Anketa

mart 2017 Da li biste želeli da od države umesto papirnih dobijate elektronske dokumente:
Rezultati

Saradnici

madmen_fullbody_Copy_2.jpg
AnaKnezevicBojovic.jpg
Ana je diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 2000. godine. Specijalističke studije iz Evropskog prava završila je 2002. godine. Magistrirala je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu 2005. godine, odbranivši sa odlikom magistarsku tezu. Iste godine položila je i pravosudni ispit. Doktorsku tezu pod nazivom "Sloboda osnivanja privrednih društava u pravu Evropske unije" odbranila je sa odlikom 2011. godine. Od 2001. godine do prelaska u NALED bila je zaposlena u Insititutu za uporedno pravo, gde je stekla zvanje naučnog saradnika. Na Pravnom fakultetu Univerziteta "Union“ angažovana je kao saradnik u nastavi od 2006. godine. Tokom 2011. i 2012. godine bila je član tima koji je ispred Delegacije Evropske unije u Srbiji pratio postupak preispitivanja odluka o neizboru sudija i javnih tužilaca donetih 2009. godine. Autor je i koautor preko 30 naučnih radova. Od 2013. godine angažovana je u NALED-u na poziciji koordinatora za regulatornu reformu. Zadužena je za analizu važećih propisa, predloga i nacrta zakona i prati proces evropske integracije. Govori engleski, španski i ruski jezik. Pasionirani je čitalac. 
AndreaVugrinovic.jpg
AndreaVugrinovic.jpg
Gospođa Vugrinović ima iskustva u radu sa privatnim sektorom i velikim korporacijama u Kanadi, radi na razvoju poslovanja i marketinških strategija, i preko 20 godina u privatnom sektoru turizma i ugostiteljskih preduzeća. Ona poseduje veliko konsultantsko iskustvo u radu na donatorskim projektima u regionu, obezbeđujući obuku i savete o lokalnom ekonomskom razvoju i strateškom planiranju lokalnih biznisa, vlasti i civilnog sektora zainteresovanih strana. Njena karijera obuhvata 6 godina kao višeg zvaničnika za javnu upravu u Hrvatskoj, direktno odgovornog za promovisanje regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja. Stručnjak je za pitanja koja pokreću nacionalnu i regionalnu konkurentnost, kao i oblasti politike, institucionalnih kapaciteta državne uprave u regionu i pitanja vezanih za pristupanje Evropskoj Uniji. Gospođa Vugrinović je doprinela uspostavljanju hrvatske regionalne kancelarije u Briselu kako bi se omogućila zastupljenost 16 gradova i okruga u institucijama EU. Kao istaknuti saradnik, uključena je u brojne aktivnosti i projekte NALED-a, od kojih najzapaženiji Žene u projektnom menadžmentu i Programu regionalne certifikacije opština.
BrankoRadulovic.jpg
BrankoRadulovic.jpg
Branko Radulović je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru Bankarstvo i finansije, magistrirao sa odlikom ekonomiju na Univerzitetu u Birmingemu (Velika Britanija) i odbranio doktorat na međunarodnom programu u oblasti Ekonomske analize prava i instutucija u Torinu. Kao doktorant boravio je na Univerzitetu Kornel (SAD), a u više navrata boravio je na dužim i kraćim usavršavanjima u inostranstvu (Evropski koledž u Brižu, Centralno Evropski Univerzitet, Svetska banka). Trenutno se nalazi u zvanju docenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i glavnog ekonomskog savetnika Kancelarije za regultornu reform i analizu efekata propisa. Profesionalnu karijeru započeo je 1997. godine u Ekonomskom institutu u Beogradu, kao istraživač saradnik. Od 2001 do 2006 sa kraćim prekidima, radio je kao konsultant Svetske banke za razvoj privatnog i finansijskog sektora. Objavio je nekoliko publikacija za Svetsku banku i učestvovao u pripremi većeg broja strukturnih kredita i investicionih projekata u zemlji i regionu. Učestvovao u izradi nekoliko zakona u oblasti stečaja, korporativnog restrukturiranja i privatizacije. Kao samostalni konsultant angažovan na većem broju projekata u oblasti deregulacije, regulatorne reforme, stečaja i korporativnog restrukturiranja. Redovni je koautor kvartalnih izveštaja NALED-a o regulatornoj reformi, a takođe je angažovan na izradi Sive knjige, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.
DejanMolnar.jpg
DejanMolnar.jpg
Diplomirao je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završetka postdiplomskih studijа magistrirao je 2009. godine na temi iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesionalnu karijeru započeo je u bankarskom sektoru. U periodu od 2004. godine do 2009. godine radio je na poslovima kreditiranja i procene kreditnog rizika preduzeća (ProCredit Bank Srbija, 2004-2006 i VOLKSBANK Srbija, 2006-2009). Od 2009. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (trenutno u zvanju asistenta). Predmet profesionalnog/akademskog interesovanja i rada jesu teme iz oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, kao i iz domena kreativne ekonomije. Autor je naučne monografije (knjige) “LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ: teorija, analiza, praksa”, kao i nekoliko naučnih radova (članaka). Praktično iskustvo iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja sticao je kao saradnik na projektima koji su imali za cilj jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za podsticanje ekonomskog razvoja. Član je Verifikacione komisije NALED-a za Certifikaciju opština sa povoljnim poslovnim okruženjem od 2010. godine.
DjordjeVukotic.jpg
DjordjeVukotic.jpg
Djordje Vukotić je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu na smeru Privredno pravo i na tom fakultetu je specijalizirao Ugovore u međunarodnoj trgovini. U nekoliko navrata se usavršavao u inostranstvu (Evropski koledž u Brižu, Institut Svetske banke). Profesionalnu advokatsku karijeru je započeo 1989. godine u Beogradu i specijalizovao se u oblasti privrednog i korporativnog prava. Od 2002. godine angažovan je u svojstvu samstalnog pravnog konsultanta na više projekata u oblasti deregulacije, regulatorne reforme, reforme registracije privrednih subjekata, korporativnog restrukturiranja i poboljšanja uslova poslovanja u Srbiji, koji su se odvijali pod okriljem Svetske banke, USAID-a i drugih medjunarodnih organizacija. Učestvovao u izradi zakona u oblasti privrednog prava. U periodu 2004 – sept.2011. godine bio je glavni pravni savetnik Saveta za regulatornu reformu pri Vladi RS i u toj funkciji učestvovao u analizi i izradi mišljenja na preko 350 nacrta zakona. Redovni je koautor kvartalnih izveštaja NALED-a o regulatornoj reformi, a takođe je angažovan na izradi Sive knjige, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.
DraganPejcic.jpg
DraganPejcic.jpg
Dragan Pejčić se nalazi na poziciji Vice President-a u konsultantskoj firmi Altis Capital, specijalizovanoj za usluge savetovanja u oblasti korporativnih i javnih finansija, poslovnih poreza, reorganizacije i restrukturiranja. Gospodin Pejčić je angažovan na velikom broju projekata akvizicija, reprogramiranja dugova i obezbeđivanja kreditnog finansiranja za klijente u korporativnom sektoru. Najveći deo karijere proveo je u Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA), kao Savetnik za marketing i istraživanje i Savetnik za strana ulaganja. Kao eksterni konsultant NALED-a, uključen je u nekoliko projekata, od kojih je najznačajniji proces Sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, gde učestvuje u radu Verifikacione komisije i tima zaduženog za reviziju kriterijuma za ocenu opština. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je u periodu 2001-2002. godina radio kao demonstrator na predmetu Strategijski menadžment, a diplomu Magistra poslovne administracije (MBA) stekao je na regionalnoj poslovnoj školi COTRUGLI Business School. Gospodin Pejčić aktivno koristi engleski jezik i služi se nemačkim.
DusanVasiljevic.jpg
DusanVasiljevic.jpg
Dušan Vasiljević je Šef tima za regulatorne reforme u privredi na USAID BEP projektu. Od 2001. godine učestvuje u reformi javnih politika u oblastima ekonomskog razvoja i lokalne i javne uprave. Radove o ovim oblastima objavljivao je u više knjiga i drugih publikacija. Dušan je sticao konsultantsko iskustvo u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini na projekatima koje su sprovodili USAID, Svetska banka, EU, Savet Evrope i druge organizacije. Završio je Fakultet političkih nauka u Beogradu. Dušan je bio savetnik predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, asistent na predmetu Javna uprava na Fakultetu političkih nauka savetnik i ministra životne sredine i prostornog planiranja. Učestvovao je u konceptualizovanju i formiranju NALED-a i od osnivanja podržava rad ove alijanse u vezi sa unapređenjem pravnog okvira za privređivanje.
GoranZivkov.jpg
GoranZivkov.jpg
Goran Živkov je diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu 1996. godine. Radio je kao savetnik u Saveznom Ministarstvu poljoprivrede, a zatim je bio šef jedinice za genetičke resurse.Radio je kao konsultant u nacionalnoj kancelariji Organizacije za hranu i poljoprivredu (UNFAO). Od 2004.radi kao pomoćnik republičkog ministra poljoprivrede da bi 2006. bio imenovan za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije. Stalni savetnik ministra poljoprivrede Gruzije. Sarađuje sa odabranim međunarodnim organizacijama i donatorima koji deluju u Srbiji (UNDP, USAID, SDC, itd.) i član je UO Pro Credit Banke. Autor je brojnih tematskih studija i analiza iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnog razvoja. Suvlasnik i konsultant organizacije SEEDEV.
JeromeBayle.jpg
JeromeBayle.jpg
Žerom Bejl je rođen u Francuskoj 1948. godine. Otpočeo je svoju kariejru u Tetra Pak-u 1974. godine kao direktor marketinga, a kasnije je bio na čelu mnogobrojnih novih projekata, uključujući i lansiranje novih pakovanja. Više od 25 godina bio je direktor različitih odeljenja u Tetra Pak Group. Gospodin Bejl ima master diplomu iz oblasti biznisa i finansija sa Paris Dauphine univerziteta u Francuskoj, dobitnik je mnogobrojnih nagrada u svojoj karijeri, a njegov doprinos poslovnim i društvenim organizacijama je prepoznat kao veoma značajan. Tetra Pak je jedna od 13 kompanija osnivača Saveta stranih investitora (FIC) u Srbiji. Žerom Bejl je preuzeo aktivnu ulogu i bio je prvi portparol i predsednik odbora FIC-a. 2006. godine, USAID-ov projekat MEGA je uz njegovu pomoć osnovao NALED. Od tada je u redovnom i čestom kontaktu sa organizacijom i pruža vredne savete i smernice. Nakon povlačenja iz Tetra Pak-a (Srbija), gospodin Bejl je osnovao konsultantsku kuću Magnetic North, koja pruža usluge konsaltinga velikim multinacionalnim kompanijama, sa posebnim akcentom na oblasti ljudskih resursa i organizacionih procesa i razvoja. Trenutno živi u Istanbulu, član je Odbora Global Investment Holding-a i želi da stekne nova poslovna iskustva, ali i da pruži svoj doprinos razvoju zemalja u traniziciji.
penja.png
penja.png
Gabriel Peña je međunarodno priznat stručnjak u domenu ponovne upotrebe i transformacije postojećih objekata, uz primenu inovacija i multidisciplinarnog pristupa, u čijem fokusu su inventivna arhitektura i urbanističko planiranje uz posebn osvrt na kvalitet, transparentnost, budžet i komunikaciju u procesu revitalizacije objekata. G. Peña živi u Roterdamu a zvanje arhitekte stekao je na Tehničkom univerzitetu u Delftu 2003. godine. Radio je za veliki broj arhitektonskih i dizajnerskih studija, najpre kao freelance dizajner a kasnije kao lider projekata, pre nego što je 2006. godine osnovao PEÑA dizajn studio. Neki od njegovih najznačajnih radova su Mini Mall u Roterdamu, Junoblock, nekadašnja poslovna zgrada u okviru biznis parka u Hagu, koja je u procesu transformacije u stambeno-poslovni blok, C teatar/bioskop u monumentalnoj industrijskoj hali u okviru kompleksa Westergasfabriek u Amsterdamu, proširenje muzeja Prato u Italiji. Gabriel Peña je učestvovao kao predavač na Arhitektonskoj akademiji u Tilburgu, Tehničkom univerzitetu u Delftu i Akademiji William de Kooning u Roterdamu, kao i na Međunarodnom bijenalu arhitekture 2012. Njegovi radovi uvršteni su u veliki broj stručnih časopisa u Holandiji, Koreji, Brazilu, Čileu i Nemačkoj. Gabriel Peña sarađuje sa NALED-om na revitalizaciji Doma vojske u Vršcu, u okviru Projekta za jačanje konkurentnosti Srbije - revitalizacija brownfield lokacija, koji sprovode NALED i USAID.
acimovic.jpg
acimovic.jpg
Prof. dr Slobodan Aćimović je rođen 1968. godine u Beogradu. Univerzitetsko obrazovanje stiče na Ekonomskom fakultetu u Beogradu: osnovne studije (1993.), magistarska teza (1997.), doktorska disertacija (2001.) Profesionalnu karijeru započinje na matičnom fakultetu kao demonstrator (1994.), nastavlja izborom u zvanje asistent-pripravnik (1995.), asistent (1997.), docent (2002.), vanredni profesor (2007.) i redovni profesor (2011.) na Katedri za poslovnu ekonomiju i menadžment. Trenutno vodi predmete Marketing logistiku (osnovne studije) i Menadžment lanca snabdevanja (master studije), dok participira na predmetima Ekonomika saobraćaja (osnovne studije), Međunarodna logistika i Upravljanje distribucijom (master studije).
Autor je većeg broja samostalnih/koautorskih univerzitetskih knjiga, naučnih radova i članaka u relevantnim domaćim i stranim časopisima i/ili na konferencijama. Posebno je aktivan u sprovođenju strateških i operativnih konsalting aktivnosti u domaćim i/ili regionalnim preduzećima. Član je globalnih i nacionalnih naučno-poslovnih udruženja: CSCMP – Council of Supply Chain Management Professionals, GBATA – Global Business & Technology Association, SEMA - Srpsko udruženje za marketing, NDE – Naučno društvo ekonomista. Sa  NALED-om je sarađivao kao član ekspertske komisije prilikom evaluacije konkursa „Revitalizacija braunfilda“ u okviru Projekta za jačanje konkurentnosti u Srbiji, koji sprovode NALED I USAID.
Periu0107_Ana.jpg
Periu0107_Ana.jpg
Ana Perić je asistent Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 2008. godine, na kojem je stekla titulu doktora nauka odbranivši disertaciju pod nazivom „Uloga urbanističkog planiranja u procesu regeneracije braunfild lokacija“. Dobitnica je nagrade Privredne komore Beograda za najbolju doktorsku disertaciju u šk. 2012/2013. godini. Oblasti naučnog i stručnog istraživanja usmerila je na: urbanističko planiranje, metodologiju urbanističkih istraživanja, kolaboraciju u planskom procesu, kao i na regeneraciju braunfild lokacija (u srpskom kontekstu, ali i kroz okvir inostranih urbanističkih politika). U toku doktorskih studija boravila je na ETH Zürich (Swiss Federal Institute of Technology), Švajcarska, kao gost-istraživač na Odseku za prostorno planiranje i razvoj (IRL). U svojstvu samostalnog konsultanta učestvovala je na tri međunarodna naučna projekta. Autor je monografije pod nazivom „Brownfield Regeneration in the Danube Macro-Region: Institutional Dynamics“. Rezultate dosadašnjeg istraživanja je objavila u više od trideset recenziranih časopisa i zbornika radova međunarodnog značaja. Angažovana je kao član: ekspertskog tima u okviru projekta „Spatial and Transport Development along the Hamburg-Athens corridor“, recenzentskog odbora dva međunarodnog časopisa, AESOP (Association of European Schools of Planning) Young Academics, Inženjerske komore Srbije i Društva arhitekata Beograda. Član je više mentorskih komisija za izradu doktorskih disertacija i master teza na inostranim univerzitetima (ETH Zurich, UPC Barcelona). Održala je veći broj predavanja na različitim naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Trentuno je angažovana kao post-doktorant na ETH Zürich (IRL), gde se bavi istraživanjem na temu „Sustainable Land Use in Serbia: New National Capabilities for Effective Brownfield Regeneration“. Sa  NALED-om je sarađivala kao član ekspertske komisije prilikom evaluacije konkursa „Revitalizacija braunfilda“ u okviru Projekta za jačanje konkurentnosti u Srbiji, koji sprovode NALED I USAID.
 
Picture_497.jpg
Vuk_Bozic_dva_Copy.jpg
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i položio pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde. Karijeru je počeo 2002. godine kao pripravnik u Sekretarijatu za finansije Gradske uprave grada Beograda, gde je proveo tri godine. Za to vreme se bavio prevashodno internom kontrolom postupaka javnih nabavki organizacionih jedinica Beograda, kao i sprovođenjem postupaka javnih nabavki za potrebe Sekretarijata. Nakon toga prelazi u Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, gde je proveo šest i po godina. Maja 2012. godine prešao je u novoformirano privredno društvo ''Veletržnica – Beograd'' d.o.o. na mesto rukovodioca Službe za pravne poslove. 2014. godine je postavljen na funkciju pomoćnika direktora Agencije za investicije i stanovanje Beograda, kao rukovodilac Sektora za pravne poslove. U NALED-u je od 2015. godine, gde obavlja poslove analize i praćenja propisa od značaja za privredu i lokalni ekonomski  razvoj, kao i pripreme komentara i primedbi na predloge i nacrte zakona i pripreme tumačenja zakona. Učestvuje u radnim grupama za pripremu zakona, analizira regulatorne i administrativne prepreke za poslovanje, priprema predloge za izmenu propisa i pruža pravne savete članovima i timovima u NALED-u.
619_slika5.jpg
619_slika5.jpg
Simo Vuković je specijalista ginekologije i akušerstva, a zvanje doktora nauka u oblasti zdravstvenog menadžementa stiče pri Evropskom centru za mir i razvoj Univerziteta za mir UN. Svoj profesionalni angažman započinje u Kliničkom centru Srbije, a nastavlja kao asistent i docent u Evropskom centru za mir i razvoj, potom kao direktor Međunarodne ECPD letnje škole menadžmenta u zdravstvenim institucijama i osnivač poliklinike Vanna Care. Od 2008. član je Lekarske komore Srbije, a bogato profesionalno iskustvo stekao je na pozicijama savetnika ministra zdravlja Crne Gore, kao poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, član Gradskog veća grada Beograda, predsednik Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja. Osnivač je nevladine organizacije Health monitor. Dobitnik nagrade Reformator godine za 2013. po izboru NALED-a, a sada je stručni konsultant NALED-a za zdravstvo. Govori engleski jezik.