Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Radna tela

Kao jedan od mehanizama za aktivno uključivanje članova i partnera NALED-a u planiranje i sprovođenje inicijativa za unapređenje poslovnog okruženja, NALED pruža mogućnost svojim članovima da na sopstvenu inicijativu formiraju različita radna tela (Savez / Forum / Savet) kako bi udruženim snagama u pojedinim oblastima doprineli unapređenju regulatornog okvira za poslovanje i jačanju kapaciteta lokalnih samouprava. Do sada su radna tela NALED-a beležila velike uspehe u ostvarenju ciljeva zarad kojih su osnovani, a među njima najuspešniji su bili Savet za regulatornu reformu, Savet za IT, Savet za mala i srednja preduzeća, Savet za bankarstvo i finansije, Radna grupa za razvoj preduzetništva i SEKO za konkurentnost. 


PROCEDURA ZA FORMIRANJE RADNIH TELA U OKVIRU NALED-A


• Najmanje 7% članova NALED-a iz više različitih sektora podnosi inicijativu Izvršnoj kancelariji i Upravnom odboru NALED-a za formiranje radne grupe (“Saveza”) posvećene konkretnoj regulatornoj temi/oblasti od značaja za ekonomski razvoj i unapređenje poslovnog ambijenta Srbije – inicijativa sadrži spisak članova i predlog teme sa obrazloženjem

• Po ispunjavanju navedenih uslova, u okviru konstitutivne sednice članovi donose Povelju o osnivanju Saveza, kojom se definišu ciljevi, privilegije i odgovornosti članova Saveza i formalno uspostavlja Savez; formiraju Inicijalni odbor (osnivači) koji će u budućnosti donositi odluke o prijemu novih članova u Savez i biraju prvog predsedavajućeg iz svojih redova (najčešće inicijatora)

• Članovi Saveza po automatizmu prelaze u kategoriju “Lidera” NALED-a i plaćaju uvećani članski doprinos iz kojeg se finansiraju osnovni troškovi administriranja i ekspertske podrške radu Saveza koji se oslanja na institucionalne i organizacione kapacitete NALED-a

• Pored upravljačkog (reprezentativnog) nivoa koji donosi odluke i zastupa Savez u javnosti i odnosima sa institucijama i drugim ciljnim grupama, članovi Saveza su dužni da opredele najmanje jednu osobu kao operativni kontakt iz svoje organizacije

• Savez je zadužen za formulisanje politika NALED-a u izabranoj regulatornoj oblasti, definisanje prioriteta i konkretnih inicijativa ka Vladi i Parlamentu, pripremu projekata usmerenih na realizaciju ciljeva Saveza i prikupljanje dodatnih sredstava za njihovu realizaciju

• Savez ima mogućnost da pokreće inicijative u ime NALED-a, u delu koji se odnosi na regulatornu oblast za koju je formiran, kao i da koristi NALED-ove redovne mehanizme u zagovaranju regulatornih reformi, u koordinaciji sa Izvršnom kancelarijom: priprema predloga za Sivu knjigu propisa, stručni doprinos za Kvartalni izveštaj o statusu reformi, uključivanje relevantnih zakona u Barometar podzakonskih akata, pokretanje inicijativa pri Ekonomskom kokusu Narodne skupštine, aktivno učešće u radnim grupama za izradu relevantnih propisa, predlaganje tema za Forum stručanjaka za LER, javno zagovaranje reformi kroz Ekonomski bilten za medije i dr.

• Informacije o članovima i aktivnostima Saveza postavljaju se na sajtu i promovišu na društvenim mrežama NALED-a, a članovi Saveza imaju pravo na vizit karte, korišćenje elektronskog potpisa u emailu i oznake za članstvo u NALED-u i Savezu na sajtu i promotivnim materijalima

• Savez deluje u skladu sa Statutom i Etičkim kodeksom NALED-a