd iznosi 50.000; - petocifreni kôd iznosi 25.000; 2) Godišnja naknada za korišćenje pojedinačno dodeljenih kratkih kôdova za komercijalne usluge iznosi 50.000,00 dinara; 3) godišnja naknada za korišćenje pojedinačno dodeljenih kratkih kôdova za izbor operatora iznosi 500.000,00 dinara. Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
159 Godišnja naknada za korišćenje pojedinačno dodeljenih kodova-adresa Zakon o elektronskim komunikacijama (čl. 8 , 23,29,30) ("Sl. gl. RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini godišnje naknade za korišćenje numeracije("Sl. gl. RS", br. 67/201) Operator imalac dozvole za korišćenje numeracije Vrsta koda .- kôd međunarodne signalizacione tačke (ISPC)300.000,00 dinara; - kôd mobilne mreže (MNC)300.000,00 dinara; - nacionalni odredišni kôd mobilne mreže iz licence600.000,00 dinara; - nacionalni odredišni kôd mobilne mreže van licence6.000.000,00 dinara; - trocifreni odredišni kôd mobilne mreže300.000,00 dinara. Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
160 Godišnja naknada za korišćenje dodeljenih brojeva u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Zakon o elektronskim komunikacijama (čl. 8 , 23,29,30) ("Sl. gl. RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini godišnje naknade za korišćenje numeracije("Sl. gl. RS", br. 67/201) Operator imalac dozvole za korišćenje numeracije Dk - broj dodeljenih brojeva krajnjim korisnicima N = 12 x Dk Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
161 Godišnja naknada za korišćenje dodeljenih brojeva krajnjim korisnicima u javnoj fiksnoj komunikacionoj mreži Zakon o elektronskim komunikacijama (čl. 8 , 23,29,30) ("Sl. gl. RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini godišnje naknade za korišćenje numeracije("Sl. gl. RS", br. 67/201) Operator imalac dozvole za korišćenje numeracije Dk - broj dodeljenih brojeva krajnjim korisnicima. Do - broj dodeljenih brojeva operatoru N = 8 x Dk *Godišnja naknada za brojeve u javnoj fiksnoj komunikacionoj mreži koji podležu posebnim tehničkim uslovima od značaja za njenu upotrebu, a koji predstavljaju razliku između brojeva dodeljenih operatoru i brojeva dodeljenih krajnjim korisnicima, iznosi 50% od vrednosti : N = 4 x (Do- Dk) Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
162 Naknade za korišćenje radio-frekfrencija za radio stanicu u radiodifuznoj službi 1)Zakon o radiodifuziji - Član. 66. stav 2. ("Sl. gl. RS",br. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 62/2006, 85/2006, 86/2006 i 41/2009.) 2)Zakon o elektronskim komunikacijama (čl. 29,31) ("Sl. gl. RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija ("Sl. gl. RS", br. 93/2010) Operator, imalac pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija A - broj stanovnika u zoni opsluživanja; V - vrsta signala: a) za audio signal - koeficijent 0,01; b) za video signal - koeficijent 0,1; v) za digitalni audio signal (multipleks) po frekvencijskom bloku - koeficijent 0,025; g) za digitalni video signal (multipleks) - koeficijent 0,7 G - način korišćenja radio-frekvencije: a) ako radio-frekvenciju koristi lokalna radiodifuzna stanica - koeficijent 1; b) ako se radio-frekvencija koristi u radio mreži - koeficijent 1,5; v) za drugu i svaku sledeću radio-frekvenciju na kojima se emituju različiti programi - koeficijent 1,5; g) za zajedničko korišćenje jedne radio-frekvencije - koeficijent 1,5 pomnožen sa procentom (%) vremena korišćenja radio-frekvencije. N = O h A h V h G N - visina godišnje naknade; O - osnovica za izračunavanje naknade - 8,00 (osam) dinara Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
163 Godišnja naknada za korišćenje jedne radio-frekvencije za radio stanicu u radio mreži sa simpleksnim, semidupleksnim i dupleksnim načinom rada Zakon o elektronskim komunikacijama (čl. 29,31) ("Sl. gl. RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija ("Sl. gl. RS", br. 93/2010) Operator, imalac pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija Videti član 3. Pravilnika Utvrđuje se prema sledećoj formuli: N = O x Kn x Ks N - visina godišnje naknade; O - osnovica za izračunavanje naknade 20.000,00 (dvadesethiljada) dinara; Ks - broj radio stanica u radio mreži Kn - radio mreža sa simpleksnim/ dupleksnim načinom rada Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
164 Godišnja naknada za korišćenje jedne radio-frekvencije za radio relejnu stanicu Zakon o elektronskim komunikacijama (čl. 29,31) ("Sl. gl. RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija ("Sl. gl. RS", br. 93/2010) Operator, imalac pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija Videti član 4. Pravilnika Utvrđuje se prema sledećoj formuli: N = O h Ks x Kf gde je: N - visina godišnje naknade; O - osnovica za izračunavanje naknade 16.000,00 (šesnaesthiljada) dinara; Ks- namena radio mreže u kojoj se radio stanica koristi određena odgovarajućom širinom kanala (B) Kf - namena radio mreže u kojoj se radio stanica koristi, određena frekvencijskim opsegom Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
165 Godišnja naknada u širokopojasnoj javnoj komunikacionoj mreži za korišćenje radio-frekvencija za baznu stanicu u radio mreži sa dupleksnim načinom rada, po dodeljenom kanalu 1)Zakon o radiodifuziji - Član. 66. stav 2. ("Sl. gl RS",br. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 62/2006, 85/2006, 86/2006 i 41/2009.) Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija("Sl. gl RS", br. 93/2010) Operator, imalac pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija 1) Kc - namena radio mreže u kojoj se radio stanica racionalno koristi određena odgovarajućom širinom kanala Kp - broj pretplatnika (korisnika) u zoni opsluživanja (tržišna konkurencija) 1)Utvrđuje se prema sledećoj formuli : N=O x Kc x Kp N - visina godišnje naknade; O - osnovica za izračunavanje naknade - 100.000,00 (stohiljada) dinara; Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
166 Godišnja naknada u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži za korišćenje radio-frekvencije za baznu stanicu u radio mreži sa dupleksnim načinom rada, po dodeljenom kanalu (GSM-900, DCS-1800 i UMTS/IMT-2000) 1)Zakon o radiodifuziji - Član. 66. stav 2. ("Sl. gl RS",br. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 62/2006, 85/2006, 86/2006 i 41/2009.) Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija("Sl. gl RS", br. 93/2010) Operator, imalac pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija 2) Kc - namena radio mreže u kojoj se radio stanica racionalno koristi određena odgovarajućom širinom kanala, i to: Kp - tržišna konkurencija zavisi od ukupnog broja pretplatnika (korisnika) u GSM-900, DCS-1800 i UMTS/IMT-2000, 2) Utvrđuje se prema sledećoj formuli: N=O x Kc x Kp N - visina godišnje naknade; O - osnovica za izračunavanje naknade -90.000,00 (devedesethiljada) dinara; Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
167 Naknada za korišćenje radio-frekvencije za satelitsku radio stanicu Zakon o radiodifuziji - Član. 66. stav 2. ("Sl. gl RS",br. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 62/2006, 85/2006, 86/2006 i 41/2009.) Zakon o elektronskim komunikacijama (čl. 29,31) ("Sl. gl RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija("Sl. gl RS", br. 93/2010) Operator, imalac pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija Kk - vrsta radio stanice: a) zemaljska stanica - koeficijent 1; b) centralna (VSAT-HUB) zemaljska stanica u okviru komunikacione mreže - koeficijent 0,9; v) VSAT zemaljska stanica čiji se VSAT-HUB nalazi van teritorije Republike Srbije - koeficijent 0,7; g) zemaljska prenosiva stanica (VSAT/SNG i druge) - koeficijent 0,35; d) VSAT zemaljska stanica u okviru komunikacione mreže - koeficijent 0,15; đ) prijemnik VSAT zemaljske stanice namenjen za dalji prenos signala u okviru KDS, radiodifuzne i druge komunikacione mreže - koeficijent 0,1. N = O h Kk N - visina godišnje naknade; O - osnovica za izračunavanje naknade -100.000,00 (stohiljada) dinara; Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
168 Godišnja naknada za radio stanicu na vazduhoplovu, brodu, drugim plovilima i lokomotivi Zakon o elektronskim komunikacijama (čl. 29,31) ) ("Sl. gl RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija("Sl. gl RS", br. 93/2010) Operator, imalac pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija broj radio stanica a) za radio stanice na vazduhoplovu, brodu, drugim plovilima koje rade samo u VHF opsegu iznosi 2.000,00 (dvehiljade) dinara; b) za radio stanice na vazduhoplovu, brodu, drugim plovilima koje rade u opsezima: SHF, UHF, VHF, HF, MF - 10.000,00 (desethiljada) dinara; v) za radio stanicu na lokomotivi - 4.000,00 (četirihiljade) dinara. Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
169 Godišnja naknada za radio stanicu na kopnu koja je namenjena za: sigurnost vazdušne plovidbe, sigurnost plovidbe na unutrašnjim plovnim putevima Zakon o elektronskim komunikacijama (čl. 29,31) ) ("Sl. gl RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija("Sl. gl RS", br. 93/2010) Operator, imalac pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija broj radio stanica Po radio stanici, iznosi 20.000,00 (dvadesethiljada) dinara. Godišnja naknada za korišćenje radio-frekvencije za radio stanicu koja koristi radio-frekvencije u okviru dodeljenog frekvencijskog opsega, po radio stanici iznosi 30.000,00 (tridesethiljada) dinara. Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
170 Godišnja naknada za organe odbrane i bezbednosti, kao i službi za hitne intervencije, amatersku službu, hitnu medicinsku pomoć, zdravstvene ustanove, Crveni krst Srbije, protivgradnu odbranu, gorsku službu spasavanja Zakon o elektronskim komunikacijama (čl. 29,31) ) ("Sl. gl RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija("Sl. gl RS", br. 93/2010) Operator, imalac pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija utvrđuje Agencija posebnim aktom u saradnji sa tim organima. Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
171 Godišnja naknada po baznoj radio stanici u radio mreži sa bežičnim pristupom i po dodeljenom kanalu Zakon o elektronskim komunikacijama (čl. 29,31) ) ("Sl. gl RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija("Sl. gl RS", br. 93/2010) Operator, imalac pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija Kc - namena radio mreže u kojoj se radio stanica koristi određena odgovarajućom širinom kanala, i to: a) za kanal širine ≤ 3,5 MHz u opsezima 3,4-3,6 GHz i 3,6-3,8 GHz - koeficijent 1,5; b) za kanal širine 14 MHz u opsezima 24,5-26,5GHz i 27,5-29,5GHz - koeficijent 1,5; v) za kanal širine 28 MHz u opsezima 24,5-26,5GHz i 27,5-29,5 GHz - koeficijent 3. N = O x Kc N - visina godišnje naknade; O - osnovica za izračunavanje naknade - 15.000,00 (petnaesthiljada) dinara; Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
172 Naknada za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija - Usluge javne mobilne telekomunokacione mreže, koje se pružaju preko sopstvene mreže za pristup: GSM/GSM 1800 UMTS/IMT-2000, EDGE, HSDPA, LTE Zakon o elektronskim komunikacijama- član 29. stav 2. ,član 32 ("Sl. gl RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini naknada za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija ("Sl. gl RS", br. 93/2010) Operator imalac dozvole za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija Ostvareni prihod od prodaje u poslovnoj godini za koju se plaća naknada .- 0,5% od ostvarenog prihoda od prodaje u poslovnoj godini za koju se plaća naknada; - do konačnog utvrđivanja visine godišnje naknade, plaća se akontacija u visini konačno utvrđene naknade iz prethodne poslovne godine. Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
173 Naknada za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija - Usluge javne fiksne telekomunikacione mreže koje se pružaju preko sopstvene merže za pristup ( govorna usluga, prenos podataka, pristup Internetu, prenos medijskih sadržaja i dr.) Zakon o elektronskim komunikacijama- član 29. stav 2 , član 32. ("Sl. gl RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini naknada za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija ("Sl. gl RS", br. 93/2010) Operator imalac dozvole za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija Ostvareni prihod od prodaje u poslovnoj godini za koju se plaća naknada .- 0,08% od ostvarenog prihoda od prodaje u poslovnoj godini za koju se plaća naknada; - do konačnog utvrđivanja visine godišnje naknade, plaća se akontacija u visini konačno utvrđene naknade iz prethodne poslovne godine.H234 Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
174 Naknada za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija - Usluge pristupa iz člana 4. tačka 38) Zakona Zakon o elektronskim komunikacijama , član 29. stav 2 , član 32. ("Sl. gl RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini naknada za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija ("Sl. gl RS", br. 93/2010) Operator imalac dozvole za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija .- 0,08% od ostvarenog prihoda od prodaje u poslovnoj godini za koju se plaća naknada, a ne manje od 10.000,00 dinara; .- do konačnog utvrđivanja visine godišnje naknade , plaća se akontacija u visini konačno utvrđene naknade iz prethodne poslovne godine; .- za prvu godinu poslovanja akontaciona naknada na godišnjem nivou je jednaka minimalnoj naknadi za delatnosti iz ove tačke. Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
175 Naknada za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija - Usluge elektronskih komunikacija koje se pruđaju korisnicima preko mreže za pristup drugog operatera ( pristup Internetu, VoIP, prenos medijskih sadržaja Zakon o elektronskim komunikacijama- član 29. stav 2 , član 32. ("Sl. gl RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini naknada za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija ("Sl. gl RS", br. 93/2010) Operator imalac dozvole za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija Ostvareni prihod od prodaje u poslovnoj godini za koju se plaća naknada .- 0,4% ostvarenog prihoda od prodaje u poslovnoj godini za koju se plaća naknada, kada se koristi mobilna mreža, a ne manje od 10.000,00 dinara; .- 0,05% ostvarenog prihoda od prodaje u poslovnoj godini za koju se plaća naknada, kada se koristi fiksna mreža, a ne manje od 10.000,00 dinara; .- do konačnog utvrđivanja visine godišnje naknade iz prethodne alineje, plaća se akontacija u visini konačno utvrđene periodične naknade iz prethodne poslovne godine; .- za prvu godinu poslovanja akontaciona naknada na godišnjem nivou je jednaka minimalnoj naknadi za odgovarajuću delatnost iz ove tačke. Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
176 Naknada za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija - Usluge javne fiksne telekomunikacione mreže, koje se pružaju preko sopstvene bežične mreže za pristup na frekfrencijama oi režimu opšteg ovlašćenja ( prenos podataka, pristup internetu , prenos medijskih sadržaja) Zakon o elektronskim komunikacijama- član 29. stav 2 , član 32. ("Sl. gl RS", br. 44/2010) Pravilnik o visini naknada za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija ("Sl. gl RS", br. 93/2010) Operator imalac dozvole za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija Ostvareni prihod od prodaje u poslovnoj godini za koju se plaća naknada .- 0,2% od ostvarenog prihoda od prodaje u poslovnoj godini za koju se plaća naknada, a ne manje od 10.000,00 dinara; .- do konačnog utvrđivanja visine godišnje naknade iz prethodne alineje, plaća se akontacija u visini konačno utvrđene naknade iz prethodne poslovne godine. Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
177 Troškovi obavljanja tehničkih pregleda telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava Zakon o telekomunikacijama 19. stav 2, a u vezi sa članom 86. stav 11. ("Sl. gl RS", broj 44/03) Pravilnik o visini troškova izdavanja tehničkih dozvola-sertifikata i tehničkog pregleda radio-stanica i telekomunikacionih mreža, sistema i sredstava ("Službenom glasniku RS", br. 41/2006) Operater koji zahteva obavljanje tehničkog pregleda U zavisnosti od investicione vrednosti telekomunikacione mreže, sistema i sredstava u projektu i projektnoj dokumentaciji do 5 miliona dinara - 72.000,00 dinara od 5-20 miliona dinara-100.000,00 dinara od 20-50 miliona dinara-150.000,00 dinara od 50-100 miliona dinara - 180.000,00 dinara od 150-200 miliona dinara - 250.000,00 dinara preko 200 miliona dinara - 300.000,00 dinara Republička agencija za elektronske komunikacije 100% Republika
178 Naknada za upis sportskih udruženja u Registar Zakon o sportu- član 63. ("Sl. Gl. RS", br. 24/2011.) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 35. ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Sportska udruženja 4.500,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
179 Naknada za upis društava i saveza u oblasti sporta Zakon o sportu- član 63. ("Sl. Gl. RS", br. 24/2011.) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre-član 35. ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Sportski savezi 5.500,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
180 Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podatka u Registru, upis novog podatka u Registar, brisanje podatka iz Registra kao i za upis drugog podatka od značaja za pravni promet Zakon o sportu- član 63. ("Sl. Gl. RS", br. 24/2011.) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 36.("Sl. gl RS", br. 5/2012) Sportska udruženja/savezi 2.500,00 dinara Ako se registracionom prijavom zahteva više promena podataka, naknada iz člana 36. ove odluke, uvećava se za 1.200,00 dinara po promeni. Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu podataka iznosi 3.000,00 dinara. Agencija za privredne registre 100% Republika
181 Naknada za upis ostalih podataka koji se , u skladu sa zakonom, upisuju u registar iznosi Zakon o sportu- član 63. ("Sl. Gl. RS", br. 24/2011.) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 37.("Sl. gl RS", br. 5/2012) Sportska udruženja/savezi a) za upis ogranka 2.500,00 dinara po ogranku b) za upis pokretanja postupka likvidacije, odnosno stečaja - 3.000,00 dinara v) za brisanje iz Registra - 2.400,00 dinara Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara. Agencija za privredne registre 100% Republika
182 Naknada za objavljivanje statuta Zakon o sportu- član 63. ("Sl. Gl. RS", br. 24/2011.) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre -39 ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Sportska udruženja/savezi 500,00 din Agencija za privredne registre 100% Republika
183 Naknada za rezervaciju naziva Zakon o sportu- član 63. ("Sl. Gl. RS", br. 24/2011.) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 40.("Sl. gl RS", br. 5/2012) Sportska udruženja/savezi 1.000,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
184 Naknada za izdavanje izvoda iz Registra Zakon o sportu- član 63. ("Sl. Gl. RS", br. 24/2011.) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre-član 40. ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Sportska udruženja/savezi 1. za izdavanje izvoda o podacima upisanim u Registar, odnosno o činjenicama koje proizlaze iz podataka upisanih u Registar - 1.200,00 dinara; 2. za izdavanje izvoda u elektronskom obliku o podacima upisanim u Registar, odnosno o činjenicama koje proizlaze iz podataka upisanih u Registar, 800,00 dinara. Agencija za privredne registre 100% Republika
185 Naknada za upis udruženja u Registar Zakon o udruženjima, član 26. ("Sl. gl RS", br. 51/2009. Vidi: čl. 11. Zakona - 99/2011-8.). Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 41. ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Udruženja 4.500,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
186 Naknada za upis saveza udruženja u Registar Zakon o udruženjima, član 26. ("Sl. gl RS", br. 51/2009. Vidi: čl. 11. Zakona - 99/2011-8.). Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 41.("Sl. gl RS", br. 5/2012) Udruženja 5.500,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
187 Naknada za upis promene podataka, upis novih podataka u Registar, brisanje podataka iz Registra, kao i za upis drugih podataka od značaja za pravni promet Zakon o udruženjima, član 26. ("Sl. gl RS", br. 51/2009. Vidi: čl. 11. Zakona - 99/2011-8.). Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 42. ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Udruženja 2.500,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
188 Naknada za upis ostalih podataka koji su, u skladu sa Zakonom, predmet registracije u Registru Zakon o udruženjima, član 26. ("Sl. gl RS", br. 51/2009. Vidi: čl. 11. Zakona - 99/2011-8.). Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 43.("Sl. gl RS", br. 5/2012) Udruženja 1. za upis pokretanja postupka likvidacije/stečaja 3.000,00 dinara; 2. za brisanje udruženja i saveza udruženja iz Registra 2.400,00 dinara. Agencija za privredne registre 100% Republika
189 Naknada za objavljivanje na internet strani Agencije podataka od značaja za poslovanje i pravni promet kao što su broj telefona, faksa, internet adresa, adresa elektronske pošte, brojevi računa u bankama i dr Zakon o udruženjima, član 26. ("Sl. gl RS", br. 51/2009. Vidi: čl. 11. Zakona - 99/2011-8.). Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 44.("Sl. gl RS", br. 5/2012) Udruženja 100,00 dinara po podatku Agencija za privredne registre 100% Republika
190 Naknada za izdavanje uverenja iz Registra Zakon o udruženjima, član 26. ("Sl. gl RS", br. 51/2009. Vidi: čl. 11. Zakona - 99/2011-8.). Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 45.("Sl. gl RS", br. 5/2012) Udruženja 1. za izdavanje uverenja o podacima upisanim u Registar, odnosno o činjenicama koje proizilaze iz podataka upisanih u Registar, 1.200,00 dinara; 2. za izdavanje uverenja u elektronskom obliku o podacima upisanim u Registar, odnosno o činjenicama koje proizlaze iz podataka upisanih u Registar, 800,00 dinara. Agencija za privredne registre 100% Republika
191 Naknada za upis osnivanja predstavništava stranih udruženja u Registar Zakon o udruženjima, član 60. ("Sl. gl RS", br. 51/2009. Vidi: čl. 11. Zakona - 99/2011-8.). Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Strana udruženja 4.500,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
192 Naknada za upis promene podataka, upis novih podataka u Registar, brisanje podataka iz Registra kao i za upis drugih podataka od značaja za pravni promet Zakon o udruženjima, član 60. ("Sl. gl RS", br. 51/2009. Vidi: čl. 11. Zakona - 99/2011-8.). Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 47. ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Strana udruženja 2.500,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
193 Naknada za brisanje predstavništava stranih udruženja iz Registra Zakon o udruženjima, član 60. ("Sl. gl RS", br. 51/2009. Vidi: čl. 11. Zakona - 99/2011-8.). Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 48 ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Strana udruženja 3.000,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
194 Naknada za izdavanje uverenja iz Registra Zakon o udruženjima, član 60. ("Sl. gl RS", br. 51/2009. Vidi: čl. 11. Zakona - 99/2011-8.). Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Strana udruženja 1)za izdavanje uverenja o podacima upisanim u Registar, odnosno o činjenicama koje proizilaze iz podataka upisanih u Registar, 1.200,00 dinara; 2)za izdavanje uverenja u elektronskom obliku o podacima upisanim u Registar, odnosno o činjenicama koje proizlaze iz podataka upisanih u Registar, 800,00 dinara. Agencija za privredne registre 100% Republika
195 Naknada za registraciju stečajne mase Zakon o stečaju član 136. stav 4. i 9. ("Sl. gl RS", br. 104/2009.) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Pravno lice u stečaju 3.000,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
196 Naknada za registraciju promene podatka, registraciju novog podatka i za registraciju drugog podatka od značaja za pravni promet u Registar Zakon o stečaju član 136. stav 4. i 9. ("Sl. gl RS", br. 104/2009.) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Pravno lice u stečaju 1.560,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
197 Naknada za registraciju brisanja stečajne mase i brisanja podataka o stečajnoj masi iz Registra Zakon o stečaju član 136. stav 4. i 9. ("Sl. gl RS", br. 104/2009.) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Pravno lice u stečaju 420,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
198 Naknada za izdavanje izvoda iz Registra Zakon o stečaju član 136. stav 4. i 9. ("Sl. gl RS", br. 104/2009.) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Pravno lice u stečaju a) za izdavanje izvoda o registrovanoj stečajnoj masi 1.560,00 dinara (780 din u elektronskoj formi) b) za izdavanje potvrde da stečajna masa nije registrovana u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 720,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
199 Naknada za izdavanje i obnavljanje licence za obavljanje poslova turističke agencije i registraciju u Registar Zakon o turizmu član 117. stav 4. ("Sl. gl RS", br. 36/2009 i 88/2010 ) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 15. ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Turistička agencija 3.000,00 din Agencija za privredne registre 100% Republika
200 Naknada za registraciju podataka u Registar o turističkoj agenciji (promene registrovanih podataka, upis novih ili brisanje registrovanih podataka) Zakon o turizmu član 117. stav 4. ("Sl. gl RS", br. 36/2009 i 88/2010 ) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 16. ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Turistička agencija Jedan podatak -1.000,00 din Dva ili više -2.000,00 din Agencija za privredne registre 100% Republika
201 Naknada za prestanak važenja licence i brisanje turističke agencije iz Registra na zahtev turističke agencije Zakon o turizmu član 117. stav 4. ("Sl. gl RS", br. 36/2009 i 88/2010 ) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 17. ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Turistička agencija 420,00 din Agencija za privredne registre 100% Republika
202 Naknada za izdavanje svečane forme licence turističkoj agenciji Zakon o turizmu član 117. stav 4. ("Sl. gl RS", br. 36/2009 i 88/2010 ) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 18. ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Turistička agencija 6.000,00 din Agencija za privredne registre 100% Republika
203 Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o registrovanim podacima o turističkoj agenciji Zakon o turizmu član 117. stav 4. ("Sl. gl RS", br. 36/2009 i 88/2010 ) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 19. ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Turistička agencija 1.560,00 din u elektronskoj formi iznosi 780,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
204 Naknada za izdavanje izvoda o istorijski registrovanim podacima u Registru Zakon o turizmu član 117. stav 4. ("Sl. gl RS", br. 36/2009 i 88/2010 ) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 19. ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Turistička agencija 800,00 din Agencija za privredne registre 100% Republika
205 Naknada za izdavanje potvrde da turistička agencija nije registrovana u Registru i potvrde da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije Zakon o turizmu član 117. stav 4. ("Sl. gl RS", br. 36/2009 i 88/2010 ) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 20. ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Turistička agencija 800,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
206 Naknada za izdavanje uverenja o evidentiranju u Registar Zakon o turizmu član 117. stav 4. ("Sl. gl RS", br. 36/2009 i 88/2010 ) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 20. ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Turistička agencija 200,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
207 Naknada za evidentiranje u Registar podataka o drugim subjektima koji obavljaju poslove od značaja za razvoj i unapređenje turizma i o subjektima koji obavljaju promociju turizma Zakon o turizmu član 117. stav 4. ("Sl. gl RS", br. 36/2009 i 88/2010 ) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 20. ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Turistička agencija 1000,00 dinara Agencija za privredne registre 100% Republika
208 1)Naknada za upis založnih prava na pokretnim stvarima i pravima u Registar 2)Naknada za izmenu, dopunu ili brisanje podataka upisanih u Registar iznosi 3)Naknada za upis i brisanje zabeležbe 4)Naknada za brisanje založnog prava iz Registra 5)Naknada za izdavanje izvoda, potvrda i kopija dokumenta iz Registra Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar - 60.stav 2 ("Sl. gl RS", br. 57/2003,61/2005 i 64/2006) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Poverilac ili Zalogodavac 1) Visina naknade se određuje u zavisnosti od visine glavnog potraživanja koje se obezbeđuje založnim pravom, odnosno visine najvišeg iznosa glavnog potraživanja do kog založno pravo obezbeđuje uslovna ili buduća potraživanja 1) Član 50. Odluke 2) Član 51. Odluke 3) Član 53. Odluke 4) Član 54. Odluke 5) Član 55. Odluke Agencija za privredne registre 100% Republika
209 1)Naknada za upis ugovora o finansijskom lizingu u Registar 2) Naknada za izmenu, dopunu ili brisanje podataka upisanih u Registar 3)Naknada za upis i brisanje zabeležbe 4)Naknada za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka o ugovoru o finansijskom lizingu iz Registra 5) Naknada za izdavanje izvoda, potvrda i kopija dokumenta iz Registra Zakon o finansijskom lizingu - član 49. stav3. (Sl. gl RS", br. 55/2003,61/2005 i 31/2011) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. gl RS", br. 5/2012) Davalac lizinga 1) Član 56. Odluke 2) Član 57.-58. Odluke 3) Član 59. Odluke 4) Član 60. Odluke 5) Član 61. Odluke ( Apsolutni iznosi ) Agencija za privredne registre 100% Republika
210 1)Naknada za upis privremene mere kojom se izvršnom dužniku zabranjuje otuđenje i opterećenje pokretnih odnosno nepokretnih stvari 2) Naknada za izmenu, dopunu ili brisanje podataka upisanih u Registar 3) Naknada za brisanje podataka o privremenim merama iz Registra 4) Naknada za izdavanje izvoda, potvrda iz Registra Zakon o izvršenju i obezbeđenju, 311. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 31/2011) Odluka o visini naknade za usluge koje pruža Agencija za privredne registre u okviru Registra sudskih zabrana ("Sl. gl RS", br. 56/2011) Podnosilac zahteva za upis založnog prava 1) Član 62. Odluke 2) Član 63-64. Odluke 3) Član 66-67. Odluke 4) Član 68. Odluke ( Apsolutni iznosi) Agencija za privredne registre 100% Republika
211 1)Naknada za registraciju osnivanja privrednog društva i drugog pravnog lica 2) Naknada za registraciju osnivanja ogranka i predstavništva stranog privrednog društva 3) Naknada za registraciju ogranka domaćeg privrednog društva Zakon o privrednim društvima – član 5. ("Sl. Gl. RS", br. 36/2011 i 99/2011) Zakon o Agenciji za privredne registre , član 5. stav 3. i član 8. stav 3. tačka 3. ("Sl. gl RS", br. 55/2004,111/2009 i 99/2011) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 2. ("Sl. Gl. RS", br. 5/2012 Privredni društvo, preduzetnik 1) 4.500,00 2) 4.500,00 3) 2.500,00 po ogranku Agencija za privredne registre 100% Republika
212 Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom društvu, ogranku i predstavništvu stranog privrednog društva Zakon o privrednim društvima – član 5. ("Službenom glasniku RS", br. 36/2011 i 99/2011) Zakon o Agenciji za privredne registre , član 5. stav 3. i član 8. stav 3. tačka 3. ("Sl. gl RS", br. 55/2004,111/2009 i 99/2011) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 3. ("Sl. Gl. RS", br. 5/2012 Privredni društvo, preduzetnik 2.500 din Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada se uvećava za 1.200,00 dinara po promeni. Agencija za privredne registre 100% Republika
213 Naknada za registraciju drugih podataka o privrednom subjektu Zakon o privrednim društvima – član 5. ("Službenom glasniku RS", br. 36/2011 i 99/2011) Zakon o Agenciji za privredne registre , član 5. stav 3. i član 8. stav 3. tačka 3. ("Sl. gl RS", br. 55/2004,111/2009 i 99/2011) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 4 . ("Sl. Gl. RS", br. 5/2012 Privredni društvo, preduzetnik 1. za registraciju promene pravne forme 4.500,00 dinara; 2. za registraciju statusne promene 5.000,00 dinara po privrednom subjektu koji učestvuje u statusnoj promeni; 3. za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara; 4. za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.500,00 dinara; 5. za brisanje privrednog subjekta 2.500,00 dinara; 6. za registraciju suvlasništva na udelu i promene suvlasništva, pored naknade propisane u članu 3. ove odluke iznos od 300,00 dinara po suvlasniku. Agencija za privredne registre 100% Republika
214 Naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta, statuta i drugih dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom Zakon o privrednim društvima – član 11. ("Službenom glasniku RS", br. 36/2011 i 99/2011) Zakon o Agenciji za privredne registre , član 5. stav 3. i član 8. stav 3. tačka 3. ("Sl. gl RS", br. 55/2004,111/2009 i 99/2011) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre-član 5. ("Sl. Gl. RS", br. 5/2012 Privredni društvo, preduzetnik Naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta iznosi 1.000,00 dinara. Naknada za registraciju i objavljivanje statuta iznosi 1.500,00 dinara. Naknada za registraciju i objavljivanje drugih dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom iznosi 700,00 dinara po dokumentu. Naknada za objavljivanje dokumenta koji se objavljuje u skladu sa zakonom, iznosi 700,00 dinara po dokumentu. Agencija za privredne registre 100% Republika
215 Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o privrednom subjektu Zakon o Agenciji za privredne registre , član 5. stav 3. i član 8. stav 3. tačka 3. ("Sl. gl RS", br. 55/2004,111/2009 i 99/2011) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 6. ("Sl. Gl. RS", br. 5/2012 Privredni društvo, preduzetnik 1. za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o privrednom subjektu 1.700,00 dinara; 2. za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o privrednom subjektu u elektronskoj formi 800,00 dinara; 3. za izdavanje potvrde da privredni subjekt nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 600,00 dinara; 4. za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 1.500,00 dinara po privrednom subjektu; 5. za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku. Agencija za privredne registre 100% Republika
216 Naknada za registraciju preduzetnika Zakon o Agenciji za privredne registre , član 5. stav 3. i član 8. stav 3. tačka 3. ("Sl. gl RS", br. 55/2004,111/2009 i 99/2011) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 7. ("Sl. Gl. RS", br. 5/2012 Privredni društvo, preduzetnik 1.200,00 Agencija za privredne registre 100% Republika
217 Naknada za registraciju promene podataka o preduzetniku Zakon o Agenciji za privredne registre , član 5. stav 3. i član 8. stav 3. tačka 3. ("Sl. gl RS", br. 55/2004,111/2009 i 99/2011) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 8. ("Sl. Gl. RS", br. 5/2012 Privredni društvo, preduzetnik 700,00 dinara Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada iz prethodnog stava uvećava se za 300,00 dinara po promeni Agencija za privredne registre 100% Republika
218 Naknada za registraciju drugih podataka o preduzetniku koji se u skladu sa zakonom registruju u Registar privrednih subjekata Zakon o Agenciji za privredne registre , član 5. stav 3. i član 8. stav 3. tačka 3. ("Sl. gl RS", br. 55/2004,111/2009 i 99/2011) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 9.("Sl. Gl. RS", br. 5/2012 Privredni društvo, preduzetnik 1. za registraciju izdvojenog mesta obavljanja delatnosti 700,00 dinara po izdvojenom mestu; 2. za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 700,00 dinara; 3. za brisanje preduzetnika 1.000,00 dinara. Agencija za privredne registre 100% Republika
219 Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o preduzetniku Zakon o Agenciji za privredne registre , član 5. stav 3. i član 8. stav 3. tačka 3. ("Sl. gl RS", br. 55/2004,111/2009 i 99/2011) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre - član 10.("Sl. Gl. RS", br. 5/2012 Privredni društvo, preduzetnik 1. za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku 800,00 dinara; 2. za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku u elektronskoj formi 400,00 dinara; 3. za izdavanje potvrde da preduzetnik nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 400,00 dinara; 4. za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 800,00 dinara po preduzetniku; 5. za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 400,00 dinara po podatku. Agencija za privredne registre 100% Republika
220 1)Naknada za registraciju javnog glasila 2) Naknada za registraciju promene podataka o javnom glasilu 3) Naknada za registraciju drugih podataka o javnom glasilu koji se u skladu sa zakonom registruju 4) Naknada za izdavanje izvoda iz Registra o javnom glasilu Zakon o javnom informisanju – član 14. Stav 1. ("Službenom glasniku RS", br. 43/2003, 61/2005 i 71/2009) Zakon o Agenciji za privredne registre , član 5. stav 3. i član 8. stav 3. tačka 3. ("Sl. gl RS", br. 55/2004,111/2009 i 99/2011) Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. Gl. RS", br. 5/2012 Javno glasilo 1) Član 11. Odluke 2) Član 12. Odluke 3) Član 13. Odluke 4) Član 14. Odluke (Apsolutni iznosi) Agencija za privredne registre 100% Republika
221 1)Naknada za upis osnivanja zadužbina i fondacija u Registar 2)Naknada za upis promene podataka, upis novih podataka u Registar, brisanje podataka iz Registra kao i za upis drugih podataka od značaja za pravni promet 3)Naknada za upis ostalih podataka koji su, u skladu sa Zakonom, predmet registracije u Registru 4)Naknada za izdavanje uverenja iz Registra, izdavanje kopija i za štampanje d Zakona o zadužbinama i fondacijama, član 24. stav 3. ("Sl. gl RS", br. 88/2010) Odluka o visini naknade i drugim uslugama koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra zadužbina i fondacija ("Sl. gl RS", br. 16/2011) Zadužbine i fondacije 1) Član 27. Odluke 2) Član 28. Odluke 3) Član 29. Odluke 4) Član 30. Odluke (Apsolutni iznosi) Agencija za privredne registre 100% Republika
222 1)Naknade za registraciju finansijskih izveštaja 2) Naknade za davanje podataka iz Registra finansijskih izveštaja, u formi propisanih delova finansijskih izveštaja 3) Naknade za davanje podataka o bonitetu, u formi standardizovanih i specijalizovanih izveštaja u skladu sa podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje davanje podataka i mišljenja o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i pružanje drugih usluga iz Registra finansijskih izveštaja 4) Naknade za davanje mišljenja o bonitetu privrednih društa Zakon o računovodstvu i reviziji – član 30-35. ("Sl. gl RS", br. 46/2006 i 111/2009 ) Odluka o visini naknade i drugim uslugama koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra zadužbina i fondacija ("Službeni glasnik RS", br. 16/2011) Pravna lica, preduzetnici 1) Član 71. i 72. Odluke 2) Član 73. Stav 1. Odluke 3) Član 73. Stav 2. Odluke 4) Član 74. Odluke ( Apsolutni iznosi) Agencija za privredne registre 100% Republika
223 Naknada koju plaćaju putnici u javnom avioAprevozu u odlasku Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije("Sl. gl RS", br. 13/2011) Putnici u javnom avio-prevozu u odlasku 1. Broj odlazaka 0,98 evra Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
224 Naknada koju plaćaju korisnici vazduhoplova po toni prevezene pošte i robe u avioAprevozu u odlasku Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije("Sl. gl RS", br. 13/2011) Korisnici vazduhoplova po toni prevezene pošte i robe u avioAprevozu u odlasku Težina prevezene pošte i robe u javnom avio-prevozu u odlasku 0,02 evra (EUR) po kilogramu stvarne težine Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
225 Naknada za pribavljanje saglasnosti na sistem upravljanja bezbednošću vazduhoplovnog subjekta Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Sl. gl RS", br. 13/2011) Vazduhoplovni subjekt 1) Ukupni prihod vazduhoplovnog subjekta ostvareno iz pretežne delatnosti u prethodnoj poslovnoj godini 1)0,05 % -Ukoliko zahtev podnosi vazduhoplovni subjekt osnovan u godini u kojoj je podnet zahtev, visina naknade iznosi 10.000 dinara. -Visina naknade za pribavljanje saglasnosti za izmene ili dopune sistema upravljanja bezbednošću vazduhoplovnog subjekta iznosi 5.000 dinara. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
226 Naknada za pribavljanje odobrenja za planiranu promenu u funkcionalnom sistemu Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Sl. gl RS", br. 13/2011) Vazduhoplovni subjekt 2) Vrednost i investicione vrednosti projekta kojim se promena uvodi. 2) 0,1% Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
227 Naknada za izdavanje sertifikata za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Sl. gl RS", br. 13/2011) Vazduhoplovni subjekt 1) privredno društvo, drugo pravno lica, organa državne uprave nadležan za hidrometeorološke poslove , preduzetnik - podnosioci zahteva Ukupni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini obavljanjem poslova pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi (godina koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za izdavanje sertifikata) 1) 0,1% Ukoliko je obveznik osnovan u godini u kojoj je podnet zahtev, visina naknade za izdavanje sertifikata za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi iznosi 0,1% od ukupnog prihoda koji je u finansijskom planu pružaoca usluga predviđen da se ostvari obavljanjem poslova pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi u poslovnoj godini u kojoj je podnet zahtev za izdavanje sertifikata. Visina naknade za sprovođenje provere ispunjenosti uslova za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi plaća se na godišnjem nivou tokom perioda važenja sertifikata i iznosi 0,05% od ukupnog prihoda objekta provere ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini obavljanjem poslova pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi, a prema zvaničnim podacima iz godišnjih finansijskih izveštaja. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
228 Naknada za priznavanje stranog dokumenta za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Sl. gl RS", br. 13/2011) Vazduhoplovni subjekt - podnosioc zahteva 2) 500.000 dinara Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
229 Naknada za izdavanje ili izmenu operativne dozvole avio-prevozioca Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 13/2011) 1)Avio – prevoznik-podnosioc zahteva 2),3)Privredno društvo, drugo pravno lice ili organu državne uprave – podnosioc zahteva 1) 100.000 din Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
230 Naknada za izdavanje potvrde o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-prevoza Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice ili organu državne uprave – podnosioc zahteva 2)100.000 dinara uvećana za promenljivi deo naknade koji zavisi od broja i kategorije vazduhoplova koji se upisuju u potvrdu, kao i promenljivi deo naknade koji zavisi od vrste ovlašćenja koje se upisuje u potvrdu. Član 8. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
231 Naknada za izdavanje potvrde o osposobljenosti za pružanje usluga iz vazduha Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice ili organu državne uprave – podnosioc zahteva 50.000 dinara uvećana za promenljivi deo naknade koji zavisi od broja i kategorije vazduhoplova koji se upisuju u potvrdu, kao i promenljivi deo naknade koji zavisi od vrste ovlašćenja koje se upisuje u potvrdu. Član 9. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
232 Naknada za izdavanje dozvole za korišćenje aerodroma, letilišta i terena Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 13/2011) Upravljači aerodroma, letilišta i terena Vrsta aerodroma u odnosu na godišnji promet putnika Član 10. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
233 Naknada za izdavanje potvrde za plansku i tehničku dokumentaciju za izgradnju aerodroma letilišta i terena o održavanju prihvatljivog nivoa bezbednosti azdušnog saobraćaja Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 13/2011) Upravljači aerodroma, letilišta i terena Vrsta aerodroma u odnosu na godišnji promet putnika Član 11. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
234 Naknada za potvrdu za postavljanje objekata, instalacija ili uređaja koji mogu biti prepreka Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 13/2011) Upravljači aerodroma, letilišta i terena Vrsta objekata/instalacije/uređaja koji nameravaju da se grade na području ili izvan područja aerodroma Član 12. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
235 Naknada za potvrdu za postavljanje objekata, instalacija ili uređaja koji emituju ili reflektuju radio-zračenje Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 13/2011) Upravljači aerodroma, letilišta i terena Vrsta objekata/instalacije /uređaja a koji usled emisije ili refleksije radio-zračenja mogu da utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja Član 13. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
236 Naknada za dozvolu za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 13/2011) Upravljači aerodroma, letilišta i terena Broj usluga za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja ili za njenu izmenu usled proširenja delatnosti Član 14. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
237 Naknada za dozvolu za samoopsluživanje Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 13/2011) Upravljači aerodroma, letilišta i terena Broj usluga/vrsta vazdušnog saobraćaja za samoopsluživanje ili za njenu izmenu usled proširenja delatnosti Član 15. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
238 Naknadea za dozvolu za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije("Sl. gl RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice, organ državne uprave ili preduzetnik za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti i sprovođenje provere ispunjenosti uslova za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti (Za sve naknade)U zavisnosti od vrste delatnosti, od kategorije vazduhoplova koju za to koristi, i tehničkog propisa kojim se reguliše ta delatnost. Član 16. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
239 Naknada za dozvolu za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti održavanja Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije("Sl. gl RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice, organ državne uprave ili preduzetnik za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti i sprovođenje provere ispunjenosti uslova za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Član 17. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
240 Naknade za dozvolu za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Proizvodnje Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije("Sl. gl RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice, organ državne uprave ili preduzetnik za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti i sprovođenje provere ispunjenosti uslova za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Član 18. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
241 Naknade za dozvolu za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Projektovanja Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije("Sl. gl RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice, organ državne uprave ili preduzetnik za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti i sprovođenje provere ispunjenosti uslova za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Član 19. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
242 Naknada za izdavanje dozvole za obavljanje vazduhoplovno- tehničke delatnosti obezbeđivanja kontinuirane plovidbenosti Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije("Sl. gl RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice, organ državne uprave ili preduzetnik za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti i sprovođenje provere ispunjenosti uslova za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Član 20. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
243 Naknada za izmenu dozvole za obavljanje vazduhoplovno- tehničke delatnosti Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije("Sl. gl RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice, organ državne uprave ili preduzetnik za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti i sprovođenje provere ispunjenosti uslova za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Član 21. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
244 Naknada za sprovođenje provere ispunjenosti uslova za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije("Sl. gl RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice, organ državne uprave ili preduzetnik za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti i sprovođenje provere ispunjenosti uslova za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Član 22. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
245 Naknada za priznavanje stranog dokumenta za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije("Sl. gl RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice, organ državne uprave ili preduzetnik za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti i sprovođenje provere ispunjenosti uslova za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Član 23. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
246 Naknada za izdavanje i menjanje potvrde o tipu i za priznavanje stranog dokumenta o tipu Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije("Sl. gl RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice, organ državne uprave ili preduzetnik za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti i sprovođenje provere ispunjenosti uslova za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Član 24. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
247 Naknada za izdavanje i menjanje potvrde o generisanoj buci, priznavanje stranog dokumenta o generisanoj buci Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije("Sl. gl RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice, organ državne uprave ili preduzetnik za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti i sprovođenje provere ispunjenosti uslova za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Član 25. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
248 Naknada za potvrdu o emisiji štetnih gasova Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije("Sl. gl RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice, organ državne uprave ili preduzetnik za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti i sprovođenje provere ispunjenosti uslova za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Član 26. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
249 Naknada za potvrdu o plovidbenosti i potvrda o proveri Plovidbenosti Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije("Sl. gl RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice, organ državne uprave ili preduzetnik za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti i sprovođenje provere ispunjenosti uslova za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Član 27. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
250 Naknada za probni let Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije("Sl. gl RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice, organ državne uprave ili preduzetnik za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti i sprovođenje provere ispunjenosti uslova za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti Član 28. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
251 Visina naknade za priznavanje obuke, dozvola i ovlašćenja stečenih u stranoj državi Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Sl. gl RS", br. 13/2011) Vazduhoplovno osoblje U zavisnosti od vrste dozvole i da li je strana dozvola priznata od strane EASA , JAR FLC, Član 29. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
252 Visina naknade za izdavanje dozvola, autorizacija i upis ovlašćenja u Dozvolu Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Sl. gl RS", br. 13/2011) Vazduhoplovno osoblje U zavisnosti od vrste postupka Član 30. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
253 Visina naknade za centre za obuku vazduhoplovnog osoblja Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Sl. gl RS", br. 13/2011) Vazduhoplovno osoblje U zavisnosti os vrste centara za obuku Član 31. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
254 Visina naknade za potvrdu o pravu na ispitivanje zdravstvene sposobnosti letačkog osoblja, kontrolora letenja i kabinskog osoblja Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Sl. gl RS", br. 13/2011) Vazduhoplovno osoblje U zavisnosti od vrste potvrde zdravstvenoj ustanovi odnosno lekaru Član 32. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
255 Visina naknade za programe za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Sl. gl RS", br. 13/2011) Operater aerodroma, avio-prevozioc, pružaoc usluga u vazdušnoj Plovidbi, pružaoca usluga zemaljskog opsluživanja, ketering službe, regulisani agent i ovlašćene poštanske službe Vrsta programa za obezbeđivanje Član 33. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
256 Visina naknade za dozvolu za obavljanje pregleda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Sl. gl RS", br. 13/2011) Operater aerodroma, avio-prevozioc, pružaoc usluga u vazdušnoj Plovidbi, pružaoca usluga zemaljskog opsluživanja, ketering službe, regulisani agent i ovlašćene poštanske službe U zavisnosti od broja putnika na aerodromu Član 34. Pravilnika Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
257 Naknade za poveravanje pojedinih poslova unutar provere i priznavanje stranog dokumenta Zakon o vazdušnom saobraćaju – član 241. stav 2. ("Sl. gl RS", br. 73/2010 i57/2011) Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije ("Sl. gl RS", br. 13/2011) Privredno društvo, drugo pravno lice, organ državne uprave ili preduzetnik za sprovođenje provere na aerodromu Visina naknade za izdavanje, produženje važenja ili izmenu dozvole za sprovođenje pojedinih poslova unutar provere plaća se u iznosu koji predstavlja uobičajeni iznos za ovu vrstu usluge na tržištu Republike Srbije u trenutku kada se ovi poslovi poveravaju. ( Član 35 Pravilnika.) Naknada za priznavanje stranog dokumenta o pravu na sprovođenje provere iznosi 50% od naknade Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 100% Republika
258 RTV pretplata Zakon o radiodifuziji - Član 81.-83. ("Službeni glasnik RS", br. 42/2002, 97/2004,76/2005, 62/2006, 85/2006, 86/2006 i 41/2009.) Fizička i pravna lica vlacnici radio i TV prijemnika 1. Domaćinstvo, vlasnik dva ili više prijemnika, izuzev prijemnika u motornom vozilu, plaća pretplatu samo za jedan radio ili televizijski prijemnik na istoj adresi. 2.Hoteli i moteli plaćaju pretplatu na svakih deset soba opremljenih televizijskim ili radio prijemnikom. 3. Svako drugo pravno lice, vlasnik televizijskog prijemnika, plaća pretplatu na svakih 20 zaposlenih koji su u stanju da primaju program. 1.za prijemnike koji se koriste u domaćinstvu i za prijemnike koje poseduju pravna lica- 210 dinara (svake godine se usklađuje rastom potrošačkih cena, uvećanim za 5%) 2.Visina godišnje pretplate za prijemnik u motornom vozilu iznosi - 440 dinara (svake godine se usklađuje rastom potrošačkih cena, uvećanim za 5 %) JP Elektroprivreda Srbije, u ime i za račun ustanove javnog radiodifuznog servisa (republičkog i autonomnog) 1.Van AP – 100% Republika Za AP – 70 % AP , 30% Republika 2. 1,5% od ukupno ostvarene mesečne pretplate Radiodifuzna ustanova Srbije uplaćuje na račun budžeta Republike Srbije za razvoj domaće kinematografije
259 Naknada za emitovanje televizijskog programa Zakon o radiodifuziji - Članovi 66-67. ("Službeni glasnik RS", br. 42/2002, 97/2004,76/2005, 62/2006, 85/2006, 86/2006 i 41/2009) 1. Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine naknade za emitovanje radio i/ili televizijskog programa (Prečišćen tekst od 24. oktobra 2006. godine i "Sl. gl. RS", br. 50/2009) 2.Odluka o visini naknade za emitovanje televizijskog i/ili radio programa ("Sl. gl. RS", br. 8/2006) 3. .Odluka o visini naknade za emitovanje televizijskog i/ili radio programa za regionalna područja ("Sl. gl RS", br. 96/2006 i 17/2007) 4. Odluka o visini naknade za emitovanje televizijskog i/ili radio programa za lokalna područja ("Sl. gl. RS", br. 17/2007.) 5. Emiteri televizijskog programa Visina naknade za emitovanje programa utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma: 1) broja stanovnika na području na kome se emituje program, na osnovu zvaničnih podataka organa nadležnog za poslove statistike, i 2) programske koncepcije emitera, odnosno porekla i vrste programa koji se emituje, i to: a) udela naučno-obrazovnih, kulturno-umetničkih, dečjih ili sopstvenih informativnih programa, u ukupnom programu koji se emituje; b) udela programa sopstvene produkcije ili programa nezavisnih produkcija sa sadržajima iz podtačke a) ove tačke, preko kvote utvrđene ovim zakonom; v) udela programa drugih domaćih emitera ili prevedenih stranih programa. N=A x K x O N - osnovna visina naknade, A - broj stanovnika, K - koeficijent kvalitetnog prijema radijskog, odnosno televizijskog signala u željenoj zoni servisa - 0,6 O - osnovica = 12,825 dinara. Republička radiodifuzna agencija 100% Republika
260 Naknada za emitovanje radio programa Zakon o radiodifuziji - Član 66. stav 5. , član 67. ("Službeni glasnik RS", br. 42/2002, 97/2004,76/2005, 62/2006, 85/2006, 86/2006 i 41/2009) 1. Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine naknade za emitovanje radio i/ili televizijskog programa (Prečišćen tekst od 24. oktobra 2006. godine i "Sl. gl. RS", br. 50/2009) Emiter radio programa naknade za emitovanje radio programa iznosi 5% visine naknade utvrđene za emitovanje televizijskog programa Republička radiodifuzna agencija 100% Republika
261 Godišnja naknade za kablovsko i/ili satelitsko emitovanje programa Zakon o radiodifuziji - Članovi 66-67. ("Službeni glasnik RS", br. 42/2002, 97/2004,76/2005, 62/2006, 85/2006, 86/2006 i 41/2009) 1)Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine naknade za emitovanje radio i/ili televizijskog programa (Prečišćen tekst od 24. oktobra 2006. godine i "Sl. gl. RS", br. 50/2009) 2)Odluka o visini godišnje naknade za kablovsko i/ili satelitsko emitovanje programa ("Sl. gl. RS", br. 40/2011) Emiter kablovskog i/ili satelitskog programa Visina pojedinačne godišnje naknade za kablovsko i/ili satelitsko emitovanje programa iznosi 5% od visine pojedinačne naknade koju plaćaju emiteri kojima je izdata dozvola za emitovanje programa na javnom konkursu, u zavisnosti od okvirne željene zone servisa za koju se izdaje dozvola za emitovanje programa Republička radiodifuzna agencija 100% Republika
262 Naknada za procenu opravdanosti zahteva za upotrebu alternativnog hemijskog naziva supstance Zakon o hemikalijama član 30. stav 5. ("Sl. gl RS", br. 36/2009,88/2010 i 92/2011) Odluka o kriterijumima, visini, načinu obračuna i plaćanja naknade za proveru podataka iz dosijea o hemikaliji, kao i o visini drugih naknada utvrđenih Zakonom o hemikalijama - član 5.("Sl. gl RS", br. 3/2011, 25/2011 i 55/2011) Uvoznik, proizvođač, dalji korisnik 40.000 dinara , ukoliko je uz zahtev za upotrebu alternativnog hemijskog naziva supstance priložen dokaz da je u Evropskoj uniji odobren takav alternativni hemijski naziv za tu supstancu – 15.000 din Agencija za hemikalije 100% Republika
263 Naknada za procenu osnovnih informacija radi donošenja rešenja o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu Zakon o biocidnim proizvodima - član 11. stav 4. ("Sl. gl RS", br. 36/2009, 88/2010 i92/2011) Odluka o visini naknada za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima – član 2. ("Sl. gl RS", br. 23/2010 i 39/2011) Proizvođač ili uvoznik biocidnog proizvoda 25.000 dinara Agencija za hemikalije 100% Republika
264 Naknade za proveru da li je tehnički dosije biocidnog proizvoda potpun Zakon o biocidnim proizvodima , član 20. stav 1. ("Sl. gl RS", br. 36/2009, 88/2010 i92/2011) Odluka o visini naknada za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima – član 3. ("Sl. gl RS", br. 23/2010 i 39/2011) Proizvođač ili uvoznik biocidnog proizvoda 1) za biocidni proizvod 200.000 dinara; 2) za biocidni proizvod manjeg rizika 80.000 dinara. Agencija za hemikalije 100% Republika
265 Naknada za procenu biocidnog proizvoda na osnovu tehničkog dosijea Zakon o biocidnim proizvodima , član 20. sta 1. ("Sl. gl RS", br. 36/2009, 88/2010 i92/2011) Odluka o visini naknada za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima – član 4. ("Sl. gl RS", br. 23/2010 i 39/2011) Proizvođač ili uvoznik biocidnog proizvoda Visina naknade za procenu biocidnog proizvoda na osnovu tehničkog dosijea iznosi 1) za procenu rizika na osnovu identiteta biocidnog proizvoda i aktivne supstance u tom biocidnom proizvodu, fizičko-hemijskih svojstava i metoda za identifikaciju i analizu - 125.000 dinara 2) za procenu rizika na osnovu toksikoloških svojstava, odnosno efekata na zdravlje ljudi - 310.000 dinara 3) za procenu rizika na osnovu ekotoksikoloških svojstava, kao i procena sudbine i ponašanja u životnoj sredini -200.000 dinara 4) za procenu efikasnosti pri predviđenim načinima korišćenja - 115.000 dinara 5) za procenu podataka o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju - 20.000 dinara 6) za procenu dodatnih podataka - 30.000 dinara .- Visina naknade za procenu biocidnog proizvoda manjeg rizika na osnovu tehničkog dosijea iznosi 180.000 dinara. Agencija za hemikalije 100% Republika
266 Naknada za procenu podataka iz sažetka tehničkog dosijea biocidnog proizvoda, radi izdavanja odobrenja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda za koji je već izdat akt kojim se odobrava stavljanje u promet od strane nadležnog organa zemlje članice EU Zakon o biocidnim proizvodima , član 23. stav 9. ("Sl. gl RS", br. 36/2009, 88/2010 i92/2011) Odluka o visini naknada za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima – član 5. ("Službeni glasnk RS", br. 23/2010 i 39/2011) Proizvođač ili uvoznik biocidnog proizvoda 1) za biocidni proizvod - 280.000 dinara 2) za biocidni proizvod manjeg rizika - 100.000 dinara. Agencija za hemikalije 100% Republika
267 Naknada za davanje stručnih ocena o razvrstavanju određenog biocidnog proizvoda u odgovarajuću vrstu na osnovu svojstava i namene tog proizvoda i o utvrđivanju da li je određeni proizvod biocidni proizvod na osnovu njegovih svojstava i namene i slično Zakon o biocidnim proizvodima , član 5. stav 3. ("Sl. gl RS", br. 36/2009, 88/2010 i92/2011) Odluka o visini naknada za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima – član 5a ("Službeni glasnk RS", br. 23/2010 i 39/2011) Proizvođač ili uvoznik biocidnog proizvoda 5.000 din Agencija za hemikalije 100% Republika
268 Naknada za procenu novih saznanja, kao i dodatnih informacija u odnosu na podatke iz tehničkog dosijea za biocidni proizvod za koji je izdato odobrenje Zakon o biocidnim proizvodima , član 27. stav 6. ("Sl. gl RS", br. 36/2009, 88/2010 i92/2011) Odluka o visini naknada za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima – član 6. ("Službeni glasnk RS", br. 23/2010 i 39/2011) Proizvođač ili uvoznik biocidnog proizvoda a)Visina naknade za procenu novih saznanja, kao i dodatnih informacija u odnosu na podatke iz tehničkog dosijea za biocidni proizvod za koji je izdato odobrenje, iznosi: 1) za procenu podataka o promenama u sastavu aktivne supstance, odnosno promeni proizvođača aktivne supstance -75.000 dinara 2) za procenu podataka o promenama u sastavu biocidnog proizvoda-75.000 dinara 3) za procenu podataka o novim dejstvima aktivne supstance ili biocidnog proizvoda na zdravlje ljudi i životinja i životnu sredinu - 280.000 dinara 4) za procenu podataka o pojavi rezistencije - 70.000 dinara 5) za procenu drugih promena podataka iz tehničkog dosijea -25.000 dinara b) Za biocidni proizvod manjeg rizika za koji je izdato odobrenje, iznosi 50% od naknada pod a) v) Visina naknade za procenu novih saznanja u odnosu na osnovne informacije o biocidnom proizvodu za koji je izdato rešenje o upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu iz člana 2. Odluke, iznosi 15.000 dinara Agencija za hemikalije 100% Republika
269 Naknada za procenu podataka dostavljenih uz zahtev za izdavanje privremene dozvole za stavljanje u promet biocidnog proizvoda Zakona o biocidnim proizvodima , član 31. stav 6. ("Sl. gl RS", br. 36/2009, 88/2010 i92/2011) Odluka o visini naknada za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima – član 7. ("Službeni glasnk RS", br. 23/2010 i 39/2011) Proizvođač ili uvoznik biocidnog proizvoda 300.000 din Agencija za hemikalije 100% Republika
270 Naknada za procenu podataka o aktivnoj supstanci, odnosno biocidnom proizvodu koji se koristi za naučno istraživanje i razvoj u kome može doći do njihovog ispuštanja u životnu sredinu Zakona o biocidnim proizvodima , član 36. stav 6. ("Sl. gl RS", br. 36/2009, 88/2010 i92/2011) Odluka o visini naknada za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima – član 8. stav 1.("Službeni glasnk RS", br. 23/2010 i 39/2011) Nosilac dozvole za naučno istraživanje i razvoj 30.000 dinara Agencija za hemikalije 100% Republika
271 Naknade za procenu podataka o aktivnoj supstanci, odnosno biocidnom proizvodu koji se koristi za proces - orijentisano istraživanje i razvoj u kome može doći do njihovog ispuštanja u životnu sredinu Zakona o biocidnim proizvodima , član 36 stav 6. ("Sl. gl RS", br. 36/2009, 88/2010 i92/2011) Odluka o visini naknada za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima – član 8. stav 2. ("Službeni glasnk RS", br. 23/2010 i 39/2011) Nosilac dozvole za proces-orjentisano istraživanje i razvoj 80.000 dinara Agencija za hemikalije 100% Republika
272 Naknada za procenu ispunjenosti uslova profesionalnog korisnika određenih vrsta biocidnih proizvoda u pogledu kadrova, opreme, prostorija i savetnika za hemikalije Zakona o biocidnim proizvodima , član 49. ("Sl. gl RS", br. 36/2009, 88/2010 i92/2011) Odluka o visini naknada za procenu i proveru podataka o biocidnim proizvodima – član 9. ("Službeni glasnk RS", br. 23/2010 i 39/2011) Proizvođač ili uvoznik biocidnog proizvoda 25.000 dinara Agencija za hemikalije 100% Republika
273 Nadoknada za izdavanje dozvole za stavljanje leka u promet Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima – član 11. ("Sl. gl RS", br. 30/2010) Odluka o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije ("Sl. gl RS", br. 52/2005i 75/2006.) Podnosioc zahteva: 1) proizvođač leka koji ima dozvolu za proizvodnju lekova u Republici Srbiji; 2) zastupnik, odnosno predstavnik inostranog proizvođača koji ima sedište u Republici Srbiji; 3) zastupnik inostranog pravnog lica koje nije proizvođač tog leka, ali je nosilac dozvole za lek u zemljama Evropske unije ili u zemljama koje imaju iste zahteve za izdavanje dozvole za lek koji ima sedište u Republici Srbiji; 4) pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji na koje je proizvođač iz tačke 1) preneo dozvolu za lek, odnosno kome je dao pravo za sticanje svojstva nosioca dozvole za lek iz svog proizvodnog programa. a) farmaceutski oblik, jačina i pakovanje leka b) svaki sledeći farmaceutski oblik leka v) svaku sledeću jačinu istog farmaceutskog oblika leka Član 2. Odluke – apsolutni iznosi Agencija za lekove i medicinska sredstva 100% Republika
274 Nadoknada za izmenu ili dopunu dozvole za stavljanje leka u promet, odnosno za varijacije na osnovu kojih se izdaje nova dozvola Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima – član 11. ("Sl. gl RS", br. 30/2010) Odluka o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije ("Sl. gl RS", br. 52/2005i 75/2006.) Nosilac dozvole za lek – podnosilac zahteva Član 3. Odluke – apsolutni iznosi Agencija za lekove i medicinska sredstva 100% Republika
275 Nadoknada za izdavanje obnove dozvole za stavljanje leka u promet Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima – član 11. ("Sl. gl RS", br. 30/2010) Odluka o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije ("Sl. gl RS", br. 52/2005i 75/2006.) Nosilac dozvole za lek -podnosilac zahteva Član 4. Odluke – apsolutni iznosi Agencija za lekove i medicinska sredstva 100% Republika
276 Nadoknada za laboratorijsku kontrolu kvaliteta leka Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima – član 11. i 149. Stav 4 ("Sl. gl RS", br. 30/2010) Odluka o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije ("Sl. gl RS", br. 52/2005i 75/2006.) Nosilac dozvole za promet lekova na veliko Član 7. Odluke – apsolutni iznosi Agencija za lekove i medicinska sredstva 100% Republika
277 Nadoknada za izdavanje dozvole za stavljanje u promet medicinskog sredstva Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima – član 11. i član 33.("Sl. gl RS", br. 30/2010) Odluka o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije ("Sl. gl RS", br. 52/2005i 75/2006.) 1) proizvođač leka koji ima dozvolu za proizvodnju lekova u Republici Srbiji; 2) zastupnik, odnosno predstavnik inostranog proizvođača koji ima sedište u Republici Srbiji; 3) zastupnik inostranog pravnog lica koje nije proizvođač tog leka, ali je nosilac dozvole za lek u zemljama Evropske unije ili u zemljama koje imaju iste zahteve za izdavanje dozvole za lek koji ima sedište u Republici Srbiji; 4) pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji na koje je proizvođač iz tačke 1) preneo dozvolu za lek, odnosno kome je dao pravo za sticanje svojstva nosioca dozvole za lek iz svog proizvodnog programa. broj zaštićenih ili generičkih naziva medicinskih sredstava iz iste klase, liste ili grupe proizvoda istog proizvođača Član 8. Odluke – apsolutni iznosi Agencija za lekove i medicinska sredstva 100% Republika
278 Nadoknada za obnovu dozvole za stavljanje u promet medicinskog sredstva Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima – član 11. i član 42.("Sl. gl RS", br. 30/2010) Odluka o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije ("Sl. gl RS", br. 52/2005i 75/2006.) Nosilac dozvole za medicinsko sredstvo 50% od nadoknade iz člana 8. Odluke ( naknada pod rednim brojem 260) Agencija za lekove i medicinska sredstva 100% Republika
279 Nadoknada za izmenu ili dopunu dozvole za stavljanje u promet medicinskog sredstva po zahtevu Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima – član 11. I član 40.("Sl. gl RS", br. 30/2010) Odluka o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije ("Sl. gl RS", br. 52/2005i 75/2006.) Nosilac dozvole za medicinsko sredstvo 1. Izmena nosioca dozvole, izmena izmena medicinskog sredstva, izmena ili dopuna naziva proizvođača, izmena ili dopuna mesta proizvodnje ili izmena načina izdavanja medicinskog sredstva - 10.000 din 2. Novo pakovanje – 1.000 din ( član 10. Odluke) Agencija za lekove i medicinska sredstva 100% Republika
280 Nadoknada za laboratorijsku kontrolu kvaliteta svake serije uvezenog medicinskog sredstva, osetljivih medicinskih sredstava i medicinskih sredstava uzimanjem slučajnih uzoraka Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima – član 11. i član 149. ("Sl. gl RS", br. 30/2010) Odluka o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije ("Sl. gl RS", br. 52/2005i 75/2006.) Nosilac dozvole za promet lekova na veliko Član 11. Stav 1. Odluke Agencija za lekove i medicinska sredstva 100% Republika
281 Nadoknada za izdavanje potvrde o kvalitetu uvezenog medicinskog sredstva Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima – član 11. I ćlan 150.("Sl. gl RS", br. 30/2010) Odluka o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije ("Sl. gl RS", br. 52/2005i 75/2006.) Nosilac dozvole za promet lekova na veliko Član 11. Stav 2. Odluke Agencija za lekove i medicinska sredstva 100% Republika
282 Nadoknada u oblasti kliničkih ispitivanja Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima – član 11. ("Sl. gl RS", br. 30/2010) Odluka o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije ("Sl. gl RS", br. 52/2005i 75/2006.) Pravno lice u kome se sprovodi kliničko ispitivanje - podnosilac zahteva Član 13. Odluke Agencija za lekove i medicinska sredstva 100% Republika
283 Nadoknada za izdavanje uverenja za potrebe izvoza lekova i medicinskih sredstava Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima –član 3. stav 1. tačka 6, član 11. ("Sl. gl RS", br. 30/2010) Odluka o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije ("Sl. gl RS", br. 52/2005i 75/2006.) Nosilac dozvole za promet lekova na veliko- podnosilac zahteva 10.000,00 Agencija za lekove i medicinska sredstva 100% Republika
284 Nadoknada za odobrenje uvoza neregistrovanih lekova i medicinskih sredstava Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima – član 11. ("Sl. gl RS", br. 30/2010) Odluka o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije ("Sl. gl RS", br. 52/2005i 75/2006.) Nosilac dozvole za promet lekova na veliko-podnosilac zahteva 8.000,00 Agencija za lekove i medicinska sredstva 100% Republika
285 Nadoknada za izdavanje mišljenja sa ocenom dokumentacije za dobijanje dozvola za stavljanje lekova i medicinskih sredstava u promet, kao i za druga stručna mišljenja iz nadležnosti Agencije Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima – član 11. ("Sl. gl RS", br. 30/2010) Odluka o visini i načinu plaćanja nadoknada za poslove Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije ("Sl. gl RS", br. 52/2005i 75/2006.) Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za lek 5.000,00 Agencija za lekove i medicinska sredstva 100% Republika
286 Naknada za upis u registar proizvođača duvanskih proizvoda Zakon o duvanu – član 32. Stav 3. ("Sl. gl RS", br. 101/05, 90/07 ,95/10 i 36/2011) Lice koje je dobilo dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda 16.501.316,88 dinara 100% Republika
287 Troškovi upisa u registar proizvođača aktivnih supstanci koje ulaze u sastav leka Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima – član 97. stav 5. ("Sl. gl RS", br. 30/2010) Pravilnik o načinu i postupku upisa, sadržaju prijave i troškovima upisa u registar proizvođača aktivnih supstanci ("Sl. gl RS", br. 4/2011) Podnosilac zahteva -proizvođač aktivnih supstanci 10.000 din 100% Republika
288 Troškovi upisa u registar laboratorija koje vrše laboratorijska ispitivanja Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima – člana 94. stav 7. ("Sl. gl RS", br. 30/2010) Pravilnik o načinu upisa, sadržaju prijave i troškovima upisa u registar laboratorija koje vrše laboratorijska ispitivanja. ("Sl. gl RS", br. 4/2011) Podnosilac prijave čija je delatnost laboratorijskog ispitivanje 10.000 din 100% republika
289 Naknada za plovidbu, boravak plovila i korišćenje objekata bezbednosti plovidbe na državnom vodnom putu Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama – član 31. (Sl. gl RS", br. 73/2010) Još nije donet podzakonski akt Korisnici tih puteva, osim javnih i ratnih plovila Direkcija za vodne puteve Van AP – 100% republike Za AP- 100% AP
290 Regulatorna naknada za pristup i korišćenje sistema (električna energija, prirodni gas,nafta i derivati od nafte) Zakon o energetici . – član 12 stav 1., član 36. stav 4, član 53. stav 1..("Sl. gl RS", broj 84/2004) 1)Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje tarifnih elemenata za izračunavanje cena pristupa i korišćenja sistema za transport nafte naftovodima ("Službeni glasnik RS", br.68/2006, 1/2007, 116/2008,92/2010 i 45/2011.) 2.Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje tarifnih elemenata za izračunavanje cena pristupa i korišćenja sistema za prenos električne energije "Službeni glasnik RS", br.68/2006, 18/2007, 116/2008 92/2010 i 45/2011 3.Odluka o utvrđivanju Metodologije za određivanje tarifnih elemenata za izračunavanje cena pristupa i korišćenja sistema za transport prirodnog gasa "Službeni glasnik RS", br. 68/2006,1/2007, 100/2008, 116/2008, 64/2010 i 45/2011. 1. Tarifni kupac - kupac koji kupuje energiju za sopstvene potrebe po propisanom tarifnom sistemu Maksimalno odobreni prihod energetskog subjekta utvrđen prema Metodologijama u zavisnosti od energetske delatnosti obračunava u iznosu od 1,25% od maksimalno odobrenog prihoda po osnovu obavljanja delatnosti energetskih delatnosti (prenosa električne energije, transporta prirodnog gasa, transporta nafte naftovodima utvrđenog pre uključivanja ove naknade, izuzev za 2011. godinu, za koju se utvrđuje u iznosu od 0,87% od maksimalno odobrenog prihoda po osnovu obavljanja energetskih delatnosti (prenosa električne energije, transporta nafte naftovodima utvrđenog pre uključivanja ove naknade Energetski subjekt koji obavlja delatnost upravljanja prenosnim, transportnim ili distributivnim sistemom, odnosno delatnost upravljanja skladištem prirodnog gasa – u korist Agencije za energetiku - JP „Elektromreža Srbije“ - JP „Srbijagas“ - JP „Jugorosgas“ - JP „Transnafta“ 100% Republika
291 Osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju ("Sl. gl RS", br. 51/2009 i 78/2011) član 2. Vlasnik/korisnik prevoznog sredstva (videti član 14. stav 2. ) Osiguravajuća društva
292 Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju ("Sl. gl RS", br. 51/2009 i 78/2011) član 2. Vlasnik/korisnik prevoznog sredstva Osiguravajuća društva
293 Osiguranje vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i putnicima Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju ("Sl. gl RS", br. 51/2009 i 78/2011) član 2. Vlasnik/korisnik prevoznog sredstva Osiguravajuća društva
294 Osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju ("Sl. gl RS", br. 51/2009 i 78/2011) član 2. Vlasnik/korisnik prevoznog sredstva Osiguravajuća društva
295 Naknade za laboratorijske analize uzoraka hrane i hrane za životinje biljnog porekla uzetih tokom službenih kontrola Zakon o bezbednosti hrane - član 71. stav 1. (Sl. Gl. RS), br. 41/2009 Odluka o visini naknade za laboratorijske analize uzoraka hrane i hrane za životinje biljnog porekla uzetih tokom službenih kontrola (Sl. Gl. RS), br. 57/2009 i 31/2010. Subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje Po uzorku Za : 1) žita, mlinske i pekarske proizvode, testenine i brzo smrznuta testa 2) šećer 3) šećernu repu 4) čaj, biljni čaj i instant čaj 5) alkoholna pića 6) belančevinaste proizvode i mešavine belančevinastih proizvoda 7) bombonske proizvode 8) etil alkohol, fermentisan .... 31) uljano seme 32) vino 33) voće i povrće 34) voćne sokove, nektare i koncentrate Za iznosevideti tačku 2. Odluke Poljoprivredna inspekcija 100% Republika
296 Naknada za vršenje primenjenih geoloških istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima - Član 135. ("Sl.gl. RS", br. 88/2011) Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2012. godinu ("Sl. Gl. RS", br. 100/2011) Nosilac istrživanja koje vrši primenjena geološka istraživanja od dana dobijanja odobrenja za vršenje primenjenih geoloških istraživanja Prema stepenu istraženosti i procenjenoj rudnoj (mineralnoj) potencijalnosti istražnog prostora, odnosno stadijumu istraživanja, u dinarskoj vrednosti po kilometru kvadratnom istražnog prostora 1) istražni prostor određen odobrenjem za vršenje primenjenih geoloških istraživanja (prvo rešenje): . . . . . . 5.000 dinara/1 km2; 2) istražni prostor određen prvim produženjem istražnog roka određenog odobrenjem za vršenje primenjenih geoloških istraživanja: . . . . . . 7.500 dinara/1 km2; 3) istražni prostor određen drugim produženjem istražnog roka određenog odobrenjem za vršenje primenjenih geoloških istraživanja: . . . . . . 10.000 dinara/1 km2. 100% Republika
297 Накнада за коришћење заштићеног подручја 1) Накнада за обављање делатности 2) Накнада за коришћење посебно уређених терена или терена погодних за одређене намене 3) Коришћење имена и знака заштићеног подручја Закон о заштити природе - члан 70. ( "Сл. гл. РС", бр. 36/2009, 88/2010 ) и 91/2010 1)Уредба о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја 2) Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап 3) Одлика о накнадама за коришчење заштићеног подручја Национални парк Фрушка Гора 4) Одлика о накнадама за коришчење заштићеног подручја Национални парк Тара 5)Одлика о накнадама за коришчење заштићеног подручја Парк природе "Шарган-Мокра Гора" 6) Одлика о накнадама за коришчење заштићеног подручја предео изузетних одлика "Власина" (општина Сурдулица) Привредно друштво или друго правно лице, предузетник и грађани (корисници), који на територији заштићеног подручја обављају делатност, искоришћавају природне вредности и на други начин користе заштићено подручје и његове погодности Управљач утврђује висину накнаде у зависности од: 1) врсте и обима заузећа простора, искоришћавања природних ресурса и природних вредности; 2) установљеног режима односно зоне заштите; 3) врсте делатности, активности односно објекта у односу на обавезу израде процене утицаја на животну средину, у складу са посебним прописом; 4 ) врсте и обима ангажовања кадровских и материјално-финансијских ресурса управљача на чувању, одржавању и заштити природних и других вредности, уређењу простора и укупном унапређењу стања заштићеног подручја, управљању посетиоцима и пружању других услуга; 5) предности и користи које очувана природа и квалитетна животна средина, природне и културне вредности заштићеног подручја, укључујући и његов статус, име и слику у јавности, доносе у финансијском, културном и другом погледу. по објекту, м2, дану, км, особи итд. Управљач заштићеног подручја
298 Накнада yа издавање уверења о сврставању робе по Царинској тарифи Одлука о начину издавања уверења о сврставању робе по царинској тарифи и о накнадама за издавање тих уверења ("Службеном листу СРЈ", бр. 49/97) Увозник робе, производа Број уверења уверење за робу која подлеже хемијско-технолошком испитивању ради утврђивања врсте и каквоће, и то: а) за производе животињског порекла; пића, алкохол и дуван; производе неорганског порекла; текстилна влакна и текстилне производе - 1.010; б) за производе биљног порекла; производе органског порекла; производе на бази органских и неорганских материјала; пластичне материје, боје и лакове; просте и племените метале и њихове израђевине - 1.300; 2) за робу за коју се, у смислу тачке 3. ове наредбе, испитивање врши у одређеној стручној установи - 370; 3) за осталу робу необухваћену одредбама под 1 и 2 овог става - 570 Управа царина 100% Република
299 Дажбина за царинско евидентирање Царински Закон чл. 135. став 2 (Сл. Гл. бр. 18/2010 и 111/2012) Корисник складишта % вредности робе Управа Царина, држалац складишта 100% Република
300 Дажбина за држање роба у царинским магацинима и стовариштима Царински Закон чл. 128-132. (Сл. Гл. бр. 18/2010 и 111/2012) Корисник складишта Управа Царина 100% Република
301 Такса за добра која се допремају са територије АП Косово и Метохија, а на које се плаћа акциза Закон о акцизама (Сл. Гл РС 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 61/2007, 5/2009 , 43/2011 , 101/2011 , 93/2012 , 119/2012 и 47/2013) , Закон о Влади Сл. гл. РС бр.55/2005, 71/2005, 101/2007, 65/2008, 16/2011 и 72/2012) Уредба о условима и начину обрачунавања јавних прихода, садржини и начину вођења евиденције за промет робе са АП Косово и Метохија "Сл. гл. РС", бр. 48/2001, 26/2002, 139/2004, 5/2005, 15/2005 и 27/2005 Лице које допрема добра са територије АПКМ на територију Републике Србије ван АПКМ Врста робе износ акцизе из Закона о акцизама која се плаћа на добра која се преносе на територију РС ван АПКМ Управа царина 100% Република
302 Накнаде за услуге царинског органа: 1) за излазак на терен, на захтев лица, овлашћеног царинског службеника ван редовног радног времена или у просторијама које нису царинске просторије; 2) за анализу или стручни налаз у вези с робом и за поштанске трошкове за враћање робе подносиоцу захтева, нарочито у погледу обавештења издатих у складу са чланом 18. став 1. или обавезујућих обавештења која су издата у складу са чланом 19. На основу члана 21. став 3. Царинског закона Одлука о врсти, висини и начину плаћања накнада за услуге царинског органа ( "Сл. гл. РС", бр. 83/2010 бр. 83/2010) 1) 1.500,00 динара за сваки започети час рада овлашћеног царинског службеника + трошкове превоза овлашћеног царинског службеника у висини од 30% цене једног литра супер бензина по пређеном километру Управа царина 100% Република
303 Такса за потврду да се одређена роба не производи у земљи Царински Закон чл 216. - 219 (Сл. Гл. бр. 18/2010 и 111/2012) 1) Уредба о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима и поступку за остварење права на ослобађање од плаћања увозних дажбина ("Сл. гл. РС", бр. 48/2010 и 74/2011) чл. 14-18, 20, 22-24. 2) Статута Привредне коморе Србије ("Сл. гл. РС", бр. 45/2002, 107/2003, 44/2005, 29/2009, 35/2011, 46/2011, 103/2011, 3/2013 и 32/2013) члан 45. 3)Упутство о начину и поступку издавања потврда да се одређена роба не производи у земљи ("Сл. гл. РС", бр. 107/2003, 30/2006 и 129/2007.) Увозник - подносилац захтева по захтеву 3.600 динара (Уколико захтев садржи од 5 до 50 тарифних позиција неопходно је доплатити 650,00 динара за сваку наредну позицију) Привредна комора Србије
304 Посебна дажбина на увоз пољопривредних и прехрамбених производа Закон о посебној дажбини при увозу пољопривредних и прехрамбених производа - члан 2 "Сл. лст. СРЈ", бр. 90/94 Одлука о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине ("Сл гл РС", бр. 121/2012) Привредна друштва и предузетници при увозу пољопривредних и прехрамбених производа плаћа се по јединици производа, две групе - За увоз из ЕУ 2013 и Осим за увоз из ЕУ Управа царина 100% Република
305 Накнада за коришћење природног лековитог фактора Закон о бањама - члан 10 („Службени чласник РС“, број 80/92) Одлука о условима и начину поверавања права коришћења природног лековитог фактора Домаће правно или физичко лице коме се општина на чијем подручју се налази бања даје право коришћења природног лековитог фактора количина искоришћеног природног лековитог фактора износ се одређује општинском одлуком (дин/м3) Локална пореска администрација 100% општина/град
306 Рутна накнада 1) Закона о ваздушном саобраћају - члан 241. став 1. тачка 2) ("Сл. Гл. РС", бр. 73/10, 57/11 и 93/12), 2) Закон о ратификацији Мултилатералног споразума о рутним накнадама ("Сл лист СЦГ - Међународни уговори", број 4/05) 1)Одлука о висини јединице рутне накнаде Републике Србије ("Сл. Гл. РС", бр. 24/2013) 2)Правилника о мерилима за обрачун и одређивање висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби - члан 5. ("Сл. Гл. РС", број 98/11) Јединица рутне накнаде 44,60 ЕУР по јединици Директорат цивилног ваздухопловства
307 Терминална накнада члан 170. Закона о ваздушном саобраћају ("Службени лист СРЈ", бр. 12/98, 44/99, 73/00 и 70/01) Одлука о висини накнаде за коришћење услуга обезбеђења ваздушног саобраћаја у области терминалних контрола летења Р = т x п Р - накнада; т - коефицијент за обрачун накнаде - унит рате; п - фактор тежине. -Фактор тежине за ИФР летове се израчунава тако што се број тона максималне сертификоване масе у полетању (МТОW), која је уписана у уверењу о пловидбености, приручнику за летење или неком другом званичном документу подели са бројем 50 и добијени количник степенује експонентом 0,7 ( п = (МТОW / 50)0,7) . Фактор тежине за ВФР летове се израчунава као квадратни корен количника који се добије када се број тона максималне сертификоване масе у полетању (МТОW), која је уписана у уверењу о пловидбености, приручнику за летење или неком другом званичном документу подели са бројем 50: Директорат цивилног ваздухопловства 100% Директорат
308 Накнада за загађивање вода Закон о водама (члан 164-168, члан 192 став 2) ("Сл. гл. РС", бр. 30/2010 Закон о буџетском систему - Члан 17. став 1. тачка 1.) ("Сл. гл. РС", бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010.) Уредба о висини накнада за воде за 2013. годину - члан 23 - 24 ("Сл. Гл. РС 16/2013) Правно лице, предузетник, односно физичко лице које: 1) је власник пловног објекта; 2) испушта отпадне воде у сопствену канализацију, водоток, канале, језеро, акумулацију и слично; 3) врши сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода системом јавне канализације; 4) испушта на пољопривредно, грађевинско или шумско земљиште загађујуће супстанце које на непосредан или посредан начин загађују воде; 5) производи, односно увози ђубрива и хемијска средства за заштиту биља и уништавање корова, као и детерџенте на бази фосфата. Накнада за загађивање вода плаћа се: 1) у проценту од цене обавезног осигурања пловног објекта и плаћа се при регистрацији пловног објекта; 2) за отпадне воде - према количини (м3), врсти, количини и особини емисије из извора загађивања; 3) за расуте загађиваче - по произведеној, односно увезеној количини ђубрива и хемијских средстава за заштиту биља и уништавање корова (кг), као и детерџената на бази фосфата (кг). Накнада за загађивање вода повећава се у случају да је реципијент заштићена област на водном подручју. Накнада за загађивање вода умањује се ако се отпадне воде пречишћавају, у складу са ефектима пречишћавања. Члан 23. и 24. Уредбе Обрачун и задужење обвезника плаћања накнаде за загађивање вода врши министарство надлежно за послове заштите животне средине 100% Република
309 Накнада за вршење техничког надзора пловних објеката Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама - члан 91. став 3 ("Сл. гл. РС", број 73/10) Правилник о висини таксе за пружање стручне услуге вршења техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе ("Сл. Гл. РС", бр. 114/2013) Власник брода Тарифа за вршење техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу 100% Република
310 Такса за пружање стручне услуге вршења прегледа и техничког надзора чамца, пловећег тела и плутајућег објекта Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама - члан 126. ("Сл. гл. РС", број 73/10) Правилник о висини таксе за пружање стручне услуге вршења прегледа и техничког надзора чамца, пловећег тела и плутајућег објекта ("Сл. Гл. РС", бр. 114/2013) Власник чамца, пловећег тела и плутајућег објекта члан 2 - члан 4. Правилника Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу 100% Република
311 Накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије Закон о енергетици . –члан 56. и 59.("Сл. гл РС", бр. 57/2011, 80/2011, 93/2012 и 124/2012) 1)Уредба о начину обрачуна и начину расподеле прикупљених средстава по основу накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије ("Сл. Гл. РС", бр. 8/2013) 2) Уредба о висини посебне накнаде за подстицај у 2013. години ("Сл. гл. РС", бр. 8/2013) крајњи купци уз рачун за приступ преносном, односно дистрибутивном систему Висина накнаде за подстицај производње повлашћених произвођача електричне енергије се одређује као количник коригованог укупног потребног годишњег прихода од накнаде и укупне годишње нето потрошње електричне енергије у Републици Србији исказане у енергетском билансу - члан 4. Уредбе. 0.044 дин/кWх оператор преносног, односно дистрибутивног система за потрошаче који немају уговор о потпуном снабдевању, одабрани снабдевач за потрошаче који имају уговор о потпуном снабдевању а нису на јавном снабдевању и јавни снабдевач, за потрошаче на јавном снабдевању. Јавно предузеће "Електропривреда Србије" Београд. 100% Република
312 Такса за мере и активности за спречавање допинга у спорту Закона о спречавању допинга у спорту - члан 30. став 1. тач. 1, 2, 12, 13. и 20. ("Сл. гл. РС", број 101/05) Одлука о утврђивању висине такси у 2013. години (Службени гласник РС", бр. 34/2013) Сопртски клубови, спортисти, спортске асоцијације Број контрола Антидопинг агенције Републике Србије 100% Република
313 Накнада за издавање мишљења у поступку прибављања водних услова за објекте/радове Закон о водама члан 117.( Сл. Гл. РС 30/10 и 93/12) Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова - члан 3. став 1. тачка 5. (Сл гл. РС", бр. 74/2010 и 116/2012) За Објекте, радове и планску документацију за које се издају водни услови видети члан 117. тач. 1) до 25) Закона о водама Републички хидрометеролошки завод 100% Република
314 Накнада за издавање мишљења у поступку добијања водних услова ради израде техничке документације Закон о водама члан 118. став 6. ( Сл. Гл. РС 30/10 и 93/12) 1.Одлука о начину одређивања стварних трошкова ЈВП "Србијаводе" у поступку вршења јавних овлашћења ( "Сл. гл. РС", бр. 29/2005) 2.Одлука о начину одређивања стварних трошкова ЈВП "Воде Војводине" у поступку вршења јавних овлашћења ("Службени лист АПВ", бр. 3/2006) Подносиоц захтева за реконструкцију објеката, извођење радова, израду планских докумената за објекте из члана 117 став 1 тач. Од 1) до 30) ЈЦ = 1.100 дин по часу СТ = БС * ЈЦ * Ксл (дин) БС - број потребних часова рада запослених на обради захтева за издавање водопривредних услова, сагласности, дозвола, мишљења и потврда из члана 3. став 2 ове одлуке (табела 1) ЈЦ - јединична цена часа рада запослених на обради захтева за издавање водопривредних услова, сагласности, дозвола, мишљења и потврда из члана 3. став 1. ове одлуке. Ксл - коефицијент сложености из члана 3. ст. 3 и 4 (табела 2). Водне услове за објекте, радове и планска документа из члана 117. тач. 1) до 25) овог закона издаје Министарство, на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине, а на територији града Београда надлежни орган Града. Водне услове из члана 117. тач. 26) до 30) овог закона издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе. 100% Република
315 Накнада за издавање водних услова Закон о водама члан 118. ( Сл. Гл. РС 30/10 и 93/12) 1.Одлука о начину одређивања стварних трошкова ЈВП "Србијаводе" у поступку вршења јавних овлашћења ( "Сл. гл. РС", бр. 29/2005) 2.Одлука о начину одређивања стварних трошкова ЈВП "Воде Војводине" у поступку вршења јавних овлашћења ("Службени лист АПВ", бр. 3/2006) Захтев за издавање водних услова подноси лице које, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња објеката, прибавља грађевинску дозволу, израђује просторне или урбанистичке планове, као и лице које газдује шумама Водне услове за објекте, радове и планска документа из члана 117. тач. 1) до 25) овог закона издаје Министарство, на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине, а на територији града Београда надлежни орган Града. Водне услове из члана 117. тач. 26) до 30) овог закона издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе. 100% Република
316 Трошкови за издавање водне сагласности Закон о водама члан 119. (Сл. Гл. РС 30/10 и 93/12) 1.Одлука о начину одређивања стварних трошкова ЈВП "Србијаводе" у поступку вршења јавних овлашћења ( "Сл. гл. РС", бр. 29/2005) 2.Одлука о начину одређивања стварних трошкова ЈВП "Воде Војводине" у поступку вршења јавних овлашћења ("Службени лист АПВ", бр. 3/2006) Подносилац захтева утврђује се у зависности од врсте водопривредних објеката и сложености радова које је потребно извести, цене часа рада запослених на обради захтева, као и броја часова неопходних за поступање по сваком појединачном захтеву. Видети члан 4. Водну сагласност издаје орган који је издао водне услове: Министарство, надлежни орган аутономне покрајине, надлежни орган Града, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе 100% Република
317 Годишњи трошкови одржавања права оплемењивача биљне сорте Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти - цлан 39. став 1. (Сл.гл.РС бр. 41/2009 и 88/2011) Одлука о висини трошкова испитивања сорти и годишњим трошковима одржавања права оплемењивача биљних сорти - тачка 4. (Сл. гл.у РС", бр. 98/2013) Оплемењивач биљне сорте број сорти 15.000 динара 100% Република
318 За издавање дозволе за рад агенцији за запошљавање Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености - Члан 24. (Сл.гл.РС бр. 36/2009 и 88/2010) Уредба о висини накнаде за издавање дозволе за рад агенцији за запошљавање (Сл. гл. РС, бр. 104/2009.) Агенција за запошљавање -подносилац захтева по дозволи Накнада за издавање дозволе за рад пре почетка обављања делатности запошљавања, отварања пословне јединице и у другим случајевима када се утврђује испуњеност свих услова за рад прописаних законом износи 15.000,00 динара, док у случају продужења дозволе за рад и промену седишта накнада износи 7.500,00 динара. 100% Република
319 Трошкове управног поступка за издавање решења о испуњености услова за обављање делатности јавног складишта. Закон о јавним складиштима за пољопривредне производе "Сл. гл. РС", бр. 41/2009 - Члан 60. Правилник о условима које морају да испуњавају јавна складишта у погледу складишног простора за пријем, чување и испоруку пољопривредних производа, опреме за мерење количине и утврђивање квалитета пољопривредних производа који се складиште, вредности основних средстава која нису оптерећена хипотеком или другим заложним правом, у зависности од врста пољопривредних производа који су предмет ускладиштења, као и показатеља финансијског пословања ("Сл. гл. РС", бр. 30/2010, 44/2011 и 47/2012) подносилац захтева Висина трошкова утврђује се у складу са прописима о накнадама трошкова у управном поступку. 100% Република
320 Накнада за чланарину и складиштење у јавном складишту Закон о јавним складиштима за пољопривредне производе - члан 7. (Сл. Гл. РС бр. 41/2009 ) Правилник о утврђивању висине чланарине и динарског износа по тони ускладиштених пољопривредних производа које јавно складиште за пољопривредне производе плаћа Компензационом фонду (Сл. гл. РС", бр. 15/2010 и 44/2011) Држалац јавног складишта број тона ускладиштених пољопривредних производа Висина једногодишње чланарине- 1.000 динара. 2) Динарски износ по тони ускладиштених пољопривредних производа који јавно складиште бесповратно уплаћује Компензационом фонду утврђује се у износу од 0,12 евра по тони ускладиштених житарица и индустријског биља, односно у износу од 0,50 евра по тони ускладиштеног воћа и поврћа у свежем или полупрерађеном стању, по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате. Компензациони фонд 100% Република
321 Накнаде за услуге које врши Народна банка Србије - Накнада за услуге у вези са оснивањем банака и променама услова њиховог пословања Закон о Народној банци Србије члан 21. став 1., Закона о банкама члан 124. став 3. 1) Одлука о ближим условима и начину давања сагласности за оснивање или стицање подређеног друштва банке - тачка 10. ("Сл. гл. РС", бр. 60/2007) 2) Одлука о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге - Тарифни број 4. тачка 3. ("Сл. гл. РС", бр. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013 и 80/2013.) Банка која оснива, односно стиче подређено друштво За свско друштво које оснива односно стиче 30.000 динара Народна Банка Србије
322 Накнаде за услуге које врши Народна банка Србије - Накнада за услуге у вези са: - издавањем дозволе за рад друштва за управљање добровољним пензијским фондом, - дозволе за управљање добровољним пензијским фондом , - давања сагласности на избор члана управе друштва за управљање добровољним пензијским фондом, - поступак спајања доб Закон о Народној банци Србије члан 15. став 1., Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима члан 12. став 7, члан16. став 6, члан 20а. став 5, члан 52а. став 9. и члан 53. став4. ("Сл. гл. РС", бр. 85/2005 и 31/2011) 1) Одлука о ближим условима и начину издавања појединих дозвола и сагласности друштву за управљање добровољним пензијским фондом - тачка 39. ("Сл. гл. РС", број 60/11) 2) Одлука о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге - Тарифни број 6. ("Сл. гл. РС", бр. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012 (погледај и тач. 4), 67/2012, 98/2012, 43/2013 и 80/2013.) Оснивачи друштва за управљање по дозволи, сагласности видети тарифни број 6. Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге Народна Банка Србије
323 Накнаде за услуге које врши Народна банка Србије - Накнада за сагласност банци за обављање послова брокерско-дилерског друштва 1)Закон о Народној банци Србије - члан 21. став 1. ("Сл. гл. РС", бр. 72/2003 и 55/2004) 2) Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената члан 137. став 2. ("Службени лист СРЈ", број 65/2002 и "Сл. гл. РС", бр. 57/2003 и 55/2004) 1) Одлука о ближим условима за давање банкама сагласности за обављање делатности брокерско-дилерског друштва - тачка 5. ("Сл. гл. РС", бр. 68/2004 2) Одлука о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге - Тарифни број 6. ("Сл. гл. РС", бр. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012 (погледај и тач. 4), 67/2012, 98/2012, 43/2013 и 80/2013.) Оснивачи банке Број захтева 30.000 динара Народна Банка Србије
324 Накнада за редовни допринос чланова Фонда за заштиту инвеститора Закона о Агенцији за осигурање депозита - члана 17. ("Сл. гл. РС", број 61/05, 116/08 и 91/10) , Закон о тржишту капитала - члан 302, а у вези са чланом 136 ("Сл. гл. РС", број 31/11) 1) Упутство о обрачуну, начину и роковима уплате редовног доприноса чланова Фонда за заштиту инвеститора ( "Сл. гл. РС", бр. 81/2012) 2)Правилника о Фонду за заштиту инвеститора Комисије за хартије од вредности - члан 11. ("Сл. гл. РС", број 44/12) 3)Правила пословања Фонда за заштиту инвеститора - и чланом 15. ("Сл. гл. РС", број 81/12), Чланови Фонда за заштиту инвеститора Редовни допринос може да се састоји од: 1. Варијабилног дела који представља проценат на укупне приходе остварене по основу следећих активности и услуга: - управљање портфолиом; - чување и администрирање финансијским инструментима за рачун клијената, укључујући чување инструмената и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом и/или 2. Фиксног дела доприноса који се обрачунава у односу на активност клијента, као и број и вредност трансакција по основу наведених активности и услуга. Износ редовног доприноса је променљив и организатор Фонда га одређује узимајући у обзир кретања на тржишту капитала, изложеност ризику Фонда, финансијску стабилност чланова Фонда и друге релевантне параметре. Редовни допринос члана Фонда не може бити већи од 5% укупних прихода, на тромесечном нивоу, остварених по основу активности и услуга наведених у ставу 2. тачка 1. члана 3- Упутства, по члану Фонда Агенција за осигурање депозита 100% Република
325 Накнада за замену : 1) ефективе за девизе у истој валути, 2) девиза за ефективу у истој валути, 6) оштећене и ваноптицајне ефективе за оптицајну ефективу. 1)Закона о Народној банци Србије члан 21. став 1., (Сл. гл. РС", бр. 72/2003, 55/2004, 44/2010 , 76/2012 и 106/2012) 2) Закона о девизном пословању члан 38. ("Сл. гл. РС", број 62/06) 1) Одлука о начину обављања послова у вези са ефективним страним новцем између Народне банке Србије и банака - ("Сл. гл. РС", бр. 27/2009, 107/2009 и 3/2010) 2) Одлука о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге - Тарифни број 9. ("Сл. гл. РС", бр. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012 , 67/2012, 98/2012, 43/2013 и 80/2013.) Банке 1) 0,15% (од сто) динарске противвредности обрачунате по продајном курсу из курсне листе за ефективу који важи на дан примопредаје ефективног страног новца 2) 0,15% (од сто) динарске противвредности обрачунате по продајном курсу из курсне листе за ефективу који важи на дан одобрења рачуна Народне банке Србије у иностранству 3) 1% (од сто) номиналне вредности, у динарској противвредности обрачунатој по продајном курсу из курсне листе за ефективу који важи на дан извршења трансакције Народна Банка Србије
326 Накнаде за услуге које врши Народна банка Србије - накнада за издавање потврде о висини блокаде и данима неликвидности привредних субјеката Закона о Народној банци Србије члан 18. став 1. тачка 3("Сл. гл. РС", бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), Закона о стечају члан 150. ("Сл. гл. РС", број 104/2009) 1) Одлука о начину праћења ликвидности привредних субјеката - "Сл. гл. РС", бр. 48/2010 2) Одлука о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге - Тарифни број 12. ("Сл. гл. РС", бр. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012 , 67/2012, 98/2012, 43/2013 и 80/2013.) заинтересовано лице Број захтева 900 динара Народна Банка Србије
327 Накнаде за услуге које врши Народна банка Србије -Накнада за извршење налога за принудну наплату Закона о Народној банци Србије члана 18. став 1. тачка 3 ("Сл. гл. РС", бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), Закона о платном промету члана 57. став 3. ( "Сл лист СРЈ", бр. 3/2002, 5/2003 и ''Сл. гл. РС'', бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011 ) 1) Одлука о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента ("Сл. гл. РС", бр. 47/2011) 2) Одлука о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге - Тарифни број 12. ("Сл. гл. РС", бр. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013 и 80/2013.) дужник - правно лице и физичко лице које обавља делатност и има рачун код банке, укључујући и банку која има рачун код Народне банке Србије број налога 2.200 динара динара по налогу Народна Банка Србије
328 Накнаде за услуге које врши Народна банка Србије - 1) Накнаде за услуге у вези са уплатом и исплатом готовог новца и 2) накнаде за проверу рада машина и обуку запослених у банкама и у имаоцима рачуна код Народне банке Србије Закон о Народној банци Србије - члана 18. став 1. тачка 3. и члана 58а. став 3. ("Сл. гл. РС", бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010) 1) Одлука а о управљању токовима готовине ( "Сл. гл. РС", бр. 60/2012 и 64/2013) 2) Одлука о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге - Тарифни број 9. ("Сл. гл. РС", бр. 43/2011, 85/2011, 49/2012, 57/2012, 67/2012, 98/2012, 43/2013 и 80/2013.) Банке 1) видети тарифни број 9. тачке 1,2,14,15. 2) 20.000 динара по машини и 2.000 динара по запосленом Народна Банка Србије
329 Накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације Закон о стандардизацији члан 9. став 1. тачка 3. ( "Сл. гл. РС", бр. 36/2009) Одлука о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације ("Сл. гл. РС", бр. 54/2011 и 91/2012) привредно друштво, предузетник, организација потрошача и друго правно или физичко лице које жели да уведе српски стандард броја страница Видети члан 2.1. и то 2.1.1.Висина накнаде за српске стандарде и сродне документе објављене на српском језику и 2.1.2. Висина накнаде за српске стандарде и сродне документе објављене на страном језику, 2.1.3 попусти, Институт за стандардизацију Србије 100% Република
330 Накнаде за извршене прегледе при утовару пошиљке животиња ван епизоотиолошке јединице Закон о ветеринарству - На основу члана 140. став 1. тачка 2. ("Сл. гл. РС", бр. 91/05, 30/10 и 93/12) Одлука о висини накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе - тачка 2. ( "Сл. гл. РС", бр. 113/2013 од 20.12.2013. ) подносилац захтева број животиња Видети тачку 2. Одлуке – Апсолутни износи . Висина накнаде утврђена у складу са овом одлуком увећава се за 100% за ветеринарско-санитарни преглед који се обавља у току ноћи, недељом и у дане државних празника Ветеринарска инспекција 100% Република
331 Накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе објеката, односно прегледе општих и посебних услова за хигијену хране и хране за животиње Закон о ветеринарству - На основу члана 140. став 1. тачка 3. ("Сл. гл. РС", бр. 91/05, 30/10 и 93/12) Одлука о висини накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе - тачка 3. ( "Сл. гл. РС", бр. 113/2013) подносилац захтева број објеката 12.000 динара . Висина накнаде утврђена у складу са овом одлуком увећава се за 100% за ветеринарско-санитарни преглед који се обавља у току ноћи, недељом и у дане државних празника Министар образује комисију која врши преглед објекта 100% Република
332 Накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње и споредних производа животињског порекла у производњи и промету Закон о ветеринарству - члан 140. став 1. тачка 4. ("Сл. гл. РС", бр. 91/05, 30/10 и 93/12) Одлука о висини накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе - тачка 4. ( "Сл. гл. РС", бр. 113/2013 од 20.12.2013. ) Влацници објеката за узгој, производњу и промет производа животињског порекла број грла, по тони, по кг видети тачку 4. Одлуке Висина накнаде утврђена у складу са овом одлуком увећава се за 100% за ветеринарско-санитарни преглед који се обавља у току ноћи, недељом и у дане државних празника Ветеринарска инспекција 100% Република
333 Накнада за преписе и копије оригиналних података о чињеницама садржаним у катастру водова Закон о државном премеру и катастру - члан 181. тачка 12) ("Сл. гл. РС", бр. 72/09 и 18/10) 1)Правилник о начину чувања, увида и издавања података премера, катастра непокретности и водова- члан 20 ("Сл. гл. РС", бр. 96/2012) 2)Уредба о висини накнаде за коришћење података премера и катастра и пружање услуга Републичког геодетског завода ("Сл. гл. РС", бр. 45/2002, 15/2010 и 9/2011.) лице које се обраћа захтевом ( имаоци права на воду, односно на катастарској парцели на којој се вод налази.) број захтева изражено у броју бодова ( 1 бод = 10 динара) - Видети Тарифу број 4. Републички геодетски завод 100% Република
334 Накнада стварних трошкова за информацију о локацији 54. став 3. Закона о планирању и изградњи ( "Сл. гл. РС", бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012 ) Правилник о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду ( "Сл. гл. РС", бр. 75/2003) Подносилац захтева по захтеву Утрђује се Одлуком о накнадама за услуге које врше органи општинских управа Општински орган надлежан за послове урбанизма 100% Општина/Град
335 Захтев за одобрење објављивања понуде за преузимање акција Закон о преузимању акционарских друштава - члан 18. став 6. и члана 51. (Сл. гл.у РС", бр. 46/2006, 107/2009 и 99/2011) - Правилник о садржини и форми понуде за преузимање акција ("Сл. гл. РС", бр. 10/2012) Понуђач 0,35% вредности обезбеђених средстава за плаћање свих акција на које се односи понуда за преузимање, а не мање од 300.000,00 динара Комисија за хартије од вредности
336 накнада стварних трошкова за издавања информације о локацији Закон о планирању и изградњи члан 201. тачка 8) ("Сл. гл. РС", бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012) - Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе ("Сл. гл. РС", бр. 3/2010) свим заинтересованим лицима, и то по захтеву лица које достави доказ о праву својине у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи министарство надлежно за послове урбанизма, односно аутономна покрајина, а за остале објекте локацијску дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, у складу са Законом. У зависности од надлежности, нема расподеле
337 Накнада за полагање испита и издавања дозвола за звања брокера, инвестиционог саветника или портфолио менаџера Закон о тржишту капитала - 241. и члана 262. став 1. тачка 1, а у вези са чланом 153. ("Сл. гл. РС", бр. 31/2011) 1) Правилник о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера - члан 19. ( "Сл. гл. РС", бр. 10/2012 и 68/2012) 2) Правилник о тарифи -(Сл. гл. РС", бр. 16/2012, 50/2012, 57/2012, 68/2012 и 14/2013) Кандидат за полагање стручног испита и добијања дозволе По испиту, дозволи 1)Накнаде за полагање испита 8.000,00 динара за полагање испита за брокере 20.000 за инвестиционе саветнике 20.000 за портфолио менаџере 2) 5.000 динара за издавање дозволе Комисија за хартије од вредности доноси
338 Остале накнаде које наплаћује Комисија за хартије од вредности на основу овлашћења прописаних Законом члана 258. став 1. Закона о тржишту капитала ("Сл. гл. РС", број 31/2011) Правилник о тарифи -(Сл. гл. РС", бр. 16/2012, 50/2012, 57/2012, 68/2012 и 14/2013) Обвезник плаћања накнада је подносилац захтева. Поред обвезника обвезници плаћања накнаде за надзор су правна и физичка лица над којима Комисија врши континуирани и непосредан (редован и ванредан) надзор. Тарифник - члан 4. Правилника Комисија за хартије од вредности доноси
339 Накнада за коришћење шумских путева Закон о шумама ("Сл. гл. РС", бр. 30/2010 и 93/2012) - члан 66. Правилник о условима за коришћење шумских саобраћајница - члан 2. тачка 5. ("Сл. гл. РС", бр. 22/98) Корисници шумских путева м2, тона, број трсндпортних тура Износ накнаде за коришћење шумских путева утврђује се по м2 за дрвне сортиманте, без обзира да ли потичу из државних, друштвених или приватних шума. Код коришћења шумских путева за транспорт осталих роба, износ накнаде утврђује се: - према маси товара или - према броју транспортних тура обављених одређеним превозним средством. ЈП "Србијашуме"
340 Накнада за давање дозволе за рад друштва за управљање Закон о инвестиционим фондовима - члан 80. став 1, а у вези са чланом 8. став 3, чланом 11. ст. 2, 3. и 4, чланом 13. став 1, чланом 17. став 2. и чланом 40. став 6. ("Сл. гл. РС", број 46/2006) 1) Правилник о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима - члан 5. став 2. тачка 13. ("Сл. гл. РС", бр. 15/2009, 76/2009, 41/2011, 44/2012 и 94/2013) 2) Правилник о тарифи -(Сл. гл. РС", бр. 16/2012, 50/2012, 57/2012, 68/2012 и 14/2013) Друштво за управљање инвестиционим фондом- правно лице организовано као затворено акционарско друштво које организује, оснива и управља инвестиционим фондовима у складу са Законом о инвестиционим фондовима и овим правилником. 100.000,00 динара Комисија за хартије од вредности доноси
341 Накнада за давање сагласности за стицање квалификованог учешћа Закон о инвестиционим фондовима - члан 80. став 1, а у вези са чланом 8. став 3, чланом 11. ст. 2, 3. и 4, чланом 13. став 1, чланом 17. став 2. и чланом 40. став 6. ("Сл. гл. РС", број 46/2006) 1) Правилник о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима - члан 23. став 3. тачка 10. ("Сл. гл. РС", бр. 15/2009, 76/2009, 41/2011, 44/2012 и 94/2013) 2) Правилник о тарифи -(Сл. гл. РС", бр. 16/2012, 50/2012, 57/2012, 68/2012 и 14/2013) Друштво за управљање инвестиционим фондом Свако лице које намерава да посредно или непосредно стекне више од 10% учешћа у капиталу или гласачких права Друштва, дужно је да добије претходну сагласност Комисије. 50.000 динара Комисија за хартије од вредности доноси
342 Накнада за давање сагласности на одлуку о избору члана управе Закон о инвестиционим фондовима - - члан 80. став 1, а у вези са чланом 8. став 3, чланом 11. ст. 2, 3. и 4, чланом 13. став 1, чланом 17. став 2. и чланом 40. став 6.("Сл. гл. РС", број 46/2006) Правилник о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима - члан 29. тачка 8. ("Сл. гл. РС", бр. 15/2009, 76/2009, 41/2011, 44/2012 и 94/2013) Друштво за управљање инвестиционим фондом по члану управе 20.000 динара Комисија за хартије од вредности доноси
343 Накнаде за издавање акта о условима заштите природе из надлежности Завода за заштиту природе Србије Закона о заштити природе - члан 9. ("Сл. гл. РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010) Прљавилник о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе - члан 2. ("Службени гласнику РС", бр. 73/2011 и 106/2013) Обвезник плаћања таксе је подносилац захтева за издавање Решења о условима. по акту за који се тражи одобрење У члану 2. наведени су износи за издавање одобрења за следеће акте: - За Просторно планску документацију и урбанистичко технички документе - Пројекте - Инфраструктурни објекти, изградња, реконструкција, санација и одржавање - Студија процене утицаја на животну средину - Оцена прихватљивости - Остало (привредне и културне манифестације, мото трке и др.) Завод за заштиту природе 100% Република
344 Накнаде за услуге Београдске берзе: 1. Једнократне накнаде 2. Годишње накнаде 3. Месечне накнаде Накнаде за услуге Београдске берзе: Закон о тржишту капитала - члан 116 (Сл. Гл. РС "Сл. гл РС, бр. 31/2011) Тарифник (Београдске берзе а.д) Сл. гл. РС", бр. 111/2005 и 44/2006. Чланови берзе 1) за подтачке од 1.1 до 1.6 видети I део Тарифника 2) Чланови Берзе плаћају годишњу чланарину која се уплаћује у једнаким месечним износима у укупном износу од - 120.000 динара 3) За послове одржавања апликације БЕЛЕX члан Берзе плаћа месечну накнаду, по радној станици, у износу од 6.000 динара Београдска берза
345 Накнаде за услуге Београдске берзе - ЛИСТИНГ 1. Једнократне накнаде, 2. Годишње накнаде Закон о тржишту капитала - члан 116 (Сл. Гл. РС "Сл. гл РС, бр. 31/2011) Тарифник (Београдске берзе а.д) Сл. гл. РС", бр. 111/2005 и 44/2006. Видети II део Тарифника 1.1. Пријем на берзанско тржиште 1.2. Укључење на слободно берзанско тржиште 2.1. За листинг и котацију на берзанском тржишту 2.2. Организовање трговања на слободном берзанском тржишту Београдска берза
346 Накнаде за услуге Београдске берзе - ЛИСТИНГ 1. Једнократне накнаде, 2. Годишње накнаде Закон о тржишту капитала - члан 116 (Сл. Гл. РС "Сл. гл РС, бр. 31/2011) Тарифник (Београдске берзе а.д) Сл. гл. РС", бр. 111/2005 и 44/2006. Видети II део Тарифника 1.1. Пријем на берзанско тржиште 1.2. Укључење на слободно берзанско тржиште 2.1. За листинг и котацију на берзанском тржишту 2.2. Организовање трговања на слободном берзанском тржишту Београдска берза
347 Накнаде за услуге Београдске берзе: - III ТРГОВАЊЕ 1. Провизије по основу закључених трансакција на Берзи 2. Провизије по основу закључених блок трансакција 3. Провизије по основу евиденције трансакција закључених ван Берзе Закон о тржишту капитала - члан 116 (Сл. Гл. РС "Сл. гл РС, бр. 31/2011) Тарифник (Београдске берзе а.д) Сл. гл. РС", бр. 111/2005 и 44/2006. 1.чланови Берзе који су закључили трансакцију 2. члан Берзе који је у блок трансакцији заступао продавца 3. правно лице које закључену трансакцију доставља на евиденцију Вредност трансакције Видети III део Тарифника : 1.1. За хартије од вредности листиране на берзанском тржишту 1.2. За хартије од вредности и друге финансијске инструменте којима се тргује на слободном берзанском тржишту 2.1. За закључене блок трансакције купопродаје акција, у износу од: 0,18% на вредност трансакције; 2.2. За закључене блок трансакције купопродаје других хартија од вредности, у износу од: 0,05% на вредност трансакције. 3. Провизију по основу закључених трансакција ван Берзе, плаћа правно лице које закључену трансакцију доставља на евиденцију, у износу од: 0,05% на вредност трансакције. Београдска берза, Комисија за хартије од вредности
348 Накнадее за услуге Београдске берзе: - IV ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 1. За услуге израде посебних и додатних извештаја о трговању: Закон о тржишту капитала - члан 116 (Сл. Гл. РС "Сл. гл РС, бр. 31/2011) Тарифник (Београдске берзе а.д) Сл. гл. РС", бр. 111/2005 и 44/2006. Подносилац захтева видети IV део Тарифника : За услуге израде посебних и додатних извештаја о трговању: 1.1. према хартији од вредности или према појединачном параметру 1.2. Статистички подаци Берзе, према појединачном параметру Београдска берза, Комисија за хартије од вредности
349 Накнаде за услуге Београдске берзе - V ОСТАЛЕ НАКНАДЕ 1. накнада по поднетом захтеву за привремену обуставу трговања хартијама од вредности издаваоца 2. накнаду по поднетом захтеву за искључење хартија од вредности издаваоца са тржишта Берзе Закон о тржишту капитала - члан 116, 127, 128 (Сл. Гл. РС "Сл. гл РС, бр. 31/2011) Тарифник (Београдске берзе а.д) Сл. гл. РС", бр. 111/2005 и 44/2006. Подносилац захтева по захтеву 1) 10.000 динара 2) 10.000 динара Београдска берза, Комисија за хартије од вредности
350 Такса за издавање решења по захтеву за појединачно изузеће рестриктивног споразума којим се изузеће не одобрава (члан 60. Закона) Закон о заштити конкуренције члан 60. став 6. ( "Сл. гл. РС", број 51/09) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције ("Сл. гл. РС", бр. 49/2011) Учесници на тржишту који подносе захтев по решењу 1.200,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате Комисија за заштиту конкуренције
351 Такса за издавање решења по захтеву за појединачно изузеће рестриктивног споразума којим се изузеће одобрава (члан 60. Закона) Закон о заштити конкуренције члан 60. став 6. ( "Сл. гл. РС", број 51/09) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције ("Сл. гл. РС", бр. 49/2011) Учесници на тржишту који подносе захтев по решењу 1.200,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате Комисија за заштиту конкуренције
352 Такса за издавање акта о одбацивању пријаве концентрације (члан 65. став 4. Закона о заштити од конкуренције) Закон о заштити конкуренције члан 60. став 5. ( "Сл. гл. РС", број 51/09) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције ("Сл. гл. РС", бр. 49/2011) Учесници на тржишту чија пријава концентрације не испуњава потребне услове у складу са Законом по акту 500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате Комисија за заштиту конкуренције
353 Такса за издавање акта о обустављању поступка по пријави концентрације (члан 38. Закона) Закон о заштити конкуренције члан 38. ( "Сл. гл. РС", број 51/09) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције ("Сл. гл. РС", бр. 49/2011) Учесници на тржишту који подносе захтев 900,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате; Комисија за заштиту конкуренције
354 Такса за издавање решења о забрани концентрације (члан 65. став 3. Закона) Закон о заштити конкуренције члан 65. ( "Сл. гл. РС", број 51/09) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције ("Сл. гл. РС", бр. 49/2011) Учесници на тржишту који подносе захтев по решењу 1.200,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате Комисија за заштиту конкуренције
355 Такса за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку (члан 65. ст. 1. и 3. Закона о заштити конкуренције) Закона о заштити конкуренције члан 65. ( "Сл. гл. РС", број 51/09) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције ("Сл. гл. РС", бр. 49/2011) Учесници на тржишту који подносе захтев годишњи приход свих учесника у концентрацији оствареног у претходној обрачунској години 0,03% од заједничког укупног годишњег прихода свих учесника у концентрацији оствареног у претходној обрачунској години, с тим да износ накнаде не може бити виши од 25.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате Комисија за заштиту конкуренције
356 Такса за издавање решења о одобрењу концентрације у испитном поступку и условном одобрењу концентрације (члан 65. став 3. и члан 66. Закона о заштити конкуренције) Закон о заштити конкуренције члан 65. и 66. ( "Сл. гл. РС", број 51/09) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције ("Сл. гл. РС", бр. 49/2011) Учесници на тржишту који подносе захтев годишњи приход свих учесника у концентрацији оствареног у претходној обрачунској години 0,07% од заједничког укупног годишњег прихода свих учесника у концентрацији оствареног у претходној обрачунској години, с тим да износ накнаде не може бити виши од 50.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате Комисија за заштиту конкуренције
357 Такса за издавање акта о продужењу рока за даљу продају акција или удела по захтеву стицаоца акција или удела (члан 18. став 2. Закона о заштити конкуренције) Закон о заштити конкуренције члан 65. ( "Сл. гл. РС", број 51/09) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције ("Сл. гл. РС", бр. 49/2011) Стицалац акција 700,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате Комисија за заштиту конкуренције
358 Такса за издавање акта у вези са чланом 132. став 10. Закона о стечају којим се одлучује о продаји целокупне имовине стечајног дужника или имовинске целине са аспекта примене Закона 1)Закон о стечају члан 132. став 10 ("Сл. гл РС", бр. 104/2009.) 2)Закона о заштити конкуренције члан 65. ( "Сл. гл. РС", број 51/09) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције ("Сл. гл. РС", бр. 49/2011) Стицалац имовине 1.200,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате Комисија за заштиту конкуренције
359 Такса за издавање акта у вези са чланом 157. став 3. Закона о стечају којим се одлучује о мерама предвиђеним планом реорганизације са аспекта примене тог закона Закон о стечају члан 157. став 3 ("Сл. гл РС", бр. 104/2009.) Тарифник о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције ("Сл. гл. РС", бр. 49/2011) Подносилац плана организације 1.200,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате Комисија за заштиту конкуренције
360 Накнада трошковa издавања вредносних образаца и регистарских таблица у бруто износу и фотокопирање документације Закон о полицији - 182. став 3 ("Сл. гл. РС", бр. 101/2005 и 92/2011.) Уредба о висини накнада за услуге које пружа Министарство унутрашњих послова ("Сл. гл. РС", бр. 3/2009, 102/2010, 22/2012, 31/2013 и 57/2013) Физичка и правна лица видети члан 2. став 1.. и 2. Завод за израду новчаница 100% Република
361 Накнада за обезбеђивање спортских сусрета и других јавних манифестација у складу са законом Закон о полицији - 182. став 3 ("Сл. гл. РС", бр. 101/2005 и 92/2011.) Уредба о висини накнада за услуге које пружа Министарство унутрашњих послова ("Сл. гл. РС", бр. 3/2009, 102/2010, 22/2012, 31/2013 и 57/2013) Спортске организације, организатори манифестација по сату, км Видети члан 5. Уредбе – апсолутни износи Полицијска управа 100% Република
362 Накнада за давање сагласности за стављање фискалне касе у промет Закон о фискалним касама- Члан 22. ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004 и 93/2012) Произвођач фискалних каса Утврђује се приликом објављивања јавног позива за давање сагласности 100% Република
363 Накнада за испитивања оружја, делова, направа и муниције подносилац захтева плаћа накнаду Закон о испитивању ручног ватреног оружја, направа и муниције - члан 25. (Службеном листу СЦГ", бр. 31/2004) Ценовник Завода Произвођач, увозник, овлашћени сервисер или власник ( видети чланонве 18-22 Закона) по прегледу и врсти оружја Завод за испитивање оружја и муниције - Крагујевац
364 Накнаде за радње које се предузимају и акте који се издају у поступку испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала Закон о контроли предмета од драгоцених метала - Члан 30 ("Сл. гл. РС", бр. 36/2011) Уредба о висини и начину плаћања накнада за извршавање послова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала(Сл.гл. РС, бр. 50/2013) Произвођачи, увозници, односно имаоци предмета у својини грађана, као и други субјекти који су поднели захтев Дирекцији или овлашћеном телу по захтеву и маси драгценог метала Видети чланове 2-10. Уредбе - апсолутни износи Дирекција за мере и драгоцене метале 100% Република
365 Накнаде за пружање услуга из области метеоролошке и хидролошке делатности Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности - Члан 15. ("Сл. гл.у РС", бр. 88/2010) Уредба о утврђивању накнаде за пружање услуга из области метеоролошке и хидролошке делатности ( Сл. гл. РС", бр. 37/2013 ) Корисник услуга Видети члан 2. Уредбе Републички хидрометеоролошки завод 100% Република
366 Накнада за баждарење Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама: 98. и 99. ("Сл. гл. РС", бр. 73/2010 и 121/2012) Правилник о висини таксе за пружање стручне услуге вршења техничког надзора над бродовима унутрашње пловидбе ("Сл. гл. РС", бр. 114/2013) домаћи брод који се уписује у домаћи уписник као и страни брод који у домаћој луци, односно пристаништу висина се утврђује према регистарској тонажи, односно највећој дозвољеној истиснини брода који нема сведочанство о баждарењу или исправу која се признаје у Републици Србији. видети Тарифник у Прилогу Правилника Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу 100% Република
367 Накнада за троошкове полагања испита за стручну оспособљеност за обављање послова возача возила за транспорт опасног терета Закон о транспорту опасног терета - члан 68. (Сл. гл. РС", бр. 88/2010) Правилник о програму и начину полагања испита за стручну оспособљеност за обављање послова возача возила за транспорт опасног терета, саставу комисије и износу трошкова полагања испита ("Сл. гл. РС", бр. 27/2013) Авио-превозник по пријави члан 10. Правилника: Трошкови полагања испита износе 6.000,00 динара и уплаћују се на посебан рачун у корист буџета Републике Србије. Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије Управа за транспорт опасног терета 100% Република
368 Посебне накнаде остварене закључењем уговора о продаји капитала, односно имовине друштава за осигурање Закон о осигурању - члан 243в став 4. (Сл. гл. РС", бр. 55/2004, 70/2004, 61/2005, 101/2007, 107/2009, 99/2011 и 119/2012. ) Правилник о висини посебне накнаде (провизије) остварене закључењем уговора о продаји капитала, односно имовине друштава за осигурање "Сл. гл. РС", бр. 7/2008 Купац друштва за осигурање Провизија се обрачунава и наплаћује из средстава остварених од продаје капитала, односно имовине у поступку приватизације, пре уплате тих средстава на уплатни рачун буџета Републике Србије. Висина провизије износи 0,9% од уговорене цене. Агенција за осигурање депозита 100% Република
369 Накнада за давање сагласности, дозвола, мишљења и потврда ЈВП "Воде Војводине" у поступку вршења јавних овлашћења. Закон о водама ("Сл. гл. РС", бр. 46/91, 53/93 и 54/96.) -члан 89, члана 96. став, члан 118. Одлука о начину одређивања стварних трошкова ЈВП "Воде Војводине" у поступку вршења јавних овлашћења ("Сл. лист АПВ", бр. 12/2010) Стварни трошкови ЈВП "Србијаводе" у поступку издавања водопривредних услова, сагласности, дозвола, мишљења и потврда утврђују се у зависности од врсте водопривредних објеката и сложености радова које је потребно извести, цене часа рада запослених на обради захтева, као и броја часова неопходних за поступање по сваком појединачном захтеву. члан 3. и члан 4. Одлуке ЈВП "Воде Војводине" 100% АП Војводина
370 Накнада за захтев за давање мишљења о предлогу тарифе Закон о ауторском и сродним правима - члан 201. став 3. ("Сл. гл. РС", бр. 104/2009, 99/2011 и 119/2012) Накнаду за рад председника и чланова Комисије сносе у подједнаким деловима организација за колективно остваривање ауторског, односно сродних права која је поднела захтев за давање мишљења о предлогу тарифе који се односи на спор са једним репрезентативним удружењем корисника или индивидуалним корисником и репрезентативно удружење корисника ауторских дела и предмета сродних права из одређене делатности или индивидуални корисник, односно странке које траже мишљење и учествују у поступку пред Комисијом основна месечна плата судије окружног суда, за поступање поо једном захтеву за мишљење о предлогу тарифе Висина накнаде за рад члана Комисије износи 20% основне месечне плате судије окружног суда, за поступање по једном захтеву за мишљење о предлогу тарифе, а висина накнаде за рад председника Комисије једнака је накнади члана, увећана за 10%. Завод за интелектуалну својину 100% Република
371 Накнада за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије Закона о метрологији - члан 35. став 3. (Сл. гл. РС", бр. 30/2010) Уредба о висини и начину плаћања накнада за спровођење оверавања мерила, метролошких експертиза, испитивања типа мерила, испитивања претходно упакованих производа и других послова из области метрологије ("Сл. гл. РС", бр. 68/2010, 72/2010 и 50/2013.) подносилац захтева "1) утврђеном Прилогом; 2) започети радни час за оверавање мерила која нису обухваћена Прилогом" "1) утврђеном Прилогом; 2) од 1.400 динара по започетом радном часу за оверавање мерила која нису обухваћена Прилогом" Дирекција за мере и драгоцене метале 100% Република
372 Накнада за вршење промета дивље флоре и фауне Члан 27. Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004 и 36/2009.) Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне ("Сл. гл. РС", бр. 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2009 и 69/2011) Правно лице, односно предузетник које врши промет врста дивље флоре и фауне дужно је да плаћа накнаду Цена коју утврђује Министарство надлежно за послове трговине 10% у односу на формиране цене заштићених врста на годишњем нивоу Завод за заштиту природе Србије 100% Република
373 Накнада за дозволу да могу сакупљати заштићене врсте као матична легла, односно засаде из природних станишта ради заснивања узгајалишта (плантаже, расадници и други облици узгајалишта) Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004 и 36/2009.) Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне ("Сл. гл. РС", бр. 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2009 и 69/2011) Правна и физичка лица и предузетници члан 7. став 3. уредбе 10% у односу на формиране цене заштићених врста на годишњем нивоу Завод за заштиту природе Србије 100% Република
374 Накнада за дозволу за сакупљање и стављање у промет заштићених врста Закон о заштити животне средине ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004 и 36/2009.) Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне ("Сл. гл. РС", бр. 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2009 и 69/2011) Правна и физичка лица и предузетници члан 16. став 3. уредбе За сакупљање и стављање у промет заштићених врста сврхе плаћа се накнада у износу од 10% у односу на формиране цене заштићених врста на годишњем нивоу. Завод за заштиту природе 100% Република
375 Накнаде за издавање акта о условима заштите природе из надлежности Завода за заштиту природе Србије Закона о заштити природе - 9. став 7. ("Сл. гл. РС", бр. 135/2004 и 36/2009.) Правилник о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе ("Сл. гл. РС", бр. 73/2011 и 106/2013) Подносилац захтева за издавање Решења о условима: Носилац пројекта, односно правно лице, предузетник и физичко лице које користи природне ресурсе, обавља грађевинске и друге радове, активности и интервенције у природи дужно је да поступа у складу са мерама заштите природе утврђеним у плановима, основама и програмима и у складу са пројектно-техничком документацијом. Правно лице, предузетник и физичко лице из става 3. овог члана дужно је да по престанку радова и активности изврши санацију, односно рекултивацију у складу са овим законом и другим прописима. Према врсти и предмету захтева Видети члан 2. Правилника – Апсолутни износи Завода за заштиту природе Србије 100% Република
376 Чланарина за чланове лекарске коморе Закон о коморама здравствених радника - члан 4,члан 7. став 1. тачка 9. (("Сл. гл. РС", бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о висини накнаде за чланарину за 2013. годину ("Сл. гл. РС", бр. 31/2013) доктор медицине који као професију у Републици Србији обављају послове здравствене делатности у здравственим установама (основане средствима у државној или приватној својини) и у приватној пракси, у установама социјалне заштите, заводима за извршење заводских санкција, у државним органима, на факултетима, односно школама здравствене струке, амбулантама медицине рада које образују послодавци и у другим установама у којима се обавља здравствена делатност у складу са законом, за осниваче здравствених установа, основане средствима у приватној својини и осниваче приватне праксе месечна нето зарада 0,8 % нето месечне зараде Лекарска комора Србије
377 Наканада за издавање лиценце Закон о коморама здравствених радника - члан 4,члан 7. став 1. тачка 9. (("Сл. гл. РС", бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о висини накнаде за издавање лиценце и привремене лиценце за 2013. годину "Сл. гл. РС", бр. 31/2013 доктор медицине 1) 2.000 динара 2) страном држављанину 10.000 динара Лекарска комора Србије
378 Накнада за упис у Именик Коморе за све лекаре Закон о коморама здравствених радника - члан 4,члан 7. став 1. тачка 9. (("Сл. гл. РС", бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о висини накнаде за упис у Именик Коморе за 2013. годину ( Сл. Гл .РС, бр. 31/2013) доктор медицине за све лекаре износи 6.000,00 динара једнократно Лекарска комора Србије
379 Накнада за издавање извода, потврда и уверења члановима Коморе Закон о коморама здравствених радника - члан 4,члан 7. став 1. тачка 9. (("Сл. гл. РС", бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о висини накнада за издавање извода, уверења и потврда за 2013. годину ("Сл. гл. РС", бр. 31/2013) доктор медицине 500,00 динара Лекарска комора Србије
380 Накнаде и чланарине Стоматолошке коморе Србије Закон о коморама здравствених радника - члан 4,члан 7. став 1. тачка 9. (("Сл. гл. РС", бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука Стоматолошке коморе Србије (о утврђивању чланарине чланова Стоматолошке коморе) (Сл. гл РС", бр. 115/2008) Доктор стоматологије 1) 1.000 динара за упис у Именик 2) 1.000 динара за издавање лиценце 3) чланарина 5е у динарској противвредности Стоматолошка комора Србије;
381 Накнаде и чланарине Фармацеутске коморе Србије Закон о коморама здравствених радника - члан 4,члан 7. став 1. тачка 9. (("Сл. гл. РС", бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије ( "Сл гл РС", бр. 27/2011, 50/2012 и 21/2013) Дипломирани фармацеут 1) упис у именик чланова Коморе 3.000 динара 2)Надокнада за издавање и обнављање лиценце 7.000 динара 3) Надокнада за издавање извода из именика чланова Коморе, износи 1000 динара 4) Надокнада за издавање уверења и потврда о евиденцијама које води Комора износи 500 динара Фармацеутска комора Србије;
382 Накнаде и чланарине Коморе биохемичара Закон о коморама здравствених радника - члан 4,члан 7. став 1. тачка 9. (("Сл. гл. РС", бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о висини чланарине и надокнада за 2013. годину("Сл. Гл. РС", бр. 18/2013) Дипломирани биохемичар "Годишња чланарина - 10.000,00 динара -уписнине у Именик Коморе - 3.000,00 динара; - Износ за издавање Лиценце - 5.000,00 динара; - Износ за издавање извода из - 1.000,00 динара; - Износ за издавање потврда - 200,00 динара. " Комора биохемичара Србије
383 Накнада чланарине за чланове Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Закон о коморама здравствених радника - члан 4,члан 7. став 1. тачка 9. (("Сл. гл. РС", бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о висини чланарине за чланове Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије ( Сл. Гл РС 3/2012 ) Медицинске сестре и здравствени техничари месечна нето зарада Висина чланарине за медицинске сестре и здравствене техничаре износи 0,6 % од нето месечне зараде. Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
384 Накнада за издавање новог лиценцног листа, због насталих промена у подацима са лиценцног листа, након издавања лиценце Закон о коморама здравствених радника - члан 4,члан 7. став 1. тачка 9. (("Сл. гл. РС", бр. 107/2005 и 99/2010) Одлука о висини накнада за издавање извода, уверења и потврда за 2013. годину (("Сл. гл. РС", бр. 31/2013) Доктор медицине 200,00 динара Лекарска комора Србије
385 Накнада за извршавање послова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала Закона о контроли предмета од драгоцених метала - члан 30. став 3. ("Сл. Гл. РС", бр. 36/2011) Уредба о висини и начину плаћања накнада за извршавање послова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцених метала ("Сл. гласник РС", бр. 50/2013) подносилац захтева (произвођач, увозник, заступник) по граму драгоценог метала садржана у прилогу уредбе Дирекција за мере и драгоцене метале 100% Република
386 Годишња накнада за електронски сертификат 1) Закон о пореском поступку и пореској администрацији - члан 41. ("Сл. гл. РС", бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009 , 53/2010 , 101/2011 , 2/2012, 93/2012, 47/2013 2) Закон о електронском потпису ( Сл. Гл. РС ) члан 14. и члан 16. став 1. Одлука о утврђивању цена услуга Сертификационог тела Поште, МУП-а, ПК, Халком-а Правно лице Врста и дужина трајања електронског сертификата утврђена Одлукама (Ценовницима) овлашћених Сертификационих тела 1. Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија" РЈ за електронско пословање-ЦЕПП; 2. Привредна Комора Србије-ПКС ЦА 3. МУП Републике Србије и 4. ХАЛЦОМ БГ ЦА
387 Накнаде трошкова поступка разврставања угоститељских објеката у категорије у зависности од њихове врсте, подврсте и величине Закон о туризму - члан 68. став 15. ("Сл. Гл. РС", бр. 36/09 и 88/10) "Уредба o висини и врсти трошкова у поступку разврставања угоститељских објеката у категорије, у зависности од њихове врсте, подврсте и величине (""Службени гласник РС"", бр. 69/2011) " Власник, оснивач угоститељског објекта за смештај врсте хотел, мотел, туристичко насеље, пансион и камп врста и величина угоститељског објекта Видети члан 2. - 6. Уредбе Надлежни орган јединице локалне самоуправе 100% Република
388 Трошкови поступка регистрације и овере реда вожње у међумесном превозу Закон о превозу у друмском саобраћају - члан 16. ("Сл.гл. РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/2011) "Уредба о трошковима поступка регистрације и овере реда вожње и испуњености прописаних услова у превозу у друмском саобраћају (""Службени гласник РС"", број 36/10) " Управљач аутобуском станицом, аутопревозник 15.000 динара републички инспектор за друмски саобраћај 100% Република
389 Трошкови поступка утврђивања испуњености прописаних услова за отпочињање и обављање јавног превоза у друмском саобраћају Закон о превозу у друмском саобраћају - члан 42. ("Сл.гл. РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/2011) Уредба о трошковима поступка регистрације и овере реда вожње и испуњености прописаних услова у превозу у друмском саобраћају Управљач аутобуском станицом, аутопревозник, 8.000 динара републички инспектор за друмски саобраћај 100% Република
390 Трошкови поступка утврђивања испуњености прописаних услова за рад аутобуских станица Закон о превозу у друмском саобраћају - члан 43. став 1. ("Сл.гл. РС", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/2011) "Уредба о трошковима поступка регистрације и овере реда вожње и испуњености прописаних услова у превозу у друмском саобраћају " Управљач аутобуском станицом, аутопревозник 25.000 динара републички инспектор за друмски саобраћај 100% Република
391 Трошкови здравствене инспекције насталих у поступку по захтеву странке: Закон о здравственој заштити - члан 250. став 2.("Сл. Гл. РС", број 107/05) Правилник о висини трошкова здравствене инспекције у поступку по захтеву странке (Сл. Гл. РС , бр. 17/2009) странка односно подносилац захтева према обиму и начину предузимања прописаних радњи здравственог инспектора, сразмерно специфичности, сложености и значају предмета надзора 1) 38.000,00 динара по објекту; 2) 22.100,00 динара по објекту; 3) 32.000,00 динара по објекту; 4) 22.100,00 динара; 5) 22.100,00 динара 6) 22.100,00 динара; 7) 22.000,00 динара, 8) 13.000,00 динара; 9) 28.000,00 динара. Здравствена инспекција 100% Република
392 Такса за употребу обале Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама - члан 229. (Сл. гл РС, бр. 73/2010 и 121/2012) Одлука о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси - члан 3 ("Сл.гл. РС", бр. 115/2013) "Прималац или крцатељ чији се терет укрцава или искрцава у луци, односно пристаништу или привременом претоварном месту. У случају превоза путника, обвезник плаћања таксе за употребу обале је путник." недељива тона укрцаног, односно искрцаног терета и намена терета, или број укрцаних/искрцаних путника. http://dopuna.ingpro.rs/1PDF/52027.pdf Агенција за управљање лукама 100% Република
393 Такса за пристајање уз оперативну обалу или пристан Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама - члан 229. (Сл. гл РС, бр. 73/2010 и 121/2012) Одлука о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси - члан 4. ("Сл.гл. РС", бр. 115/2013) власник брода који користи луку, односно пристаниште у сврху укрцавања или искрцавања терета или путника. За бродове који вију страну заставу таксу за пристајање плаћа агент брода или представништво привредног друштва које је уписани власник брода а које је регистровано у Републици Србији. дужни метар за путничке бродове, односно носивост брода или снага машинског уређаја за погон по kW за потискиваче и тегљаче, као и време проведено у луци на укрцавању и/или искрцавању терета или путника. http://dopuna.ingpro.rs/1PDF/52027.pdf Агенција за управљање лукама 100% Република
394 Лежарина Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама - члан 229. (Сл. гл РС, бр. 73/2010 и 121/2012) Одлука о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси - члан 5. ("Сл.гл. РС", бр. 115/2013) Власник брода који користи луку, односно пристаниште у било коју другу сврху различиту од оне за коју се плаћа такса за употребу обале. За пловила која вију страну заставу лежарину плаћа агент пловила или представништво привредног друштва које је уписани власник пловила а које је регистровано у Републици Србији. недељиви метар дужине брода и недељиви дан од 24 часа за свако пловило, а почиње да тече три часа након истека времена потребног за укрцавање, односно искрцавање терета, односно након истека времена за боравак путничког пловила према најављеном реду пловидбе. http://dopuna.ingpro.rs/1PDF/52027.pdf Агенција за управљање лукама 100% Република
395 Tаксa за лучку навигациону сигнализацију Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама - члан 229. (Сл. гл РС, бр. 73/2010 и 121/2012) Одлука о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси - члан 6. ("Сл.гл. РС", бр. 115/2013) Власник брода који упловљава, односно испловљава из луке, односно пристаништа. За брод који вије страну заставу таксу за лучку навигациону сигнализацију плаћа агент брода или представништво привредног друштва које је уписани власник брода а које је регистровано у Републици Србији. врста и носивост брода http://dopuna.ingpro.rs/1PDF/52027.pdf Агенција за управљање лукама 100% Република
396 Такса за коришћење друмске и железничке инфраструктуре Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама - члан 229. (Сл. гл РС, бр. 73/2010 и 121/2012) Одлука о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси - члан 7. ("Сл.гл. РС", бр. 115/2013) друмски, односно железнички превозник који превозе терет који се допрема, односно отпрема из луке недељива тона терета који се допрема, односно отпрема из луке, односно пристаништа. http://dopuna.ingpro.rs/1PDF/52027.pdf Агенција за управљање лукама 100% Република
397 Такса за оперативну употребу луке односно пристаништа Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама - члан 229. (Сл. гл РС, бр. 73/2010 и 121/2012) Одлука о врсти, висини и начину плаћања лучких и пристанишних такси - члан 8. ("Сл.гл. РС", бр. 115/2013) лучки оператер који користи луку, односно пристаниште на основу одобрења за обављање лучких делатности. тржишна вредност лучког земљишта које чини конкретно лучко подручје на дан покретања поступка за јавно прикупљање понуда од стране Агенције за управљање лукама, увећана за коефицијент који се одређује према положају луке, односно пристаништа на мрежи унутрашњих водних путева Републике Србије и инфраструктурне повезаности са другим видовима транспорта. Одређује се уговором Агенција за управљање лукама 100% Република
398 Накнада за мерно место Закон о енергетици - члан 15 и 67. ("Службени гласник РС", број 84/2004) Тарифни систем за обрачун електричне енергије за тарифне купце (Службени гласник РС", бр. 1/2007, 31/2007, 50/2007, 81/2007, 21/2008, 109/2009, 100/2010 и 96/2011.) - члан 35. све категорије купаца ( физичка и правна лица) 3% максимално одобреног прихода трговца на мало електричном енергијом утврђеног у складу са Методологијом за одређивање тарифних елемената за обрачун цена електричне енергије за тарифне купце - "Службени гласник РС" број 68/2006 израчунава се као 1/12 количника максимално одобреног прихода трговца на мало обрачунатог у складу са Методологијом и укупног броја свих мерних места утврђеног у складу са чланом 14. овог тарифног система. (укупан број свих мерних места свих купаца) Агенција за енергетику, Трговац на мало електичном енергијом,
399 Накнада за вршење контроле органске производње од стране овлашћених организација Закон о органској производњи - члан 17. и 18. (Сл. Гл. РС 30/2010) Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње - ("Службеном гласнику РС", бр. 48/2011 и 40/2012) Произвођачи органске хране Одређује овлашћена контролна организација врши процену трошкова вршења контроле Одређује овлашћена контролна организација http://www.serbiaorganica.info/kako-do-sertifikata/kontrolne-organizacije/
400 Naknada za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte Zakon o robnim rezervama Uredba o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte Apsolutni iznos
401 Naknada za korišćenje zaštićenog područja PIO "Subotička peščara" Zakon o zaštiti prirode ( član 70.) Odluka o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika "Subotička peščara" Pravno lice preduzetnik i građani koji na Zaštićenom području obavljaju delatnost iskorišćavaju prirodne vrednosti i na drugi način koriste zaštićeno područje i njegove pogodnosti Po tarifniku
402 Troškovi obeležavanja ( markiranja) derivata nafte Uredba o obeležavanju ( markiranju) derivata nafte (Sl. glasnik RS", br. 46/2013) Pravno lice koje stavlja u promet derivate nafte na tržište Republike Srbije Republika 100%
403 Javnobeležnička tarifa Zakon o javnom beležništvu Javnobeležnička tarifa ( ("Sl. glasnik RS", br. 91/2014, 103/2014 i 138/2014) Stranka u postupku Nagrada za obavljeni posao javnog beležnika određuje se: 1) prema vrednosti predmeta pravnog posla ili radnje; 2) u fiksnom iznosu; 3) prema utrošenom vremenu za pripremu i obavljanje određene radnje.