Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Kriterijumi CSR certifikacije

NALED je u saradnji sa Smart Kolektivom i BCIF-om identifikovao 119 kriterijuma i indikatora na osnovu kojih se objektivno procenjuje da li i u kojoj meri određena kompanija posluje društveno odgovorno. Potvrdu o društvenoj odgovornosti stiču one kompanije koje uspešno odgovore na preko 75% indikatora, koji su grupisani u pet podjednako važnih oblasti:

 1. Korporativno upravljanje – transparentan i etičan sistem vođenja i nadziranja kompanije
 2. Tržište – fer odnos prema dobavljačima, konkurentima i kupcima
 3. Radno okruženje – bezbedni i motivišući uslovi za rad
 4. Lokalna zajednica – podrška ekonomskom i društvenom razvoju lokalne zajednice
 5. Životna sredina – minimizovanje negativnih uticaja na prirodno okruženje

Indikatori su gradirani prema različitim nivoima značaja na: eliminacione, vrlo uticajne, uticajne i dopunske. Eliminacioni indikatori predstavljaju uslov za certifikaciju i govore o fundamentalnim principima i praksama društvene odgovornosti, dok dopunski indikatori govore o naprednim praksama koje još uvek nisu u velikoj meri zastupljene u Srbiji.

Da bi kompanija mogla uspešno da prođe proces CSR certifikacije, potrebno je da u potpunosti ili delimično odgovori na preko 20 eliminacionih indikatora:

Korporativno upravljanje

 • Kompanija ima transparentne procedure o izboru i radu menadžmenta
 • Svi akcionari i investitori imaju jednak i pravovremen pristup relevantim informacijama o poslovanju kompanije
 • Finansijski izveštaji kompanije su javno dostupni
 • Podaci o strukturi vlasništva kompanije su javno dostupni
 • Informacije o sektorima i tržištima na kojima kompanija posluje su javno dostupne
 • Kompanija poštuje principe anti-monopolskog ponašanja i zaštite konkurencije
 • Društvena odgovornost i održivi razvoj inkorporirani su u misiju, viziju ili strategiju kompanije
 • Kompanija ima Etički kodeks ponašanja sa kojim su upoznati svi zaposleni
 • Kompanija ima definisane principe društvene odgovornosti

Tržište

 • Kompanija adekvatno informiše potrošače / klijente o svojim proizvodima i uslugama
 • Kompanija ima posebnu službu / kanal komunikacije za primedbe i reklamacije potrošača / klijenata

Radno okruženje

 • Kompanija garantuje jednake mogućnosti pri zapošljavanju
 • Kompanija garantuje jednake mogućnosti za napredovanje
 • Kompanija podržava pravo radnika na udruživanje
 • Kompanija sprovodi adekvatne mere bezbednosti i zdravlja na radu

Životna sredina

 • Kompanija je definisala ključne aspekte životne sredine, u odnosu na delatnost / aktivnost
 • Kompanija uzima u obzir uticaj na životnu sredinu pri donošenju strateških odluka

Lokalna zajednica

 • Kompanija vrši procenu uticaja koje njeno poslovanje ima ili može imati na lokalnu zajednicu
 • Prilikom donošenja strateških odluka, kompanija aktivno konsultuje lokalne aktere
 • Kompanija ima jasno definisane i transparentne procedure i pravila za dodelu novčanih donacija