Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Regulatorne inicijative

# Inicijativa Pokrenuto Opis
1. Psi lutalice Mart 2015. Zbog izuzetno visokih troškova koje lokalne samouprave imaju po osnovu isplata odštetnih zahteva za ujede pasa lutalica, pokrenuta je inicijativa za formiranje jedinstvenog registra odštetnih zahteva i određivanja minimuma kliničkog protokola koji se mora poštovati od strane lekara.
2. Zakon o elektronskom poslovanju Jun 2014. Privreda uveliko ukazuje na troškove koje ima zbog obaveze čuvanja raznovrsne papirne dokumentacije i nerazvijenosti legislative i prakse elektronskog poslovanja. Posebno je problematično što ne postoji ustanovljen pravni okvir za dugotrajno čuvanje poslovne dokumentacije u elektronskom obliku, što će biti predmet Zakona o elektronskom poslovanju. Elektronsko poslovanje je već prepoznato u delu legislative, ali je neophodno zaokružiti pravne okvir i ustanoviti praksu u postupanju nadležnih organa. Zagovaramo i uspostavljanje jedinstvene elektronske pisarnice organa javne uprave, kako bi organi međusobno razmenjivali službene podatke i imali uvid u službene evidencije, kako bi građane i privredu oslobodili suvišnih i skupih administrativnih postupaka.
3. Zakon o socijalnom preduzetništvu Feb 2015.  
4. Zakon o bezbednosti hrane i pravilnici, inspekcija i carina Feb 2015. Neophodno je potpuno harmonizovati zakonski okvir sa evropskim zakonodavstvom u oblasti bezbednosti hrane. Posebno ukazujemo na neophodnost unapređenja inspekcijskog nadzora hrane u prekograničnom i unutrašnjem prometu, smanjenja administrativnih barijera, troškova za privredu i minimiziranja koruptivnog rizika.
Zakon o bezbednosti hrane
Pravilnik o deklarisanju, obeležavanju i reklamiranju proizvoda
Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa
Pravilnik o analizi rizika i načinu, učestalosti uzorkovanja
Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za osvežavajuća bezalkoholna pića
5. Brendiranje suncobrana i frižidera u Beogradu   Prema predlogu predstavnika Grada Beograda predviđeni su novi tehnički uslovi za senila koja predviđaju rigorozna pravila brendiranja. Namera je da se nađe prihvatljivo rešenje za proizvođače, vlasnike objekata i predstavnike grada.
6. Vaučeri za sezonske radnike Avg 2015. Zalažemo se za donošenje posebnog zakona o sezonskom radu kojim bi se za obavljanje sezonskih poslova na otvorenom u sektoru poljoprivrede (ne stočarstva) omogućilo jednostavno zasnivanje radnog odnosa sa sezonskim radnicima na dan, putem vaučera za koje su unapred plaćeni porez i doprinosi.
7. Takse za otpad (Gorenje) Jun 2015. Institut produžene odgovornosti proizvođača i uvoznika proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada postoji u zemljama okruženja i EU. Namera je da se na primerima dobre prakse predlozi sistem upravljanja ovim proizvodima koji će biti održiv, najekonomičniji i prihvatljiv kako za proizvođače, uvoznike, reciklere, tako i za državu, vodeći na prvom mestu računa o zaštiti životne sredine.
8. Procedura za porodilje   Za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite (porodiljsko bolovanje) dostavlja se 12 dokumenata, od izveštaja o privremenoj sprečenosti za rad, izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu, preko rešenja iz APR-a, ugovora o radu, fotokopije prijava na Fond za PIO i Fond za zdravstvo, fotokopije radne knjižice, rešenja o porodiljskom odsustvu, rešenja o odsustvu radi nege deteta, potvrdu o broju zaposlenih, pa do obračuna zarada za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu kada počinje bolovanje,izvodi banke o plaćenim doprinosima itd. Ukupno se traži čak 86 "papira".
10 Promotivno-edukativna kampanja podizanja svesti o štetnosti sive ekonomije 2013. U okviru aktivnosti usmerenih na suzbijanje sive ekonomije predviđena je sveobuhvatna medijska i edukativna kampanja sa nagradnom igrom izvlačenja fiskalnih računa i takmičenjem za najodgovorniji grad, a donatori za sprovođenje bi bili odgovorni privrednici i međunarodne organizacije.